Krāslavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” informē, ka līdz vienotu saistošo noteikumu apstiprināšanai darbosies novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi un pārejas periodā atbalsts iedzīvotājiem tiks piešķirts pēc deklarētās dzīvesvietas atbilstoši bijušās (apvienojamās) pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Informāciju var saņemt

Krāslavā – tālr. 65622528

Dagdā – tālr. 65681723

Dagdas novada pašvaldības Sociālais dienests

Alejas iela – 4, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674
Tālr. 65681723, e-pasts: soc.dienests@dagda.lv


Dagdas novada pašvaldības Sociālais dienests ir Dagdas novada pašvaldības iestāde, kas darbojas uz nolikuma pamata.

 

Sociālā dienesta mērķis ir īstenot likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildi sociālajā jomā, nodrošināt sociālo darbu, sociālo palīdzību, psiholoģisko atbalstu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus Dagdas novada pašvaldības teritorijā dzīves vietu deklarējušām personām.

Saistošie noteikumi

Nr. Datums Nosaukums  
9. 31.10.2019.

Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Dagdas novadā

 

paskaidrojuma raksts

Spēkā no 01.01.2020.

(Grozījumi 22.04.2021.   Nr.2021/3)

 

11. 21.12.2017.

Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas novadā

paskaidrojuma raksts

Spēkā no 02.02.2018.
8. 21.12.2017.

Par sociālo palīdzību Dagdas novadā

paskaidrojuma raksts

Spēkā no 05.01.2018.

(Grozījumi 21.02.2018.

Nr. 2018/3)

(Grozījumi 21.03.2019. Nr. 2019/3)

(Grozījumi 31.10.3019. Nr. 2019/8)

(Grozījumi 28.01.2021.Nr. 2021/1)

 9.   21.12.2017.  

Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā

paskaidrojuma raksts

Spēkā no 05.01.2018.

(Grozījumi 31.01.2019.

Nr. 2019/1)

 10.   23.11.2017.

Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

paskaidrojuma raksts

Spēkā no 05.01.2018.
 28.  28.12.2010.

Par sociālajiem pakalpojumiem Dagdas novadā

Spēkā no 26.02.2011.
 29.  28.12.2010. Par personu aprūpi mājās Dagdas novadā Spēkā no 29.01.2011.

Pēdējās izmaiņas 06.01.2020.

Sociālā dienesta galvenās funkcijas:

  • • Izstrādāt un īstenot sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politiku Dagdas novada pašvaldības teritorijā.
  • • Nodrošināt iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kurām uz to ir tiesības un kuras Dagdas novada teritorijā deklarējušas savu pamata dzīves vietu.
  • • Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām ar mērķi palīdzēt atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.
  • • Koordinēt valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu novada iedzīvotājiem.

Sociālā palīdzība

Naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai. Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.
Pamatvajadzības: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālie pakalpojumi

Sociālie pakalpojumi garantē sociālo aizsardzību tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kuri nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību.


Sociālās aprūpes mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos cilvēkiem, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt paši saviem spēkiem.

Sociālais dienests nodrošina:

• sociālo (materiālo) palīdzību;
• sociālo aprūpi pensionāriem un personām ar funkcionāliem traucējumiem;
• sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• sociālo rehabilitāciju personām ar kustību traucējumiem.

Kas var saņemt sociālos pakalpojumus?

Sociālā palīdzība, sociālā aprūpe, sociālā darba pakalpojumi un sociālā rehabilitācija tiek sniegta personām, kuras saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību ne no viena cita.

Jūsu tiesības:

saņemt profesionālu palīdzību;
• saņemt informāciju un konsultācijas bez maksas;
• pieprasīt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
• līdzdarboties lēmumu pieņemšanā;
• saņemot rakstveida atteikumu, pārsūdzēt to.

Jūsu pienākumi:

sniegt patiesu informāciju;
• līdzdarboties problēmu risināšanā;
• sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem.