Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

1 11.10.2019
Nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē izsole

Paziņojums par Pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā,, Dagdas novadā izsoli

[vairāk]
1 11.10.2019
Nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē izsole

Paziņojums par nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā izsoli

[vairāk]
1 10.10.2019
Nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā izsole

Paziņojums par Nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā izsoli

[vairāk]
1 24.09.2019
Nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā izsole

“Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā izsoli

[vairāk]
1 23.09.2019
Nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā izsole

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā izsoli

[vairāk]
1 20.09.2019
Nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16D, Dagdā izsole

“Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16D, Dagdā, Dagdas novadā izsoli

[vairāk]

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

06.06.2019
Nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, nomas tiesību izsole

IZSOLES NOTEIKUMI 1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0108, 29,72 ha platībā. 2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. 3. Izsoles laiks: 2019.gada 10.jūlijā plkst....

[vairāk]