Izsniegtās būvatļaujas

Pēdējās izmaiņas 05.04.2016.

 

Būvatļaujas Nr. izsniegšanas datums Būvniecības veids, būves plānotā funkcija Plānoto būvdarbu veikšanas vieta
       
4. 01.03.2016 Dzīvokļu parbūve Dzivoklis Nr.1un Nr.2.,Brīvības ielā 5,Dagda
3. 11.02.2016 Optisko šķiedru kabeļa kanalizācijas atzarojums Kondraši-Andrupene uz esošo bāzes staciju "Andrupene",Andrupenes pag.Dagdas novads
2. 02.02.2016 LMT bāzes stacija"Astašova" "Stari",Astašova,Andrupenes pag.Dagdas novads
1. 01.02.2016 Šķūņa būvniecība "Nonnas" Andzeļu pagasts,Dagdas novads
       
18. 17.12.2015 Pirts "Laimes dārzs",Ezernieku pag.,Dagdas novads
17. 17.12.2015 Mēslu krātuve "Mežagrāvji",Maslova,Andrupenes pag.,Dagdas novads
16. 17.12.2015 Garāža "Jaunkalni",Grīzāni,Bērziņu pag.,Dagdas novads
15. 20.11.2015 Vasaras māja 6054 004 0051 8001 ,Dagdas pag.,Dagdas novads
14. 20.11.2015 Saimniecibas ēka "Kalniņi",Dagdas pag.,Dagdas novads
13. 13.11.2015 Dzīvojamā māja "Kalmes",Ezernieku pag.,Dagdas novads
12 12.11.2015 Dzīvojamā māja,garāža,šķūnis "Karaši",Andrupenes pag.,Dagdas novads
 11.  09.10.2015  Meža ceļa "Nākotnes ceļs" jaunbūve  Svariņu pagasts,Dagdas novads
10. 18.09.2015 Katlu mājas būvniecība Kalnu ielā 3,Asūnes pagastā,Dagdas novadā
9. 17.09.2015 Siltumnīcas parbūve Ezernieku ielā 20,Andrupene,Andrupenes pagasts
8. 11.09.2015 Dzīvojamās mājas pārbūve "Rusvi",Ķepovas pagasts,Dagdas novads
7. 04.09.2015 Dzīvojamā māja un saimniecības ēka "Ziedumājas",Kepovas pagasts,Dagdas novads
 6.  24.06.2015  Svariņu  attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija  Latgales ielā 6,Svarinci,Svariņu pagasts,Dagdas novads
5. 27.06.2015 Katlu mājas pārbūve Mičurina 12a,Dagda,Dagdas novads
4. 16.06.2015 Garāža Liepājas 63,Dagda, Dagdas novads
3. 16.04.2015 Dzīvojamās mājas jaunbūve Asūnes ielā 24, Dagda,Dagdas novads
2 23.02.2015 Saimniecības ēkas jaunbūve "Altiņi",Ezernieku pagasts,Dagdas novads
1. 25.01.2015 Dzīvojamā māja,saimniecības ēka "Augstkalni",Bērziņu pag.,Dagdas novads
     2014  
29. 19.12.2014 Vasaras māja "Dzegužmala",Astašova,Andrupenes pag.,Dagdas novads
28. 24.11.2014 Dzīvojamā māja,saimniecības ēka,mājas piebraucamais ceļš,inženiertīklu pievadi "Krastasaules",Dagdas pag.,Dagdas novads
 27.  07.11.2014  Viesu māja  "Utāni",Konstantinova.,Dagdas novads
 26.  06.11.2014  Vasaras mājas jaunbūve  "Blāzmas",Konstantinovas pag.,Dagdas novads
 25.  06.11.2014 Trīs šķūņi un garāža  "Zvaigznes",Dagdas Muiža",Dagdas pag.,Dagdas novads
24. 20.10.2014 Meža ceļa "Bogdonu ceļš" jaunbūve  Dienvidlatgales mežsaimniecības 6.iecirknis Krāslavas meža iecirknī Asūnes pag.,Dagdas novads
23. 01.09.2014 Garāžas jaunbūve "Kvanti",Andrupenes pag.,Dagdas novads
22. 01.09.2014

Garāžas,saimniecības

ēkas,pirts jaunbūve un lauksaimniecības

noliktavas rekonstrukcija

"Dimperi",Vecokra,Andrupenes pag.,dagdas novads
21. 26.08.2014 Pirts jaunbūve "Olgas",Andrupenes pag., Dagdas novads
20. 26.08.2014 Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija "Cīruļi",Ezernieku pag.,Dagdas novads
19. 22.08.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija "Ezeriņi",Ezernieku pag.,Dagdas novads
18. 21.08.2014 Dzīvojamās mājas jaunbūve "Krodzinieki",Dagdas pag.,Dagdas novads
17. 28.08.2014 Dzīvojamās mājas būvniecības Pļavu iela 8,Dagda, Dagdas novads
16. 18.08.2014 Govju kūts ar piena telpu "Zinaīdas"Andzeļu pag.,Dagdas novads
15. 17.07.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Jaunatnes ielā 2,Dagda,Dagdas novads
14. 16.06.2014 0,4 kV līnijas no TP7121 rekonstrukcija Šķaunes pag.,Dagdas novads
13. 29.05.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Liepājas ielā 62,Dagda,Dagdas novads
12 27.05.2014 Dzīvojama māja,pirts Liepājas iela 9,Dagda,Dagdas novads
11 15.05.2014 Lauksaimniecības produkcijas noliktava Ozoliņi,Dagdas pag.,Dagdas novads
10. 06.05.2014 110/20 kV apakšstacijas rekonstrukcija "Enerģetiķi",Ozoliņi,Dagdas pag.,Dagdas novads
9. 16.04.2014 0,4kV līnijas L2,L5 no TP7180; L1,L2,L3,L6 no TP7060; L1,L3,L5 no TP7219 rekonstrukcija Asūnes pag.,Dagdas novads
8. 10.04.2014 Saimniecības ēka "Skudras", Konstantinovas pag.,Dagdas novads
7. 10.04.2014 Muzeja"Andrupenes lauku sēta" rekonstrukcija Skolas iela 6,Andrupene,Andrupenes pag.,Dagdas novads
6. 27.03.2014 Dzivojamās mājas renovācija "Puriņi",Ezernieku pag.,Dagdas novads
5. 17.03.2014 20 Kv Gaisvadu elektrolīnijas LN-28 rekonstrukcija Ezernieku pagasts,Dagdas novads
4. 18.02.2014 Tūristu mītne "Ilūksti",Andrupenes pag.,Dagdas novads
3. 14.01.2014(pagarinājums) Biroja ēka ar dzīvokli Skolas ielā 6,dagda,Dagdas novads
2. 09.01.2014 Pirts,tehnikas novietne "Ozolaine",Šķaunes pag.,Dagdas novads
1. 06.01.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija "Veiziņišķi",Svariņu pag.,Dagdas novads
    2013  
30 17.12.2013(pagarinājums) Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotne Brivības ielā 29,Dagda
29. 19.11.2013 Gazifikācijas koģenerācijas elektrostacija "Kates"Ezernieku pag., Dagdas novads
28. 30.10.2013 Kūts un saimniecības ēka "Veiziņišķi", Svariņu pag., Dagdas novads
27. 24.09.2013 Radiotornis un ar to saistītā infrastruktūra "Enerģētiķi", Ozoliņi, Dagdas pag., Dagdas novads
26. 17.09.2013 Šķūņis "Irbītes", Svariņu.pag., Dagdas novads
25. 16.09.2013 Saimniecības ēka,pirts Alejas ielā 40,Dagda,Dagdas novads
24. 13.09.2013 Optiskā tīkla infrastruktūras būvniecība Dagda,Andrupene,Mariampole,Ozliņi,Andzeļi
Konstantinova,autoceļš P57, autoceļš P61,V590,V610,V61,V615,V6016
23. 12.09.2013 Lauksaimniecības tehnikas novietne "Virši", Vecdome, Dagdas pag., Dagdas novads
22. 29.07.2013 Šķūnis(jaunbūve) "Jaunkalni",Bērziņu pag.,Dagdas novads
21. 02.07.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Kalnu iela 5, Asūne, Asūnes pagasts, Dagdas novads