Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

06.06.2019
Nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, nomas tiesību izsole

IZSOLES NOTEIKUMI 1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0108, 29,72 ha platībā. 2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. 3. Izsoles laiks: 2019.gada 10.jūlijā plkst....

[vairāk]
1 30.04.2019
Nekustamā īpašuma „Kooperatīva lauki” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]