Komisijas

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija

Administratīvā komisija

Dzīvokļu jautājumu komisija

Ētikas komisija

Iepirkumu komisija

Vēlēšanu komisija

Zemes komisija

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Civilās aizsardzības komisija

Zemes nomas tiesību izsoles komisija

Medību koordinācijas komisija

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupaPēdējās izmaiņas 26.08.2020.