Dagdas novada pašvaldības atbalsts ģimenēm ar bērniem

(trūcīgas ģimenes ar bērniem, daudzbērnu ģimenes, nepilnas ģimenes, aizbildņi, audžuģimenes, bāreņi)

 • Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārizglītojošās skolās
 • Pabalsts vecāku maksas daļējai kompensācijai par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē
 • Pabalsts skolai nepieciešamo preču iegādei
 • Pabalsts audžuģimenei
 • Pabalsts pakalpojumu apmaksai iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai
 • Pabalsts jaundzimušā aprūpei
 • Pabalsts bāreņiem
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
 • Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai

Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārizglītojošās skolās

Pabalsts tiek piešķirts :

 • bērniem no trūcīgām  ģimenēm, kuri mācās vispārizglītojošajās skolās;
 • bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē pēc Dagdas novada bāriņtiesas lēmuma un mācās vispārizglītojošajās skolās;
 • bērniem, kuri mācās vispārizglītojošajās skolās  un kuru ģimenēs ir trīs vai vairāk bērnu (tai skaitā audžuģimenēs un aizbildņu ģimenēs), kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kā arī turpina  studijas augstskolā  vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un ja ģimenei piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pēc faktiski uzstādītā rēķina.

Lasīt vairāk:

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi  Nr.4 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā"

2010.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr.25 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā"

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr. 17 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

2015.gada 19.novembra saistošie noteikumi Nr. 8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Pabalsts vecāku maksas daļējai kompensācijai par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē

Pabalsts tiek piešķirts :

 • bērniem no trūcīgām ģimenēm.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • 50% atlaide no vecāku maksas par bērnu uzturēšanos  pirmsskolas izglītības iestādē;
 • pabalsts piešķirams un izmaksājams pamatojoties uz faktisko apmeklējumu skaitu mēnesī, uzrādot kvīti par  apmaksu.

Lasīt vairāk:

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi. Nr.4  ”Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Pabalsts skolai nepieciešamo preču iegādei

Pabalsts tiek piešķirts :

 •  skolēniem no trūcīgām ģimenēm, kuri mācās vispārizglītojošajās skolās.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas  kārtība:

 • EUR 50,00 vienam skolniekam;
 • pabalsts tiek piešķirts laika periodā no 1.augusta līdz 30.septembrim;
 • pabalsts tiek nodrošināts talonu (talonus atprečo pašvaldības izvēlētajā tirdzniecības vietā) un/vai naudas veidā (pēc mācību līdzekļu iegādes, iesniedzot sociālajam darbiniekam pirkumu apliecinošus dokumentus). 

Lasīt vairāk:

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi Nr.4 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā''

2012. gada 27. jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr. 17 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

2015.gada 19.novembra saistošie noteikumi Nr. 8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Pabalsts audžuģimenei

Pabalsts tiek piešķirts :

 • ģimenei, kura Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir ieguvusi audžuģimenes statusu, un kurai saskaņā ar Dagdas novada Bāriņtiesas lēmumu un Sociālā dienesta un audžuģimenes noslēgto līgumu, audzināšanā ievietots bērns uz laiku, kas ilgāks par vienu mēnesi.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • bērna uzturam EUR 115,00 apmērā;
 • apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 45,00 apmērā;
 • personai, kura noslēgusi līgumu ar Sociālo dienestu, ir tiesības saņemt audžuģimenes   pabalstu no dienas, kad bērns ievietots audžuģimenē;
 • ja bērnu nodod audžuģimenē uz laiku, kas mazāks par vienu mēnesi, pabalsta apmēru nosaka  proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot pabalstu EUR 160,00 mēnesī;
 • pabalsta izmaksu pārtrauc, kad izbeidzas līgumā noteiktais termiņš, kā arī tad, ja bērna uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa. 

Lasīt vairāk:

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi Nr.4 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā"

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr. 17 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

2015.gada 19.novembra saistošie noteikumi Nr. 8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Pabalsts pakalpojumu apmaksai iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai

Pabalsts tiek piešķirts :

 • trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm pakalpojumu pamatvajadzību nodrošināšanas apmaksai.

Par pakalpojumiem iedzīvotāju pamatvajadzību apmaksai uzskatāmi:

 • ceļu attīrīšana no sniega;
 • transporta nodrošināšana vai ceļa izdevumu segšana;
 • pases, personu apliecinošu vai citu svarīgu dokumentu noformēšana;
 • veselības aprūpe institūcijā;
 • dažādu pasākumu kopums, kas veicams rehabilitācijas mērķa sasniegšanai;
 • citi atsevišķi gadījumi, kas izvērtējami sociālajā dienestā, pamatojoties uz konkrēto situāciju, spēkā esošo likumdošanu un personas (ģimenes) pieprasījumu.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsta apmēru nosaka pēc attaisnojošiem dokumentiem, kurus persona iesniedz sociālajā dienestā kopā ar iesniegumu, un tā apmērs personai gada laikā nedrīkst pārsniegt EUR  150,00;
 • lēmumu par pabalsta pakalpojumu apmaksai iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu  par pozitīvo sadarbību ar personu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai un pamatotu nepieciešamību apmierināt personas (ģimenes) pamatvajadzības.

Lasīt vairāk:

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi  Nr.4 ”Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

2013.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.7 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr. 17 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

2015.gada 19.novembra saistošie noteikumi Nr. 8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Pabalsts jaundzimušā aprūpei

Pabalsts tiek piešķirts :

 • vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, kurš deklarējis savu dzīvesvietu Dagdas novadā pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un deklarējis jaundzimušo bērnu Dagdas novadā;
 • personai, kura deklarējusi dzīvesvietu Dagdas novada teritorijā un adoptē bērnu (vai vairākus bērnus) līdz viena gada vecumam.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • 220,00 EUR par katru jaundzimušo bērnu;
 • 720,00 EUR divu bērnu (dvīnīšu) piedzimšanas gadījumā;
 • 1425,00 EUR triju bērnu (trīnīšu) piedzimšanas gadījumā;
 • četru vai vairāk bērnu piedzimšanas gadījumu uzskatīt par ārkārtas situāciju un lēmumu par pabalsta apmēru pieņem novada dome;
 • tiesības saņemt pabalstu saglabājas sešus mēnešus no bērna piedzimšanas (adoptēšanas) dienas.

Lasīt vairāk:

2013.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.8 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

2015.gada 19.novembra saistošie noteikumi Nr.10 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

Pabalsts bāreņiem

Pabalsts tiek piešķirts:

 • bez vecāku gādības palikušajam bērnam, un bārenim, kurš ir ārpusģimenes aprūpē;
 • bez vecāku gādības palikušajam bērnam un bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un secībā.

Lasīt vairāk:

Ministru kabineta noteikumi Nr.857 - Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi Nr.4 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā''

Dzīvokļa pabalsts

Pabalsts tiek piešķirts:

 • trūcīgām personām (ģimenēm)

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • Pabalsts vienam dzīvoklim (mājoklim) noteikts EUR 35,00 ceturksnī, tekošā gada laikā pabalsts vienam dzīvoklim (mājoklim) nedrīkst pārsniegt EUR 140,00.
 • Pabalstu piešķir tikai izdevumu par tekošo ceturksni un/vai iepriekšējo parādu dzēšanai.

Lasīt vairāk:

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā'' ;

2013.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.7 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā'',

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.17 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā''.

2015.gada 19.novembra saistošie noteikumi Nr. 8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Atvieglojumi tiek piešķirti :

 • daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem);
 • daudzbērnu ģimenēm (trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem, ja bērns, bērni mācās);
 • personai, kurai ir kopīga deklarēta dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, kurš ir šīs personas bērns;
 • trūcīgām ģimenēm.

Atvieglojuma apmērs:

 • 50% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni vecumā līdz18  gadiem);
 • 50% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas daudzbērnu ģimenēm  (trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem, ja bērns, bērni mācās);
 • 50% apmērā personai, kurai ir kopīga deklarēta dzīvesvieta ar bērnu invalīdu;
 • 90% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas trūcīgām ģimenēm;

Atvieglojuma piešķiršanas kārtība:

 • trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm pašvaldība automātiski rēķina atvieglojumus nekustamā īpašuma nodoklim;
 • daudzbērnu ģimenēm (trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem, ja bērns, bērni mācās), personām, kurām ir kopīga deklarēta dzīvesvieta ar bērnu invalīdu atvieglojumus aprēķina pamatojoties uz personas (ģimenes) iesniegumu un dokumentiem, kuri pamato atvieglojumu piemērošanu.

Lasīt vairāk:

Likums par nekustamā īpašuma nodokli

2013. gada 16.augusta saistošie noteikumi Nr.13 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Dagdas novadā"

Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai

Pabalsts tiek piešķirts :

 • trūcīgām ģimenēm;
 • daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadu vecumam, par bērnu tiek uzskatīts arī pilngadību sasniedzis izglītojamais, kurš mācās vispārizglītojošas skolas 12. klasē);
 • nepilnām ģimenēm (bērnu vai vairākus bērnus līdz pilngadības sasniegšanai audzina viens no vecākiem).

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalstu dušas pakalpojuma apmaksai (2 reizes mēnesī) piešķir Dagdas novada sociālais dienests pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas un citu atbilstošu dokumentu uzrādīšanas;
 • Saskaņojot ar pabalsta pieprasītāju, pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam – pašvaldības iestādei "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" pēc uzstādītā rēķina.

Lasīt vairāk:

2013.gada 21.novembra saistošie noteikumi Nr.36 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 "Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā"

 

Informāciju sagatavoja:

Jolanta Zvidriņa

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Tel. 65653396

e-pasts: jolanta.zvidrina@dagda.lv

 

Informācija atjaunota 04.02.2016.