Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

26.06.2014
Pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži”, Neikuri, Dagdas pagastā izsole

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums – “Pīlādži”, Neikuri, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0259 un kopējo platību 5,74 ha. Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 4200,-- (četri tūkstoši divi simti euro, 00 euro centi),...

[vairāk]
26.06.2014
Pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu ielā 13, Konstantinovā izsole

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6076 004 0206 un kopējo platību 0,5712 ha (5712 m2) Pļavu ielā 13, Konstantinovā, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā. Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1100,-- (viens tūkstotis viens simts euro,...

[vairāk]
1 23.04.2014
Ēkas Miera ielā 22, c.Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi

1.Vispārīgie noteikumi   1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2014.gada 17.aprīļa Dagdas novada domes lēmumu „Par pašvaldības īpašuma Miera ielā 22, Svarincos, nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.7, 12.§). 1.2. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt - konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma, ēkas Miera ielā 22, c.Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas...

[vairāk]
1 14.02.2014
Pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 9A, Dagdā, Dagdas novadā

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 1.         Izsoles objekts: nekustamais īpašums Brīvības ielā 9A, Dagdā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 802  m2.2.         Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3.         Izsoles laiks: 2014. gada 14.marts plkst.14.00.4.         Informācija par...

[vairāk]
1 26.01.2014
Pašvaldības kustamas mantas – atdzelžošanas iekārtu Bērziņu pagastā, Dagdas novadā

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 1.        Izsoles objekts: kustamas mantas – atdzelžošanas iekārtu Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no ūdens attīrīšanas iekārtās un aprīkojuma.2.        Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3.        Izsoles laiks: 2014. gada 26.februāris plkst.14.00.4.       ...

[vairāk]