Personas datu apstrāde

Privātuma aizsardzība pašvaldībā Informācija iedzīvotājiem

Pārzinis personas datu apstrādei pašvaldībā (tās iestādēs/struktūrvienībās) ir Dagdas novada pašvaldība Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674, tālr. 656 81 434, 265 62 946, e-pasts: dome@dagda.lv.

Datu aizsardzības speciālists Oksana Rutka, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674, 25408815, dati@dagda.lv;

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem. Īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde.

Dagdas novada pašvaldība apstrādā fiziskās personas datus, papīra vai elektroniskā formātā, telefoniski, veicot videonovērošanu, lai izpildītu funkcijas un sniegtu pakalpojumus, kas ir pašvaldības darbības neatņemama sastāvdaļa, kura tiek veikta, lai nodrošinātu Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” prasību izpildi.

Atkarībā no pieprasītā vai sniedzamā pakalpojuma, vai izpildāmās funkcijas, pašvaldībā personas datu apstrāde notiek Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)) izpratnē un saskaņā ar ārējiem tiesību aktiem (likumi, Ministru kabineta noteikumi, Dagdas novada pašvaldības saistošie noteikumi).

Dagdas novada pašvaldība apstrādā fiziskās personas datus atbilstoši tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Dagdas novada pašvaldība apstrādā personas datus, kuri var tikt iegūti no datu subjekta (fiziskās personas) ar iesniegto iesniegumus, vai citā veidā saņemot pašvaldības pakalpojumus, kā arī pašvaldība var iegūt personas datus no citiem avotiem, piemēram, valsts informācijas sistēmām, trešajām personām un publiskajiem avotiem, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldībai ar normatīvajiem aktiem uzliktās funkcijas un uzdevumus.

Dagdas novada pašvaldība izpildot savas funkcijas un sniedzot pakalpojumus, var apmainīties ar informāciju starp iestādēm, struktūrvienībām un pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī citām organizācijām, kas pašvaldības vārdā sniedz pakalpojumus. Pašvaldība var nodot personas datus citām valsts un pašvaldības iestādēm, organizācijām, kad tas nepieciešams un pieļaujams vai to pieprasa tiesību akti, kā arī trešajām personām, kad tas nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

Personas dati var tikt nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pašvaldības vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams pašvaldības funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.

Fiziskās personas dati Dagdas novada pašvaldība apstrādā Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā Zonā. Attiecīgajā gadījumā, ja būs nepieciešams nodot personas datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas, Dagdas novada pašvaldība nodos datus kad būs tiesības to darīt, nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

Dagdas novada pašvaldība saglabā fiziskās personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas un tik ilgi, cik to saglabāšanu nosaka tiesību akti. Laika periods datu saglabāšanai atkarīgs no datu apstrādes nolūka saskaņā ar Arhīvu likumu.

Datu subjekta tiesības

Tiesības tikt informētam par datu apstrādes nolūku un tiesisko pamatojumu.

Tiesības saņemt no pašvaldības apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt visu informāciju par datu apstrādi.

Datu subjektam ir tiesības labot datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Dagdas novada pašvaldībai ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā, vai sniegt skaidrojumu, kāpēc dati netiks laboti.

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”) - tiesības lūgt dzēst personas datus vai pārtraukt to apstrādi noteiktās situācijās. Pašvaldībai ir pienākums sniegt skaidrojumu, kāpēc dati nevar tikt izdzēsti, attiecīgajā gadījumā.

Tiesības ierobežot apstrādi. Attiecīgajā gadījumā datu subjektam ir tiesības ierobežot personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza. Kad notiek personas datu apstrādes ierobežošana, pašvaldība saglabā par to attiecīgu informāciju, lai nākotnē varētu nodrošināt šo tiesību ievērošanu. Kad tiek nolemts atcelt šādu ierobežojumu, par to tiek paziņots datu subjektam.

Tiesības uz datu pārnesamību. Gadījumā, kad pašvaldība apstrādā datu subjekta personas datus saskaņā ar datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, datu subjektam ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Tiesības iebilst. Datu subjekts var iebilst pret savu personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos vai zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs.

Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana. Datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz datu subjektu rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē datu subjektu.

Informāciju sīkdatņu izmantošanas gadījumā datu subjekts varēs atrast pašvaldības interneta mājas lapā.

Dagdas novada pašvaldībā tiek veikta publisko vietu videonovērošana šādiem nolūkiem: sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšanai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai. Videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi, rakstot Dagdas novada pašvaldības Datu aizsardzības speciālistam (Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, dati@dagda.lv), kā arī Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67 22 31 31, e-pasts: info@dvi.gov.lv

Dagdas novada pašvaldība neveic personas datu profilēšanu un nepieņem automatizētus individuālus lēmumus, kas varētu radīt tiesiskas sekas.