Atbalsts pensionāriem un invalīdiem

(pensionāri, invalīdi, represētie, Černobiļas AES seku likvidētāji)

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
 • Pabalsts pakalpojumu apmaksai pensionāriem, invaliditātes pensijas saņēmējiem
 • Pabalsts malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti
 • Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Pabalsts tiek piešķirts:

• pensionāriem un invalīdiem, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Dagdas novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

pabalsts tiek aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā;

pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem tiek noteikts EUR 128,06 mēnesī.


Lasīt vairāk: 

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi Nr.4 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā''

2010.gada 28.aprīļa saistošie noteikumi Nr.6 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Pabalsts pakalpojumu apmaksai pensionāriem, invaliditātes pensijas saņēmējiem

Pabalsts tiek piešķirts:

 • maznodrošinātiem pensionāriem, invaliditātes pensijas un/vai sociālā pabalsta saņēmējiem.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsts piešķirams personām, kuru pensijas/pabalsta apmērs nepārsniedz EUR 200,00 mēnesī un kuras dzīvo vienas.

Lasīt vairāk:

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi. Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā''

2015.gada 19.novembra saistošie noteikumi Nr.10 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

Pabalsts malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti

Pabalsts tiek piešķirts:

 • Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem personām ar invaliditāti, kuras:

               - faktiski dzīvo vienas;
               - dzīvo kopā ar bērnu vai vairākiem bērniem līdz 18 gadu vecumam;
               - dzīvo kopā ar citu personu, kurai arī piešķirta invaliditāte.

 Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • vienreizējs pabalsts malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai tiek piešķirts EUR 120,00 apmērā ar mērķi sniegt atbalstu pabalsta saņēmējiem apkures sezonā;
 • pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gada laikā bez pabalsta saņēmēja ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Lasīt vairāk:

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā''

2013.gada 18. jūlija saistošie noteikumi Nr. 11 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

2015.gada 19.novembra saistošie noteikumi Nr.10 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai

Pabalsts tiek piešķirts:

 • pensionāriem, personām ar invaliditāti, represētajiem, Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsts tiek piešķirts dušas pakalpojuma apmaksai 2 (divas) reizes mēnesī, ja personas nestrādā un kuru pensijas vai pabalstu apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālās darba algas līmeni.

Lasīt vairāk:

2013.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

2013.gada 21.novembra Nr.36 “Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013. gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “ Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā””

Informācija atjaunota 04.02.2016.