Atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām personām

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Pabalsts vecāku maksas daļējai kompensācijai par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē
 • Pabalsts skolai nepieciešamo preču iegādei
 • Pabalsts pakalpojumu apmaksai iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
 • Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai
 • Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotajām personām
 • Pabalsts donoriem
 • Pabalsts ārkārtas situācijā

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai

Pabalsts tiek piešķirts:

 • trūcīgām personām (ģimenēm), kuru ienākumi ir zemāki par EUR 49,80 uz vienu personu un, ja persona nespēj minimāli nodrošināt pamatvajadzības;
 • trūcīgām personām, kuras saņem vecuma vai invaliditātes pensiju, kuru ienākumi ir zemāki par EUR 128,06 un, ja persona nav spējīga nodrošināt pamatvajadzības minimālā apmērā.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsta apmērs tiek aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

Lasīt vairāk:

Ministru kabineta noteikumi Nr.550 - Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā'' ;

2010.gada 28.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr. 17 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Dzīvokļa pabalsts

Pabalsts tiek piešķirts:

 • trūcīgām personām (ģimenēm)

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • Pabalsts vienam dzīvoklim (mājoklim) noteikts EUR 35,00 ceturksnī, tekošā gada laikā pabalsts vienam dzīvoklim (mājoklim) nedrīkst pārsniegt EUR 140,00.
 • Pabalstu piešķir tikai izdevumu par tekošo ceturksni un/vai iepriekšējo parādu dzēšanai.

Lasīt vairāk:

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā'' ;

2013.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.7 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā'',

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.17 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā''.

2015.gada 19.novembra saistošie noteikumi Nr. 8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Pabalsts vecāku maksas daļējai kompensācijai par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē

Pabalsts tiek piešķirts:

 • bērniem no trūcīgām ģimenēm.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • 50% atlaide no vecāku maksas par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē;
 • pabalsts piešķirams un izmaksājams pamatojoties uz faktisko apmeklējumu skaitu mēnesī, uzrādot kvīti par apmaksu.

Lasīt vairāk:

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi. Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā''

Pabalsts skolai nepieciešamo preču iegādei

Pabalsts tiek piešķirts :

 •  skolēniem no trūcīgām ģimenēm, kuri mācās vispārizglītojošajās skolās.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas  kārtība:

 • EUR 50,00 vienam skolniekam;
 • pabalsts tiek piešķirts laika periodā no 1.augusta līdz 30.septembrim;
 • pabalsts tiek nodrošināts talonu (talonus atprečo pašvaldības izvēlētajā tirdzniecības vietā) un/vai naudas veidā (pēc mācību līdzekļu iegādes, iesniedzot sociālajam darbiniekam pirkumu apliecinošus dokumentus. 

Lasīt vairāk:

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi Nr.4 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā''

2012. gada 27. jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr. 17 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

2015.gada 19.novembra saistošie noteikumi Nr. 8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Pabalsts pakalpojumu apmaksai iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai un citiem izdevumiem

Pabalsts tiek piešķirts :

 • trūcīgām ģimenēm pakalpojumu pamatvajadzību nodrošināšanas apmaksai.

Par pakalpojumiem iedzīvotāju pamatvajadzību apmaksai uzskatāmi:

 • ceļu attīrīšana no sniega;
 • transporta nodrošināšana vai ceļa izdevumu segšana;
 • pases, personu apliecinošu vai citu svarīgu dokumentu noformēšana;
 • veselības aprūpe institūcijā;
 • dažādu pasākumu kopums, kas veicams rehabilitācijas mērķa sasniegšanai;
 • citi atsevišķi gadījumi, kas izvērtējami sociālajā dienestā, pamatojoties uz konkrēto situāciju, spēkā esošo likumdošanu un personas (ģimenes) pieprasījumu.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsta apmēru nosaka pēc attaisnojošiem dokumentiem, kurus persona iesniedz sociālajā dienestā kopā ar iesniegumu, un tā apmērs personai gada laikā nedrīkst pārsniegt EUR  150,00;
 • lēmumu par pabalsta pakalpojumu apmaksai iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu  par pozitīvo sadarbību ar personu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai un pamatotu nepieciešamību apmierināt personas (ģimenes) pamatvajadzības.

Lasīt vairāk:

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi  Nr.4 ”Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

2013.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.7 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr. 17 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Atvieglojumi tiek piešķirti:

 • trūcīgām ģimenēm.

 Atvieglojuma apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • 90% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas trūcīgām ģimenēm;
 • trūcīgām ģimenēm pašvaldība automātiski rēķina atvieglojumus nekustamā īpašuma nodoklim.

Lasīt vairāk:

Likums par nekustamā īpašuma nodokli

2013. gada 16.augusta saistošie noteikumi Nr.13 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Dagdas novadā”.

Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai

Pabalsts tiek piešķirts:

 • trūcīgām ģimenēm. 

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība: 

 • pabalstu dušas pakalpojuma apmaksai (2 reizes mēnesī) piešķir Dagdas novada sociālais dienests pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas un citu atbilstošu dokumentu uzrādīšanas.
 • Saskaņojot ar pabalsta pieprasītāju, pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam – pašvaldības iestādei "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" pēc uzstādītā rēķina.

Lasīt vairāk:

2013.gada 21.novembra saistošie noteikumi Nr.36 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotajām personām

Pabalsts tiek piešķirts:

 • personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms ieslodzījuma bijusi Dagdas novada administratīvā teritorija (persona vēršas ar iesniegumu dienestā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas).

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsta apmērs šādai personai ir EUR 45,00 (ja personai konkrētajā mēnesī nav ienākumu un vēl nav nokārtoti dokumenti trūcīgas personas statusa saņemšanai);
 • persona vēršas ar iesniegumu dienestā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas, ko apliecina ieslodzījuma vietas izsniegtā izziņa.

Lasīt vairāk:

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā'';

2013.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.7 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos .Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā'';

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.17 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā''

Pabalsts donoriem

Pabalsts tiek piešķirts:

 • personām, kuras ir nodevušas asinis un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Dagdas novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • par vienu asins nodošanas reizi ir EUR 5,00;
 • persona vai tā likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu un izziņu par asins nodošanu;
 • pabalsts tiek izmaksāts pēc katras asins nodošanas reizes (ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc asins nodošanas).

Lasīt vairāk:

2013.gada 21.novembra saistošie noteikumi Nr.36 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

Pabalsts ārkārtas situācijā

Pabalsts tiek piešķirts:

 • stihisku nelaimes, ugunsgrēka, plūdu un citos ārkārtas gadījumos - lēmumu pieņem Dome un pabalsta apmērs ir līdz 3 minimālajām darba algām;  
 • ārkārtas situācijā - apbedīšanas gadījumos (ja nepienākas pabalsts no VSAA vai darba devēja)  1 minimālās darba algas apmērā.

Lasīt vairāk:

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā'';

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.17 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā''

2015.gada 19.novembra saistošie noteikumi Nr. 8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Informācija atjaunota 04.02.2016.