Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Pakalpojuma nosaukums

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Ja Jūsu īpašumā deklarētai personai ir zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas, Jums ir iespēja uz iesnieguma pamata lūgt pašvaldību pārbaudīt šīs personas deklarēto dzīvesvietas ziņu tiesiskumu un lūgt tās anulēt.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Dzīvesvietas deklarēšanas likums

Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu

Adminstratīvā procesa likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums

Pakalpojuma saņemšana

Klatienē – iesniegumu iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā, Skolas ielā 6, Dagdā (2.stāvā)

Pa pastu: Alejas iela 4, Dagda, LV 5674

Elektroniski: dome@dagda.lv

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

30 dienas

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks

Darbdienās: 8.00-12.00, 13.00-17.00

Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

Dagdas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa tel.65681435,

Pēdējo reizi papildināts 22.04.2016.