Pirmsskolas izglītība

 

Pakalpojuma nosaukums

Bērnu reģistrācija un uzņemšana Dagdas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības (PI) programmu.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei PII „Saulīte”, PII „Avotiņš”, Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādē, Andzeļu PI grupā, Asūnes PI grupā, Konstantinovas PI grupā, Šķaunes PI grupā, Aleksandrovas  internātpamatskolas PI grupā.

Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā pirmsskolas izglītības iestādē.

Pirmskolas izglītības programmu bērni apgūst vecumā:

 • no 1 gada līdz 7 gadu vecumam - PII  „Saulīte”, Ezernieku PII;
 • no 1,5 gadiem  līdz 7 gadiem - PII  Avotiņš .

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām

Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

 

Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

 

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dagdas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums
 • Bērna dzimšanas apliecības kopija
 • Pedagoģiski  medicīniskās  komisijas  atzinums (Aleksandrovas internātpamatskolā)

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē pirmsskolas izglītības īstenošanas vietā:

 • PII „Saulīte”,
 • PII „Avotiņš”,
 • Ezernieku PII,
 • Andzeļu PI grupa,
 • Asūnes PI grupa,
 • Konstantinovas PI grupa,
 • Šķaunes PI grupa,
 • Aleksandrovas  internātpamatskolas PI grupa.

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks

PII  „Saulīte”   - 7.00-18.00

PII  „Avotiņš”  - 7.00-18.00

Ezernieku PII - 7.00-18.00

Pakalpojuma sniedzēja adrese

 • PII „Saulīte”, Alejas 15a, Dagda, Dagdas nov., LV-5674;
 • PII „Avotiņš”, Skolas3, Andrupene, Dagdas nov., LV-5687;
 • Ezernieku PII, Ezernieki, Dagdas nov. LV-5692;
 • Andzeļu PI grupa, „Zīles”, Andzeļu ciems, p/n „Eži”, Dagdas nov., LV-5696;
 • Asūnes PI grupa, Skolas iela 12, Asūne, Asūnes pagasts, Dagdas nov., LV-5676;
 • Konstantinovas PI grupa, Saules iela 15, c.Konstantinova, Dagdas nov., LV-5680;
 • Šķaunes PI grupa, Šķaune, Dagdas nov., LV-5695;
 • Aleksandrovas  internātpamatskolas PI  grupa, Aleksandrovas ciems, Konstantinovas pagasts, Dagdas nov., p/n Krūmāji, LV-5680.

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

Lēmums par reģistrāciju tiek paziņots dokumentu iesniegšanas brīdī.

Atbildīgais speciālists

Dagdas  novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas  izglītības darba speciāliste Irēna  Maļķeviča, tel. 65653240, e-pasts: irena.malkevica@dagda.lv.

Pēdējo reizi atjaunots: 22.04.2016.