Notikumi, Domes notikumi

24.01.2019

Komiteju apvienotā sēde

1 1/
  • 1

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2019.gada 24.janvārī, sākums plkst. 13:00.

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas locekļiem
(A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns,
V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis)
Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu
komitejas locekļiem
(O.Golube, I.Gžibovska, V.Nipere, I.Plesņa, V.Krūmiņš, P.Tukišs, A.Viškurs,)


Sēdes darba kārtība :


Slēgtā daļa
1. Par sociālo palīdzību krīzes situācijā. /Ziņo E.Trūle/
Atklātā daļa
2. Par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2018.gadā. /Ziņo E.Trūle/
3. Par sociālā budžeta plānu 2019.gadam. /Ziņo E.Trūle/
4. Par Dagdas novada attīstības programmas 2020.-2026.g. izstrādi. /Ziņo L.Nagļa/
5. Par grozījumiem Deinstitucionalizācijas plānā un sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūru izveidošanu Dagdas novadā. /Ziņo T.Munda/
6. Par Asūnes sākumskolas likvidāciju. /Ziņo M.Micķeviča/
7. Par piemaksu pedagogiem par kvalitātes pakāpi. /Ziņo M.Micķeviča/
8. Par sporta pasākumu plānu 2019.gadam. /Ziņo H.Kavinskis/
9. Par VSPC “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma maksu. /Ziņo A.Badūns/
10. Par kultūras pasākumu plānu 2019.gadam. /Ziņo I.Plesņa/
11. Par pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu. /Ziņo A.Gekišs, J.Stikuts, I.Tukiša/
12. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā. /Ziņo I.Tukiša/
13. Par pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi. /Ziņo I.Tukiša /
14. Par autoceļu fonda līdzekļu izlietošanu 2018.gadā. /Ziņo I.Tukiša/
15. Par pašvaldības budžeta plānošanu 2019.gadam. /Ziņo I.Tukiša/
16. Par pašvaldības amatu sarakstiem un amatalgām. /Ziņo I.Tukiša/
17. Par aizņēmumu krēslu iegādei Kultūras centram. /Ziņo I.Tukiša/
18. Par VIKC “Ķepa” cenrādi. /Ziņo I.Tukiša/
19. Par NVO pieteikumiem pašvaldības finansējuma piešķiršanai. /Ziņo I.Tukiša/
20. Par ziedojuma pieņemšanu no Velku biedrības. /Ziņo A.Gekišs/
21. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles rezultātiem. /Ziņo A.Gekišs/
22. Par telpu nomas līgumu pagarināšanu. /Ziņo A.Gekišs/
23. Par autobusa Mercedes Benz Sprinter 308 izsoles rezultātiem. /Ziņo A.Gekišs/
24. Par braucienu saskaņošanu uz ārvalstīm. /Ziņo A.Gekišs/

Domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS