Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

1 20.06.2018
Lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

Dagdas novada pašvaldības dome 2018.gada 20.jūnija sēdē nolēma pagarināt pieteikšanās termiņu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0207 īpašumā “Gruduļi”, Alženovā, Dagdas pagastā, nomu ar izpirkuma tiesībām.

[vairāk]

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

1 05.07.2018
Paziņojums par – dzīvokļa Nr.2 un Nr.3, Asūnes ielā 23, Dagdā izsoli

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Asūnes ielā 23, Dagdā, Dagdas novadā izsoli   Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums dzīvoklis Nr.2, Asūnes ielā 23, Dagdā, Dagdas novadā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 21,4 m2 un...

[vairāk]
1 24.04.2018
Pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķu ielā 1, Dagdā izsole

Izsole nenotiks sakarā ar pieteikumu uz pirmpirkuma tiesībām.

[vairāk]
03.04.2018
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Sautiņi”, Bērziņu pagastā izsole

Izsole nenotiks sakarā ar pieteikumu uz pirmpirkuma tiesībām.

[vairāk]
03.04.2018
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnavēji”, Dagdas pagastā izsole

Izsole nenotiks sakarā ar pieteikumu uz pirmpirkuma tiesībām.

[vairāk]
03.04.2018
Pašvaldības nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.3 Asūnes ielā 23, izsole

Izsoles noteikumi   1.Izsoles objekts: nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.3 ar kadastra Nr.6009 900 0378 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās daudzdzīvokļu mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0234  2620/7180 domājamās daļas. 2.Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas...

[vairāk]