Domes ziņas

21.10.2014

21.oktobrī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde, kurā veica grozījumus pašvaldības 2014.gada budžetā

1 1/
 • 1

Deputāti pieņēma zināšanai izpilddirektora I.Pauliņa pārskatu par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu 2014.gada septembrī-oktobrī, Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi 2014.gada 9 mēnešosun apstiprināja pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2014.gada budžeta izpildi janvārī – septembrī. Veica grozījumus Dagdas novada pašvaldības 2014.gada budžetā.

Tika apstiprināti Dagdas novada pašvaldības noteikumi „Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”.

 

Izīrēja pasvaldības dzīvokļus trim personām un vienai personai piešķīra vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā 960,00 EUR apmērā.

 

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības iestādes „Veselības un sociālo pakalpojumu centrs ”Dagda”” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmi 2015.gadam. Nolēma apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2014.gada 1.septembra.

 

Veica grozījumus pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumos:

 • Dagdas Tūrisma informācijas centra suvenīru cenrādī;
 • Aleksandrovas internātpamatskolas maksas pakalpojumu cenrādī;
 • Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu komunālo un citu maksas pakalpojumu cenrādī.

 

Novirzīja līdzekļus stāvlaukuma izbūvei Torņa ielā, Dagdā.

 

Domes deputāti apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma “Putniņi”, Ustje, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, izsoles noteikumus un nosacīto cenu, unpašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas tiesību izsoles rezultātus - atzīt izsoli par nenotikušu.

 

Tika lemts par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vienai personai, kā arī anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienai personai.Deputāti piešķīra finansējumu:

 • ūdenstorņa remontam Asūnē - 4 600,00 EUR;
 • Andzeļu FVP remontam - 1 400,00 EUR;
 • elektroniskā rezultātu tablo iegādei - 4 600,00 EUR;
 • treniņu procesa nodrošināšanai frisbijā - 168,00 EUR.Piešķīra līdzekļus novada biedrību projektu finansēšanai:

 • jauniešu biedrības „Dagne” projekta „Labdarība Dagdā caur deju ritmiem” priekšfinansēšanai - 2 940,00 EUR;
 • jauniešu biedrības „Dagne” projekta „Neformalitātes izmantošana: Sports kā instruments neformālās izglītības veicināšanai” priekšfinansēšanai - 8 900,00 EUR;
 • Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Šķaunes nodaļas projekta „Māmiņu centra darba uzlabošana Dagdas novada Šķaunē” priekšfinansēšanai - 1 185,00 EUR.

 

Atbalstīja biedrības „Latgales kulinārā mantojuma centrs”projektu „Eiropas reģionālā kulinārā mantojuma tīkla popularizēšana”, kurā piedalīsies arī trīs Dagdas novada uzņēmumi, paredzot pašvaldības 2015.gada budžetā projekta līdzfinansējumu 1317,00 EUR apmērā.

 

Lēma par ielas apgaismojuma izbūvi Skolas ielā, Svarincos, finansējot no pašvaldības 2014.gada autoceļu fonda līdzekļiem.Nolēma slēgt ceļa patapinājuma līgumu ar divām personām un Noviku karjera piebraucamā ceļa izveidošanu un iekļaušanu Dagdas novada pašvaldības ceļu reģistrā. Tāpat arī lēma par zemes gabala patapinājuma līguma noslēgšanu ar Dagdas Romas katoļu draudzi.

 

Iznomāja K.Jevstrahina ģimenes ārsta praksei telpas Konstantinovas Feldšeru vecmāšu punktā; patapināja telpas LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Šķaunes nodaļai un LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļai.

 

 

Deputāti atsaucās uz Baltkrievijas Republikas Dubrovnas rajona izpildkomitejas aicinājumu un nolēma noslēgt līgumu par sadarbību kultūras, sporta, tūrisma jomā un uzņēmējdarbības veicināšanā.

 

Piešķīra atvaļinājumu domes priekšsēdētājai S.Viškurei.

 

Veica grozījumus Ezernieku vidusskolas nolikumā.

 

Izskatīja zemes lietu jautājumus: par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par nosaukuma piešķiršanu zemes īpašumam; par adreses piešķiršanu; par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā; par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam; par zemes nomas līguma izbeigšanu; par zemes nomas līgumu noslēgšanu; par zemes nomas līgumu pagarināšanu.

Ar pilnu domes sēdes protokolu un pielikumiem varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

Informāciju sagatavoja:

Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS