VISI NOTIKUMI

Domes notikumi

31.10.2019

Dagdas novada domes sēde

1 1/
  • 1

Dagdas novada domes kārtējā sēde notiks 2019.gada 31.oktobrī plkst. 15:00 (Dagdā, Alejas ielā 4, sēžu zālē).

Darba kārtība:

 

1. Par Dagdas tūrisma informācijas centra vadītāja iecelšanu. /Ziņo A.Gekišs/
2. Par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2019.gada 9 mēnešos. /Ziņo E.Trūle/
3. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”. /Ziņo E.Trūle/
4. Par saistošo noteikumu “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” pieņemšanu. /Ziņo E.Trūle/
5. Par Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu uz 01.01.2020. /Ziņo A.Belkovskis/
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. /Ziņo J.Pauliņa/
7. Par Dagdas novada pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada 9 mēnešos. /Ziņo I.Tukiša/
8. Par grozījumiem Andzeļu pagasta pārvaldes amatu sarakstā. /Ziņo I.Tukiša/
9. Par finansējuma novirzīšanu. /Ziņo I.Tukiša/
10. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2019.gada budžetā. /Ziņo I.Tukiša/
11. Par brauciena saskaņošanu uz ārzemēm. /Ziņo S.Viškure/
12. Par konkursa “Dagdas novada Gada cilvēks” komisijas sastāvu un finansējumu. /Ziņo S.Viškure/
13. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu. /Ziņo R.Azins/
14. Par iepirkumu veikšanu pamatlīdzekļu iegādei VSPC „Dagda”. /Ziņo A.Gekišs/
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā pirkuma līguma noslēgšanu. /Ziņo A.Gekišs/
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma otro izsoli: /Ziņo A.Gekišs/
16.1. Dārza ielā 1, Asūnē;
16.2. Ezera ielā 2, Asūnē.
17. Par pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā cirsmas izsoli. /Ziņo A.Gekišs/
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu: /Ziņo A.Gekišs/
18.1. kadastra numurs 6042 006 0078, Andrupenes pagastā;
18.2. Pasta ielā 35–1, Dagdā.
19. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu. /Ziņo V.Masjuks/
20. Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemes “starpgabalu”. /Ziņo V.Masjuks/
21. Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi. /Ziņo V.Masjuks/
22. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. /Ziņo V.Masjuks/
23. Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu. /Ziņo V.Masjuks/
24. Par neapbūvētās zemes nomas līguma izmaiņām. /Ziņo V.Masjuks/
25. Par zemes nomas tiesību atteikumu. /Ziņo V.Masjuks/
26. Par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu. /Ziņo V.Masjuks/
27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. /Ziņo V.Masjuks/
28. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. /Ziņo V.Masjuks/
29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu pašvaldības nekustamajam īpašumam. /Ziņo V.Masjuks/
30. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma sadalei. /Ziņo V.Masjuks/
31. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. /Ziņo V.Masjuks/
32. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. /Ziņo V.Masjuks/
33. Par rezerves fonda zemes vienības piekritību pašvaldībai. /Ziņo V.Masjuks/
34. Par pašvaldības un valsts autoceļa zemes vienību savstarpējo robežu pārkārtošanu. /Ziņo V.Masjuks/
35. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. /Ziņo V.Masjuks/

 

Domes priekšsēdētāja vietniece
S.Viškure

<- Atpakaļ uz: VISI NOTIKUMI

NOTIKUMU ARHĪVS

11.11.2019
Lāčplēša diena Dagdā

11. novembrī

[vairāk]
10.11.2019
Rudens zoles turnīrs

10. novembrī plkst. 9:00 Dagdas novada Kultūras centrā

[vairāk]
09.11.2019
Turpinās projekta “Tradīciju skola Dagdā” nodarbības

Sestdien, 9. novembrī Dagdas novada Kultūras centrā notiks divas projekta “Tradīciju skola Dagdā” nodarbības: plkst. 9.00 “Ar Vasaras saulgriežiem un Miķeļiem saistītie rituāli un tradīciju iedzīvināšanas iespējas mūsdienu kultūrvidē” un plkst. 11.00 “Tradicionālās dziedāšanas īpatnības un kolektīva priekšnesuma veidošanas pamati”.

[vairāk]
03.11.2019
Runčuku cepļa izņemšana

3. novembrī no plkst. 12:00 līdz plkst. 15:00

[vairāk]
31.10.2019
Dagdas novada domes sēde

Dagdas novada domes kārtējā sēde notiks 2019.gada 31.oktobrī plkst. 15:00 (Dagdā, Alejas ielā 4, sēžu zālē).

[vairāk]
31.10.2019
Senioru balle Asūnē

31. oktobrī plkst. 13:00 Asūnes Tautas namā

[vairāk]
29.10.2019
Zinātkāres centra ZINO nodarbību plāns Ezernieku vidusskolā

29. oktobrī plkst. 9:00 Ezernieku vidusskolā

[vairāk]
26.10.2019
Tradīciju skolas otrā nodarbība

Valsts Kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras projektu konkursā tika atbalstīts projekts “Tradīciju skola Dagdā”, kura otrā nodarbība notiks 26.oktobrī plkst. 11.00 Dagdas novada Kultūras centrā.

[vairāk]
25.10.2019
GADA BALLE

25. oktobrī plkst. 13:00 Dagdas novada Kultūras centrā Dagdas novada lauksaimnieku un uzņēmēju GADA BALLE

[vairāk]