Notikumi, Domes notikumi

22.10.2020

Komiteju apvienotā sēde

1 1/
  • 1

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2020.gada 22. oktobrī, sākums plkst. 14:00. (Dagdā, Alejas ielā 4, sēžu zālē)

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas locekļiem
(A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns,
V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis)
Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu
komitejas locekļiem
(O.Golube, I.Gžibovska, V.Nipere, I.Plesņa, V.Krūmiņš, P.Tukišs, A.Viškurs,)


Sēdes darba kārtība :


1. Par pašvaldības autoceļu un ielu saraksta apstiprināšanu uz 01.01.2021.
2. Par avārijas stāvokļa noteikšanu uz pašvaldības autoceļiem no 01.01.2021.
3. Par pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā.
4. Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2020.gada 9 mēnešos.
5. Par pašvaldības budžeta izpildi 2020.gada 9 mēnešos.
6. Par autoceļu fonda līdzekļu izpildi 2020.gada 9 mēnešos.
7. Par pašvaldības budžetu 2021.gadam.
8. Par VSPC “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma maksu.
9. Par Asūnes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem.
10. Par saistošo noteikumu Nr.2020/8 precizēšanu.
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.60240040005, Andrupenes pagastā atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
12. Par pašvaldības īpašuma Bebrulīči, Asūnes pagastā cirsmas izsoli.
13. Par pašvaldības īpašuma Vārnas, Bērziņu pagastā cirsmas izsoli.
14. Par pašvaldības īpašuma Sniegi, Konstantinovas pagastā novērtēšanu.
15. Par pašvaldības īpašuma Saules, Andrupenes pagastā novērtēšanu.
16. Par deputāta R.Nipera ierosinājumu.

 

Domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS