Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

23.09.2014
Pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas tiesību izsoles noteikumi

  1.Vispārīgie noteikumi   1.1.   Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2014.gada 18.septembra Dagdas novada domes lēmumu „Par pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas izsoli” (protokols Nr.13., 12.§). 1.2.   Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt - konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma, telpu (pirmajā stāvā Nr.1., 2. un otrajā stāvā Nr.1.,1.)...

[vairāk]
23.09.2014
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Vējoņi”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā izsoles noteikumi

1.      Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Vējoņi”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 11,68  ha.2.      Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3.      Izsoles laiks: 2014. gada 31.oktobris plkst.14.00.4.      Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var ...

[vairāk]
31.07.2014
Par pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas tiesību izsoles noteikumi

1.Vispārīgie noteikumi   Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2014.gada 24.jūlija Dagdas novada domes lēmumu „Par pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas izsoli” (protokols Nr.11; 13.§). Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt - konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma, telpu telpu (Nr.1., 2., 3., 4., 5., 6.) Pasta ielā 33A, Dagdā ar kopējo platību...

[vairāk]
30.06.2014
Pārdod kustamu mantu – autobusu Mitsubishi L300

Dagdas novada pašvaldības Bērziņu pagasta pārvalde pārdod kustamu mantu – autobusu Mitsubishi L300 – par brīvu cenu. Sākotnējā vērtība EUR 228,00. Izlaiduma gads – 1997. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā – Bērzu ielā 2, Porečje, Bērziņu pag., iepriekš saskaņojot ar pārvaldes vadītāju, mob.tālr.29414380. Pieteikšanās termiņš – līdz...

[vairāk]
26.06.2014
Pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži”, Neikuri, Dagdas pagastā izsole

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums – “Pīlādži”, Neikuri, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0259 un kopējo platību 5,74 ha. Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 4200,-- (četri tūkstoši divi simti euro, 00 euro centi),...

[vairāk]