Iesniegtie būvprojekti

Pēdējās izmaiņas 07.11.2014.

Nr.

Datums

Bûvniecîbas veids

Adrese

Lēmums

36 07.11.2014 Viesu māja Utāni, Konstantinovas pag. Akceptēts Nr.07.11.14
35 06.11.2014 Vasaras māja  Blāzmas, Konstantinovas pag.

Akceptēts Nr.06.11.14

34 05.11.2014 Saimniecības ēkas Zvaigznes, Dagdas pag

Akceptēts Nr. 05.11.14

33 09.09.2014 Katlu mājas pārseguma paneļa nomaiņa Brīvības ielā 29, Dagda

Akceptēts Nr. 9.09.14

32 5.09.2014 TP-7169 20 kv sadales rekonstr. Bērziņu pag, Porečje SP-257 Bērziņu pag,Porečje

Akceptēts Nr.

5.09.14

31 26.08.2014 Pirts Olgas, Andrupenes pag

Akceptēts Nr.

26.08.14

30 21.08.2014 Dzivojamā māja Krodzinieki, Dagdas nov., Dagdas pag.

Akceptēts Nr. 21.08.14

29 14.08.2014 Notekūdeņu, attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Latgales 6, Svarinci, Dagdas nov

Akcepts

Nr. 14.08.14

28 12.08.2014 Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija Cīruļi, Smiltinas, Jaunliepnieki, Purvmalas, Jaunsmiltiņas Ezernieku pag. Dagdas nov.

Akcepts

Nr.12.08.14

27 29.07.2014 Dzīvojamā māja Ezeriņi, Andrupenes pag, Dagdas nov. Akcepts Nr.29.07.14
 26  28.07.2014  Dzīvojamā māja  Pļavu ielā 8, Dagda  Akcepts Nr.28.07.14
25 17.07.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Jaunatnes ielā 2,Dagdā,Dagdas novads Akceptēts Nr.17.07.14
24 15.07.2014 20 KV GVL LN-28 no balsta Nr.337 līdz balstam Nr391 rekonstrukcija rekonstrukcija Ezernieku pagasts,Dagdas novads Akceptēts Nr.15.07.14
23 29.05.2014 Dzivojamā māja Liepājas ielā 62, Dagda Akceptēts Nr. 29.05.14
22 27.05.2014 Dzivojamā māja ,pirts Liepājas ielā 9, Dagda

Akceptēts Nr. 27.05.14

21 8.04.2014 Jaundomes muižas vides izglītības centra un ekspozīcijas zāles galvenās ēkas rekonstrukcija, vasaras virtuves(ledus pagrabs) un saimniecības ēkas rekonstrukcija Jaundome, ezernieku pag, Dagdas nov. Jaundome, Ezernieku pag.

Akceptēts Nr.8.04.14

20 10.04.2014 Saimniecības ēka Skudras, Konstantinovas pag.

Akceptēts Nr. 10.04.14

19 7.04.2014 Pirts Aizezeri,Ezernieku pag

Akceptēts Nr 7.04.14

18 31.03.2014 Dagdas vidusskolas stadiona rekonstrukcija Mičurina 3a, Dagda

Akceptēts Nr 31.03.14

17 27.03.2014 Dzīvojamās mājas renovcija Puriņi, Ezernieku pag. Dagdas nov

Akceptēts Nr. 27.03.14

16 18.02.2014 Tūristu mītne Ilūksti, Andrupenes pag. Dagdas nov.

Akceptēts Nr. 18.02.14

15 07.02.2014 Vasaras maja Dagda .Ezermalas 19

Akeptēts Nr. 07.02.14

14 27.11.2013 110/20kV apakšstacija Nr.38. "Dagda" Dagdas nov.Dagdas pag. Ozoliņi,"Enerģētiki"

Akceptēts

Nr. 27.11.13

13 14.11.2013 Gazifikâcijas koìenerâcijas elektrostaija  Kates, Ezernieku pag., Dagdas nov.

Akceptēts

Nr.14.11.13

12 13.11.2013 0,4 kV lînijas L-2, L-5 no TP7180; L-1, L-2, L-3, L-6 no TP -7060; L-1,L-3, L-5 no TP-7219 rekonstrukcija Asûnes pag., Dagdas nov.

Akceptēts

Nr. 13.11.13

11. 15.10.2013 Govju ferma (450 gab) Kompleksi, Ozoliņi, Dagdas pag, Dagdas nov Akceptēts Nr.15.10.13
10. 17.9.2013 Šķūnis Irbîtes, Svariņu pag. Dagdas nov. Akceptēts Nr. 17.09.13
9 16.09.2013 Pirts Alejas 40, Dagda Akceptēts Nr. 16.09.13
8. 16.09.2013 Saimniecîbas çka Alejas 40, Dagda Akceptēts  Nr. 16.09.13/1
7. 12.09.2013 Lauksaimniecîbas tehnikas novietne Virši, Vecdome, Dagdas pag.

Akceptēte

Nr. 12.09.13

6. 22.08.2013 Radiotornis un ar to saistîtâ infrastruktûra 110kV apakðstacijâ Nr 38 "Dagda" Ozoliņi, Dagdas pag. Dagdas nov.

Akceptēts

Nr. 22.08.13

5. 06.08.2013 Meža ceļa"Bogdonu ceïļš"bûve Asûnes pagasts,Dagdas novads

AKCEPTĒTS

Nr.06.08.13

4. 30.07.2013 Saimniecîbas çka "Lakstîgalas",Ozoliòi,Dagdas pag,Dagdas novads

AKCEPTĒTS

Nr.30.07.2013/3

3. 30.07.2013 Garâþas,saimniecîbas çkas,pirts jaunbûve un lauksaimniecîbas noliktavas rekonstrukcija "Dimperi",Andrupenes pag.,Dagdas novads

AKCEPTĒTS

Nr.30.07.2013/2

2.


30.07.2013


0,4 kV linijas L-2 no tp-7121 rekonstrukcija


Ðíaunes pagasts,Dagdas novads

AKCEPTĒTS

Nr. 30.07.2013.

1.

15.07.2013.

 

Ârçja apgaismojuma ierîkoðana

 

Centrâlais skvers, Rîgas iela 3, Dagda

AKCEPTĒTS

Nr. 15.07.2013.

  15.07.2013 Optiskâ tîkla infrastruktûras projektçðanas un bûvniecîbas darbi Latgales plânoðanas reìionâ Andrupene-Kondraði-Dagda-Ozoliòi-Konstantinova; Andrupene-Mariampole, Dagdas novads

AKCEPTĒTS

Nr.15.07.13/1