Atbalsts pensionāriem un invalīdiem

(pensionāri, invalīdi, represētie, Černobiļas AES seku likvidētāji)

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
 • Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai pensionāriem, invaliditātes pensijas saņēmējiem;
 • Pabalsts malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti;
 • Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai;
 • Pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai pensionāriem;
 • Citi pašvaldības pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām personām (pases vai cita svarīga dokumenta noformēšanai, ceļa izdevumu segšanai, kas saistīti ar pamatvajadzību nodrošināšanu, ceļa attīrīšanas no sniega izdevumu segšanai).

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Pabalsts tiek piešķirts:

• pensionāriem un invalīdiem, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Dagdas novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

pabalsts tiek aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā;

pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem tiek noteikts EUR 128,06 mēnesī.

Lasīt vairāk:

2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2018.gada 21. februārī saistošie noteikumi Nr.2018/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 21. martā saistošie noteikumi Nr.2019/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 31. oktobrī saistošie noteikumi Nr.2019/8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

 

Pabalsts malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti

Pabalsts tiek piešķirts:

 • Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem personām ar invaliditāti, kuras:

               - faktiski dzīvo vienas;
               - dzīvo kopā ar bērnu vai vairākiem bērniem līdz 18 gadu vecumam;
               - dzīvo kopā ar citu personu, kurai arī piešķirta invaliditāte.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • vienreizējs pabalsts malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai tiek piešķirts EUR 120,00 apmērā ar mērķi sniegt atbalstu pabalsta saņēmējiem apkures sezonā;
 • pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gada laikā bez pabalsta saņēmēja ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Lasīt vairāk:

2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

2019. gada 31. janvārī saistošie noteikumi Nr. 2019/1 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

 

Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai

Pabalsts tiek piešķirts:

 • pensionāriem, personām ar invaliditāti, represētajiem, Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsts tiek piešķirts dušas pakalpojuma apmaksai 2 (divas) reizes mēnesī, ja personas nestrādā un kuru pensijas vai pabalstu apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālās darba algas līmeni.

Lasīt vairāk:

2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

2019. gada 31. janvārī saistošie noteikumi Nr. 2019/1 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

 

Pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai pensionāriem

Pabalsts tiek piešķirts:

 • pensionāriem, kuri nestrādā, saņem tikai vecuma pensiju, kuras apmērs ar piemaksu nepārsniedz EUR 300,00 mēnesī.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsts tiek piešķirts 1 (vienu) reizi kalendārā gada laikā bez pabalsta saņēmēja materiālās situācijas un ģimenes sastāva izvērtēšanas uz attaisnojošu dokumentu pamata.

Lasīt vairāk:

2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

2019. gada 31. janvārī saistošie noteikumi Nr. 2019/1 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.


Citi pašvaldības pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām personām (pases vai cita svarīga dokumenta noformēšanai, ceļa izdevumu segšanai, kas saistīti ar pamatvajadzību nodrošināšanu, ceļa attīrīšanas no sniega izdevumu segšanai)

Pabalsts tiek piešķirts:

 • trūcīgām un maznodrošinātām personām.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsta apmērs gada laikā vienai personai nevar pārsniegt EUR 150,00 un izmaksājams uz attaisnojošu dokumentu pamata.

Lasīt vairāk:

2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

2019. gada 31. janvārī saistošie noteikumi Nr. 2019/1 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.


Informācija atjaunota 06.05.2020.