Amatpersonu atalgojumi / Vakances

Vakances

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Vakances no NVA


Dagdas novada pašvaldības amatpersonu atalgojumi

Informācija tiek publicēta pamatojoties uz "Valsts pārvaldes iekārtas likuma" 92.panta 2.daļu

"92.2. Iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātā atalgojuma summu, ja likums nenosaka citādi.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.05.2010. likumu, kas stājas spēkā 15.06.2010.)"