Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Zemes vienību nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

26.05.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Zaļbirzītes”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā izsole

IZSOLES NOTEIKUMI: 1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Zaļbirzītes”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6042 006 0099,  kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6042 009 0070,  kopējā platība 16,4 ha.2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3. Izsoles laiks: 2017.gada 30.jūnijā...

[vairāk]
1 24.04.2017
„Ziemeļi”, Neikšāni, Ķepovas pagastā, zemes gabala ar kopējo platību 11,87 ha. IZSOLE

I Z S O L E S   N O T E I K U M I1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Ziemeļi”, Neikšāni, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6080 001 0089, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 11,87 ha.2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3. Izsoles laiks: 2017. gada 30.maijā plkst.14.00.  4....

[vairāk]
1 24.04.2017
„Maritas”, Andrupenes pagastā, zemes gabala ar kopējo platību 2,76 ha. IZSOLE

I Z S O L E S   N O T E I K U M I1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Maritas”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6042 005 0164,  kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,76 ha.2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3. Izsoles laiks: 2017. gada 30.maijā plkst.15.00.  4....

[vairāk]
27.02.2017
Ēkas Miera ielā 22, Svarincos, Svariņu pagastā, Dagdas novadā nomas tiesību izsole

IZSOLES NOTEIKUMI: 1. Vispārīgie noteikumi 1.1.   Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2017.gada 23.februāra Dagdas novada pašvaldības domes lēmumu „Par ēkas Miera ielā 22, Svarincos nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.3, 22.§). 1.2.   Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma – ēkas Miera ielā 22, Svarincos,...

[vairāk]
24.01.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Ziedlauki”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā izsole

Izsoles noteikumi:   1.Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Ziedlauki”, Latgales ielā 9, Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,1665 ha un divām ēkām ar 1279,9 m2 kopējo platību.2.Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3.Izsoles laiks: 2017.gada 28.februārī ...

[vairāk]