Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

03.04.2018
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Sautiņi”, Bērziņu pagastā izsole

Izsoles noteikumi 1.Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Sautiņi”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6050 001 0052, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6050 001 0106,  6,3 ha platībā.2.Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3.Izsoles laiks: 2018.gada 10.maijā...

[vairāk]
03.04.2018
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnavēji”, Dagdas pagastā izsole

Izsoles noteikumi 1.Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Kalnavēji”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 001 0244, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6054 001 0211,  1,4775 ha platībā.2.Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3.Izsoles laiks: 2018.gada 10.maijā...

[vairāk]
03.04.2018
Pašvaldības nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.3 Asūnes ielā 23, izsole

Izsoles noteikumi   1.Izsoles objekts: nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.3 ar kadastra Nr.6009 900 0378 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās daudzdzīvokļu mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0234  2620/7180 domājamās daļas. 2.Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas...

[vairāk]
03.04.2018
Pašvaldības nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.2 Asūnes ielā 23, izsole

Izsoles noteikumi 1.Izsoles objekts: nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.2 ar kadastra Nr.6009 900 0379 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās daudzdzīvokļu mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0234  2070/7180 domājamās daļas.2.Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas...

[vairāk]

Zemes vienību nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

26.02.2018
Pašvaldības īpašuma “Vijolītes” Šķaunes pagastā cirsmas izsole

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka 2018.gada 5.aprīlī plkst.15:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli notiks vienas cirsmas divu nogabalu mutiska izsole, kas tiks izsolīti kā viens vesels objekts.

[vairāk]
29.01.2018
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnatorņi”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā izsole

IZSOLES NOTEIKUMI: 1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Kalnatorņi”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 005 0164, kas sastāv no zemes gabala 9647 m2 platībā. Izsoles objekta iespējamais izmantošanas veids - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un...

[vairāk]
02.01.2018
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Gruduļi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā izsole

IZSOLES NOTEIKUMI   1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Gruduļi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 004 0207, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3,19 ha, kadastra apzīmējums 6054 004 0207.2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3. Izsoles laiks: 2018.gada 30.janvārī...

[vairāk]
27.10.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Silavas”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā izsole

IZSOLES NOTEIKUMI 1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Silavas”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6056 003 0035, kopējā platība 3,22 ha, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  6056 003 0153 (0,97 ha) un 6056 003 0154 (2,25 ha).2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas...

[vairāk]
27.10.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Gruduļi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā izsole

IZSOLES NOTEIKUMI   1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Gruduļi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 004 0207, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3,19 ha, kadastra apzīmējums 6054 004 0207.2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3. Izsoles laiks: 2017.gada 30.novembrī...

[vairāk]