Dzīvesvieta, nekustamais īpašums

Ar nekustamajiem īpašumiem saistīti pašvaldības pakalpojumi

Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidācija

Pašvaldībai piederoša zemes gabala atsavināšana

 

Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa

Pašvaldībai piekrītošas apbūvētas zemes gabala noma

Pašvaldībai piekrītošas neapbūvētas zemes gabala noma

Īpašuma sadale bez zemes ierīcības projekta izstrādes

Pieteikums zemes ierīcības projekta izstrādei

Nosaukuma piešķiršana zemes īpašumam

Zems ierīcības projekta izskatīšana un apstiprināšana

Apgrūtinājumu plāna saskaņošana Dagdas novada pašvaldības vārdā