VISI NOTIKUMI

Domes notikumi

30.07.2020

Dagdas novada domes sēde

1 1/
  • 1

Dagdas novada domes kārtējā sēde notiks 2020.gada 30. jūlijā plkst. 13:00 (Dagdā, Alejas ielā 29, Dagdas novada Kultūras centra zālē).

Darba kārtība:


1. Par sēdes darba kārtību.
Slēgtā daļa
2. Par sociālo palīdzību krīzes situācijā.
Atklātā daļa
3. Par sociālā budžeta izlietošanu 1.pusgadā.
4. Par Dagdas novada pašvaldības 2020.gada budžeta izpildi 1.pusgadā.
5. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2020.gada budžetā.
6. Par grozījumiem Ezernieku vidusskolas amatu sarakstos.
7. Par Asūnes sporta zāles nomas maksu.
8. Par Aleksandrovas pamatskolas pakalpojuma „Atelpas brīdis” maksu.
9. Par Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2019.gadu.
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krūmiņi, Ķepovas pagastā izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas ielā 4-3, Dagdā izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vējkalniņi, Andrupenes pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu un atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanu.
13. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Dīķu ielā 4, Dagdā reģistrēšanu un novērtēšanu.
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas ielā 42, Dagdā atsavināšanu.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dubras, Bērziņu pagastā atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
16. Par projekta pieteikumu „Tautastērpu iegāde Bukmuižas kultūras tradīciju saglabāšanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.
17. Par dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
18. Par dzīvojamās platības apmaiņu.
19. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu.
20. Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi.
21. Par apbūvētas zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanu.
22. Par apbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu.
23. Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu.
24. Par zemes apakšnomu.
25. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
26. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
27. Par uzmērītās zemes platības precizēšanu.
28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldībai piekrītošām un rezerves fonda zemes vienībām.
29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem.
30. Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu.
31. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
32. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
33. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISI NOTIKUMI

NOTIKUMU ARHĪVS

11.08.2020
Donoru diena

11. augustā no plkst. 9:00 līdz 13:00 pie Dagdas novada Kultūras centra

[vairāk]
06.08.2020
Animācijas filma «Lote un pazudušie pūķi»

6. augustā plkst. 13:00 un 16:00 Dagdas novada Kultūras centrā

[vairāk]
04.08.2020
Ārkārtas domes sēde

Dagdas novada domes ārkārtas sēde notiks 2020.gada 4. augustā plkst. 10:00 (Dagdā, Alejas ielā 4, sēžu zālē)

[vairāk]
03.08.2020
Mobilā diagnostika

03. augustā no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00 VSPC "Dagda" pie garāžām

[vairāk]
01.08.2020
Arņa Slobožaņina koncerts Ezerniekos

01.08.2020. plkst. 19:00 Arņa Slobožaņina no grupas "Dabasu Durovys" koncerts Ezernieku Saietu namā.

[vairāk]
30.07.2020
Dagdas novada domes sēde

Dagdas novada domes kārtējā sēde notiks 2020.gada 30. jūlijā plkst. 13:00 (Dagdā, Alejas ielā 29, Dagdas novada Kultūras centra zālē).

[vairāk]
26.07.2020
Annas dienas Tautību pikniks

26. jūlijā plkst. 15:00 Dagdas ezera jaunajā un vecajā pludmalē

[vairāk]
26.07.2020
Garīgās mūzikas koncerts

26. jūlijā plkst. 12:00 Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā

[vairāk]
25.07.2020
Annas dienas Cepļa izņemšana

25. jūlijā no plkst. 12:00 līdz plkst. 15:00 "Ezermaļi", Oloveca, Andrupenes pagasts, Dagdas novads.

[vairāk]
25.07.2020
Retro auto moto parāde

25. jūlijā plkst. 11:30 Ezernieku centra stāvlaukumā un plkst. 13:00 pie Dagdas novada Kultūras centra

[vairāk]