Dagdas novada pašvaldības atbalsts ģimenēm ar bērniem

(trūcīgas ģimenes ar bērniem, daudzbērnu ģimenes, nepilnas ģimenes, aizbildņi, audžuģimenes, bāreņi)

 • Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārizglītojošās skolās
 • Pabalsts vecāku maksas daļējai kompensācijai par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē
 • Pabalsts skolai nepieciešamo preču iegādei
 • Pabalsts audžuģimenei
 • Pabalsts aizbildņa ģimenei
 • Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
 • Pabalsts jaundzimušā aprūpei
 • Pabalsts bāreņiem
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
 • Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai

Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārizglītojošās skolās

Pabalsts tiek piešķirts :

 • bērniem no trūcīgām  ģimenēm, kuri mācās vispārizglītojošajās skolās;

 • bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē pēc Dagdas novada bāriņtiesas lēmuma un mācās vispārizglītojošajās skolās;

 • bērniem, kuri mācās vispārizglītojošajās skolās  un kuru ģimenēs ir trīs vai vairāk bērnu (tai skaitā audžuģimenēs un aizbildņu ģimenēs), kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kā arī turpina  studijas augstskolā  vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un ja ģimenei piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pēc faktiski uzstādītā rēķina.

Lasīt vairāk:

2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2018.gada 21. februārī saistošie noteikumi Nr.2018/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 21. martā saistošie noteikumi Nr.2019/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 31. oktobrī saistošie noteikumi Nr.2019/8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".


Pabalsts vecāku maksas daļējai kompensācijai par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē

Pabalsts tiek piešķirts :

 • bērniem no trūcīgām ģimenēm.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • 50% atlaide no vecāku maksas par bērnu uzturēšanos  pirmsskolas izglītības iestādē;
 • pabalsts piešķirams un izmaksājams pamatojoties uz faktisko apmeklējumu skaitu mēnesī, uzrādot kvīti par  apmaksu.

Lasīt vairāk:

2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2018.gada 21. februārī saistošie noteikumi Nr.2018/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 21. martā saistošie noteikumi Nr.2019/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 31. oktobrī saistošie noteikumi Nr.2019/8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".


Pabalsts skolai nepieciešamo preču iegādei

Pabalsts tiek piešķirts :

 •  skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri mācās vispārizglītojošajās skolās vai apgūst PII obligāto 5-6-gadīgo programmu.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas  kārtība:

 • EUR 50,00 vienam skolniekam;
 • pabalsts tiek piešķirts laika periodā no 1.augusta līdz 30.septembrim;
 • pabalsts tiek nodrošināts talonu (talonus atprečo pašvaldības izvēlētajā tirdzniecības vietā) un/vai naudas veidā (pēc mācību līdzekļu iegādes, iesniedzot sociālajam darbiniekam pirkumu apliecinošus dokumentus). 

Lasīt vairāk:

2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2018.gada 21. februārī saistošie noteikumi Nr.2018/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 21. martā saistošie noteikumi Nr.2019/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 31. oktobrī saistošie noteikumi Nr.2019/8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".


Pabalsts audžuģimenei

Pabalsts tiek piešķirts :

 • ģimenei, kura Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir ieguvusi audžuģimenes statusu, un kurai saskaņā ar Dagdas novada Bāriņtiesas lēmumu un Sociālā dienesta un audžuģimenes noslēgto līgumu, audzināšanā ievietots bērns uz laiku, kas ilgāks par vienu mēnesi.

Pabalsta veids un apmērs:

 • bērna uzturam divkāršā Ministru kabineta noteiktā minimālo uzturlīdzekļu apmērā;
 • apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 45,00 apmērā mēnesī;
 • vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē, piešķirams 50% apmērā no attiecīgajā gadā 1.janvārī noteiktās minimālās darba algas, bērnu vajadzību nodrošināšanai;
 • vienreizējs pabalsts bērnu vajadzību nodrošināšanai kalendārā gada laikā piešķirams audžuģimenei, kurā bērns uzturas ilgāk par 1 gadu pēc ievietošanas, uz attaisnojošu dokumentu pamata, apmērā, kas nepārsniedz 50 %  no attiecīgajā gadā 1.janvārī noteiktās minimālās darba algas;
 • pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārizglītojošajās skolās;
 • personai, kura noslēgusi līgumu ar Sociālo dienestu, ir tiesības saņemt audžuģimenes   pabalstu no dienas, kad bērns ievietots audžuģimenē;
 • pabalsta izmaksu pārtrauc, kad izbeidzas līgumā noteiktais termiņš, kā arī tad, ja bērna uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa.

Lasīt vairāk:

2019.gada 31. oktobra saistošie noteikumi Nr.2019/9 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Dagdas novadā".


Pabalsts aizbildņiem

Pabalsts tiek piešķirts :

 • aizbildnim,  pamatojoties uz Dagdas novada Bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu.

Pabalsta veids un apmērs:

 • vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu aizbildņa ģimenē, piešķirams 50% apmērā no attiecīgajā gadā 1.janvārī noteiktās minimālās darba algas apmēra bērnu vajadzību nodrošināšanai;
 • vienreizējs pabalsts bērnu vajadzību nodrošināšanai kalendārā gada laikā piešķirams aizbildnim, kura ģimenē bērns uzturas ilgāk par 1 gadu pēc ievietošanas, uz attaisnojošu dokumentu pamata, apmērā, kas nepārsniedz 50 %  no attiecīgajā gadā 1.janvārī noteiktās minimālās darba algas;
 • pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārizglītojošajās skolās.

Lasīt vairāk:

2019.gada 31. oktobra saistošie noteikumi Nr.2019/9 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Dagdas novadā".


Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai

Pabalsts tiek piešķirts :

 • trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Par pabalstiem pamatvajadzību nodrošināšanai uzskatāmi:

 • pabalsts ēdināšanas pakalpojuma izdevumu segšanai medicīnas, sociālās rehabilitācijas, krīzes centru un citās institūcijās;
 • pabalsts izmitināšanas pakalpojuma izdevumu segšanai medicīnas, sociālās rehabilitācijas, krīzes centru un citās institūcijās;
 • pabalsts veselības (fiziskās un garīgās) aprūpes nodrošināšanai, saskaņā ar līdzdarbībā noteiktajiem pasākumiem un/vai sociālās rehabilitācijas plānu.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsta apmēru nosaka pēc attaisnojošiem dokumentiem, kurus persona iesniedz sociālajā dienestā kopā ar iesniegumu, un tā apmērs personai gada laikā nedrīkst pārsniegt EUR  150,00;
 • lēmumu par pabalsta pamatvajadzību nodrošināšanai piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu  par pozitīvo sadarbību ar personu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai un/vai pamatotu nepieciešamību apmierināt personas (ģimenes) pamatvajadzības.

Lasīt vairāk:

2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2018.gada 21. februārī saistošie noteikumi Nr.2018/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 21. martā saistošie noteikumi Nr.2019/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 31. oktobrī saistošie noteikumi Nr.2019/8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

 

Pabalsts jaundzimušā aprūpei

Pabalsts tiek piešķirts :

 • vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, kurš deklarējis savu dzīvesvietu Dagdas novadā pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un deklarējis jaundzimušo bērnu Dagdas novadā;
 • personai, kura deklarējusi dzīvesvietu Dagdas novada teritorijā un adoptē bērnu (vai vairākus bērnus) līdz viena gada vecumam.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • 220,00 EUR par katru jaundzimušo bērnu;
 • 720,00 EUR divu bērnu (dvīnīšu) piedzimšanas gadījumā;
 • 1425,00 EUR triju bērnu (trīnīšu) piedzimšanas gadījumā;
 • četru vai vairāk bērnu piedzimšanas gadījumu uzskatīt par ārkārtas situāciju un lēmumu par pabalsta apmēru pieņem novada dome;
 • tiesības saņemt pabalstu saglabājas sešus mēnešus no bērna piedzimšanas (adoptēšanas) dienas.

Lasīt vairāk:

2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

2019. gada 31. janvārī saistošie noteikumi Nr. 2019/1 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.


Pabalsts bāreņiem

Pabalsts tiek piešķirts:

 • bez vecāku gādības palikušajam bērnam, un bārenim, kurš ir ārpusģimenes aprūpē;
 • bez vecāku gādības palikušajam bērnam un bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un secībā.

Lasīt vairāk:

Ministru kabineta noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās".

2017.gada 23. novembra saistošie noteikumi Nr.2017/10 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības''.

2019. gada 31. oktobra saistošie noteikumi Nr. 2019/9 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Dagdas novadā".


Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Atvieglojumi tiek piešķirti :

 • daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem);
 • daudzbērnu ģimenēm (trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem, ja bērns, bērni mācās);
 • personai, kurai ir kopīga deklarēta dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, kurš ir šīs personas bērns;
 • trūcīgām ģimenēm.

Atvieglojuma apmērs:

 • 50% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni vecumā līdz18  gadiem);
 • 50% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas daudzbērnu ģimenēm  (trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem, ja bērns, bērni mācās);
 • 50% apmērā personai, kurai ir kopīga deklarēta dzīvesvieta ar bērnu invalīdu;
 • 90% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas trūcīgām ģimenēm;

Atvieglojuma piešķiršanas kārtība:

 • trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm pašvaldība automātiski rēķina atvieglojumus nekustamā īpašuma nodoklim;
 • daudzbērnu ģimenēm (trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem, ja bērns, bērni mācās), personām, kurām ir kopīga deklarēta dzīvesvieta ar bērnu invalīdu atvieglojumus aprēķina pamatojoties uz personas (ģimenes) iesniegumu un dokumentiem, kuri pamato atvieglojumu piemērošanu.

Lasīt vairāk:

Likums par nekustamā īpašuma nodokli

2013. gada 16.augusta saistošie noteikumi Nr.13 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Dagdas novadā"


Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai

Pabalsts tiek piešķirts :

 • trūcīgām ģimenēm;
 • daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadu vecumam, par bērnu tiek uzskatīts arī pilngadību sasniedzis izglītojamais, kurš mācās vispārizglītojošas skolas 12. klasē), tai skaitā audžuģimenēm un aizbildņa ģimenēm;
 • nepilnām ģimenēm (bērnu vai vairākus bērnus līdz pilngadības sasniegšanai audzina viens no vecākiem).

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalstu dušas pakalpojuma apmaksai (2 reizes mēnesī) piešķir Dagdas novada sociālais dienests pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas un citu atbilstošu dokumentu uzrādīšanas;
 • Saskaņojot ar pabalsta pieprasītāju, pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam – pašvaldības iestādei "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" pēc uzstādītā rēķina.

Lasīt vairāk:

2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi Nr. 2017/9 "Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā".

2019.gada 31.janvāra saistošie noteikumi Nr.2019/1 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos Nr. 2017/9 "Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā".


 

Informāciju sagatavoja:

Elita Trūle

Sociālā dienesta vadītāja

Tel. 65681723

e-pasts: soc.dienests@dagda.lv

 

Informācija atjaunota 06.05.2020.