Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

1 06.02.2020
Nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]
1 06.02.2020
Nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]
1 07.02.2020
Nekustamā īpašuma “Noviku karjers” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā (smilts-grants un smilts atradne „Oskari”)

[vairāk]

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

1 15.01.2020
Nekustamā īpašuma „Rubeņi” CIRSMAS IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rubeņi” Asūnes pagastā, Dagdas novadā cirsmas izsole

[vairāk]
1 14.01.2020
Nekustamā īpašuma „Bērzaudzes” cirsmas IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērzaudzes” Andrupenes pagastā, Dagdas novadā cirsmas IZSOLE

[vairāk]
1 08.01.2020
Nekustamā īpašuma “Rudaiņi” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadāI Z S O L E

[vairāk]
1 08.01.2020
Nekustamā īpašuma “Laukalīņi” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā I Z S O L E

[vairāk]
1 08.01.2020
Nekustamā īpašuma IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6054 002 0076, Dagdas pagastā, Dagdas novadā I Z S O L E

[vairāk]