VISI NOTIKUMI

Domes notikumi

28.05.2020

Dagdas novada domes sēde

1 1/
  • 1

Dagdas novada domes kārtējā sēde notiks 2020.gada 28. maijā plkst. 15:00 (attālināti).

Darba kārtība:

 

1. Par darba kārtību.
Slēgtā daļa
2. Par sociālo palīdzību krīzes situācijā.
Atklātā daļa
3. Par grozījumiem domes 28.11.2019. lēmumā “Par dalību ELFLA pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos””.
4. Par aizņēmumu ELFLA projekta “Dagdas novada autoceļa Kaitra – Ustje pārbūve” īstenošanai.
5. Par aizņēmumu ELFLA projekta “Dagdas novada lauku ceļa Grabova – Malka infrastruktūras pārbūve” īstenošanai.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
7. Par nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu saistībā ar Covid-19 izplatību.
8. Par nekustamā īpašuma “Golovanovka – Astašova” bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā.
9. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu Skolas ielā 3, Andrupenē nomas tiesību izsoles rezultātiem un nomas līguma slēgšanu.
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dubras”, Bērziņu pagastā atsavināšanu.
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmalas”, Ezernieku pagastā atsavināšanu.
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vējkalniņi”, Andrupenes pagastā atsavināšanu.
13. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6076 002 0209 uzmērīšanu un reģistrēšanu.
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nogāzes”, Andzeļu pagastā atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Diānas”, Ezernieku pagastā atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rubīni”, Ezernieku pagastā izsoli.
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Brieži”, Svariņu pagastā izsoli.
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Ķepovas pagastā izsoli.
19. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Liepājas ielā 4-3, Dagdā izsoli.
20. Par pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumu pagarināšanu.
21. Par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu.
22. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu.
23. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi.
24. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
25. Par atļauju zemes nodošanai apakšnomā.
26. Par atteikumu zemes nodošanai apakšnomā.
27. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
28. Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldības nekustamajam īpašumam.
29. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
30. Par pašvaldības zemes vienību kadastra informācijas precizēšanu.
31. Par rezerves fonda zemes vienību kadastra informācijas precizēšanu.
32. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.

 

Domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISI NOTIKUMI

NOTIKUMU ARHĪVS

28.05.2020
Dagdas novada domes sēde

Dagdas novada domes kārtējā sēde notiks 2020.gada 28. maijā plkst. 15:00 (attālināti).

[vairāk]
28.05.2020
Norisināsies bezmaksas tiešsaistes seminārs par bērnu sportiskā talanta attīstību

28. maijā norisināsies tiešsaistes seminārs “TALANTS. Kā to atrast un attīstīt?”, kurā aicināti piedalīties gan dažādu sporta veidu treneri, gan mazo sportistu vecāki. Pirmajā šāda veida seminārā Latvijā vietējie un ārvalstu sporta nozares profesionāļi stāstīs par to, kā pamanīt talantu jaunajos sportistos. Seminārā tiks sniegti padomi treneriem...

[vairāk]
21.05.2020
Komiteju apvienotā sēde

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2020.gada 21. maijā, sākums plkst. 14:00. (ATTĀLINĀTI)

[vairāk]
18.05.2020
Donoru diena

18. maijā no plkst. 9:00 līdz 13:00 pie Dagdas novada Kultūras centra

[vairāk]
16.05.2020
Lielā Talka kā plānots norisināsies 16. maijā

Ņemot vērā, pašreizējo situāciju Latvijā un visā pasaulē, kā arī paaugstinātas drošības un sociālās distancēšanās apstākļus, Lielā Talka šogad tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu. Kā iepriekš tika ziņots, talka norisināsies 16.maijā, taču visus talkotājus aicinām izvēlēties vienu no sev piemērotākajiem un pašreizējos...

[vairāk]
15.05.2020
Uzņemšana Mūzikas un mākslas skolā

Dagdas mūzikas un mākslas skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu jaunajam 2020./2021.mācību gadam.

[vairāk]
12.05.2020
Nodod plēvi! Viens un divi!

Ja saimniecībā sakrājusies plēve, plastmasas maisi un kannas, kas vairs nenoder ikdienas darbos - nekrāj, nodod to pārstrādei.

[vairāk]
07.05.2020
Riteņbraukšanas sacensības

Riteņbraukšanas sacensības sākot ar 7.maiju līdz 14.maijam!Sacensību noteikumi:1.Piedalīties var jebkurš!2.Iespēja piedalīties neierobežotu daudz reižu, bet kā pierādījums ir jāiesūta ekrānšāviņš no savas sporta aplikācijas uz WhatsApp 20014272!3.Rezultāti tiek uzskaitīti un reģistrēti katru dienu līdz 23:59!4.Noteikt izturīgākos velobraucējos,...

[vairāk]