Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidācija

Pakalpojuma nosaukums

Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidācija

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Jaunas adreses piešķiršana, esošās adreses maiņa vai adreses likvidācija

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 - MK 03.11.2009.noteikumi Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”

 - likums ”Par pašvaldībām”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 - iesniegums
 - pilnvarotai personai – notariāli apliecināta pilnvaras kopija vai uzrādīt pilnvaras oriģinālu

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 dienas

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

 Klātienē: Alejas ielā 4, Dagda, Dagdas novads

 Pa pastu: Alejas iela 4, Dagda, LV 5674

 Elektroniski: dome@dagda.lv

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātienē: Alejas ielā 4, Dagda, Dagdas novads

Pa pastu: uz iesniegumā norādīto adresi

Pakalpojuma sniedzējs

Dagdas novada pašvaldība

Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija

Dagdas novads

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks

Darbdienās: 8.00-12.00, 13.00-17.00

Uzziņām

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālisti, tel.65681716

Pēdējo reizi atjaunots: 22.04.2016.