Personas datu apstrāde

Informācija par personas datu apstrādi pašvaldībā

Pārzinis personas datu apstrādei ir Dagdas novada pašvaldība Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads,  LV-5674, tālr. 656 81 434, 265 62 946, e-pasts: dome@dagda.lv.

Datu aizsardzības speciālists, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674, 25408815, dati@dagda.lv.

Personas datu apstrādes mērķis – Jūsu personas dati tiek apstrādāti  galvenokārt, pildot Dagdas novada pašvaldības funkcijas, kuras ir noteiktas likumā “Par pašvaldībām”, t.sk. pašvaldībai adresēto iesniegumu izskatīšana, sociālās palīdzības, aprūpes nodrošināšana, bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana, iedzīvotāju reģistrēšana,  civilstāvokļa aktu reģistrācija, palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa u.c. jautājumu risināšanā, komunālo pakalpojumu organizēšana, izglītības iespēju, kultūras dzīves, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iespēju, sabiedriskās kārtības nodrošināšana, kā arī pašvaldības grāmatvedības pārvaldīšanai, sistematizētas dokumentu aprites uzturēšanai.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti pamatojas uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6., 9. panta nosacījumiem. Datu apstrādei pašvaldībā galvenokārt ir šādi tiesiskie pamati:

 1. juridisku pienākumu veikšana (pašvaldība apstrādā jūsu personas datus, lai izpildītu ārējo normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un citu pašvaldību likumīgiem pieprasījumiem);
 2. lai izpildītu uzdevumu, kas tiek veikts sabiedrības interesēs vai, īstenojot pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 3. līguma noslēgšanai un izpildei – lai pašvaldība  (tās iestādes/struktūrvienības) varētu noslēgt un izpildīt līgumu, pašvaldībai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar pašvaldību kā arī jau noslēgtā līguma laikā);
 4. fizisko personu vitālu interešu aizsardzība;
 5. apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, un apstrāde ir vajadzīga veselības vai sociālās aprūpes vai ārstēšanas vai veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos.

Atkarībā no jūsu iesniegtā iesnieguma satura (būtības), no jūsu izmantotajiem pašvaldības pakalpojumiem un vairākiem citiem faktoriem pašvaldības kompetencē esošo jautājumu risināšanai Dagdas novada pašvaldībā apstrādā šādas personas datu kategorijas:

 1. vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums, telefona numurs, e-pasta adrese u.c. identifikācijas un komunikācijas dati;
 2. bankas dati (maksājumu veikšanai u.tml.);
 3. personu apliecinošo dokumentu dati (apmeklētāja identificēšanai klātienē, līgumu noslēgšanai, maksājumu veikšanai u.tml.);
 4. dzīvesvietas adrese (deklarējot dzīvesvietu u.c.);
 5. ģimenes stāvokļa dati (reģistrējot laulību, bērna piedzimšanas faktu u.tml.);
 6. veselības dati (bērnu veselības dati izglītības iestādēs, obligātajās veselības pārbaudēs u.c. dokumentos, atbilstoši likumiem);
 7. ziņas par invaliditāti, apgādājamajiem (nodokļu atvieglinājumu piemērošanai u.tml.);
 8. ziņas par ienākumiem, ģimenes sastāvu, īpašumiem (pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas tiesību izvērtēšanai), ģimenes apstākļu analīze (bāriņtiesas funkciju veikšanai);
 9. dati, kurus jūs pats paziņojat pašvaldībai;
 10. fotogrāfijas un videoieraksti no pašvaldības organizētajiem u.c. publiskiem pasākumiem (sabiedrības informēšanai par pašvaldības darbību);
 11. u.c. personas dati, atkarībā no jums pieejamā pašvaldības (tās iestāžu/struktūrvienību) pakalpojuma veida vai pašvaldībā saņemtā iesnieguma satura (būtības).

Pašvaldība iegūst jūsu personas datus, kad jūs:

 1. vēršaties pašvaldībā (tās iestādēs/struktūrvienībās) ar iesniegumu;
 2. pierakstāties rindā uz pakalpojumu saņemšanu (reģistrējat bērnu PII, izglītības iestādēs, iesniedzat dokumentus pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pieprasāt sociālo palīdzību u.tml.);
 3. jautājat pašvaldībai plašāku informāciju par pašvaldībā pieejamajiem pakalpojumiem vai sazināties ar pašvaldību  saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu;
 4. piedalāties aptaujās (izņemot anonīmās aptaujas);
 5. tiekat fotografēts vai filmēts pašvaldības (tās struktūrvienību/ iestāžu) organizētajos pasākumos;
 6. videonovērošanas rezultātā;
 7. kad pašvaldībā saņemtas ziņas ar jūsu datiem no trešajām personām (iesniegums, sūdzība vai tml.);
 8. no citām valsts un pašvaldības institūcijām un sistēmām - pašvaldībā saņemto iesniegumu izskatīšanai pēc būtības, salīdzināšanai, pārbaudei, precizēšanai, pašvaldības kompetencē esošo jautājumu risināšanai u.tml.

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas:

1. pašvaldības (tās iestāžu/ struktūrvienību) darbinieki/amatpersonas, ja tas ietilpst viņu darba vai amata pienākumos;

2. citas valsts un pašvaldību institūcijas, ja to nosaka ārējie normatīvie akti.

Personas datu glabāšanās termiņš izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Arhīvu likuma un Dagdas novada pašvaldības (tās iestāžu/struktūrvienību) lietu nomenklatūras.

Informējam, ka Jums, kā datu subjektam ir tiesības (noteiktās situācijās):

1.Pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu, kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu;

2. Realizēt tiesības uz datu dzēšanu, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17.pantā noteikto regulējumu;

3. Tiesības ierobežot datu apstrādi, ja ir viens no Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18.panta noteiktiem apstākļiem;

4. Ja datu apstrāde pamatojās uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) vai f) apakšpunktiem, realizēt tiesības iebilst pret datu apstrādi;

5. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, LV-1011).

 

Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, attiecīgā pienākuma izpildes nodrošināšanai, pakalpojuma sniegšanai.