Pašvaldībai piederošas zemes vienības atsavināšana

 

Pakalpojuma nosaukums

Zemes vienības atsavināšana

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Pašvaldībai piederošas zemes vienības atsavināšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Zemes vienības atsavināšana par labu personām, kurām:

  • izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirtu zemes vienību un noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums;
  • uz zemes vienības atrodas ierosinātājam piederošas ēkas vai būves;
  • zemes vienība ir Dagdas novada pašvaldībai piekritīgā zeme.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

MK noteikumi Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”,

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1.Iesniegums
2.Pašvaldības lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (kopija);
3.Lauku apvidus zemes nomas līgums (kopija);
4.Īpašuma tiesības uz ēkām apliecinošs dokuments (kopija).

5.pilnvarotai personai – notariāli apliecināta pilnvaras kopija vai uzrādīt pilnvaras oriģinālu

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 dienas

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi

nav

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

 Klātienē: Alejas ielā 4, Dagda, Dagdas novads

 Pa pastu: Alejas iela 4, Dagda, LV 5674

Elektroniski: dome@dagda.lv

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātienē: Alejas ielā 4, Dagda, Dagdas novads

Pa pastu: uz iesniegumā norādīto adresi

Pakalpojuma sniedzējs

Dagdas novada pašvaldība

Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija

 Dagdas novads

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks

Darbdienās: 8.00-12.00, 13.00-17.00

Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālisti, tel.65681716,