Pievedceļu attīrīšana no sniega

Privāto māju pievedceļu attīrīšana no sniega no 2017. gada 1. janvāra

Īpašniekam, vienojoties ar pakalpojuma sniedzēju, privāto ceļu attīrīšana no sniega tiks veikta vienlaicīgi ar pašvaldības ceļu attīrīšanu, kas samazinās tukšgaitas pārbraucienus un izmaksās ievērojami lētāk, nekā braucot speciāli uz konkrētu objektu.


Iedzīvotāji, kuriem nepieciešams attīrīt privātos vai servitūta ceļus no sniega, var vērsties:

Dagdas pilsētā un Dagdas pagastā – 26526661, Edgars Tjarve, SIA “Dagdas komunālā saimniecība”;

Ezernieku pagastā – 29152078, Valērijs Bluss, SIA "VTV 14"

Šķaunes pagastā – 28373048, Pāvels Višņevskis, Z/S "Bebri"

Andzeļu pagastā – 29198248, Aivars Platacis, Z/S "Ezermala"

Andrupenes pagastā – 26338822, Jurijs Ļevkovs, Z/S “Bronki” vai 26536764, Edmunds Kivko, SIA “Andrupenes kokaudzētava”;

Asūnes pagastā – 26337573, Viktors Krūmiņš, Z/S "Celiņi";

Bērziņu pagastā – 26565249, Jānis Andžāns, Svariņu pagasta pārvalde;

Konstantinovas pagastā – 29958047, Ivars Geks, Konstantinovas pagasta pārvalde;

Ķepovas pagastā – 22468300, Zina Aņisko Ķepovas pagasta pārvalde;

Svariņu pagastā – 26565249, Jānis Andžāns, Svariņu pagasta pārvalde.

 

 

Visos gadījumos pieprasiet čekus vai kvītis par apmaksas veikšanu, jo maznodrošinātām personām ir iespējams griezties sociālajā dienestā  kompensācijas saņemšanai.

 

Visos gadījumos, kad nepieciešama steidzama palīdzība ceļu attīrīšanai no sniega, lūdzam griezties savās pagastu pārvaldēs, kur Jums palīdzēs.

 

Iepazīties ar Dagdas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm, pašvaldības traktortehnikas maksas pakalpojumu izcenojumiem, pašvaldības  autoceļu karti un noteiktajiem ierobežojumiem var novada mājas lapā www.dagda.lv sadaļā Pašvaldība/Dagdas novada ceļi.