Domes notikumi, Notikumi

19.09.2019

Komiteju apvienotā sēde

1 1/
  • 1

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2019.gada 19. septembrī, sākums plkst. 14:00.

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas locekļiem

(A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns,

V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis)

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu

komitejas locekļiem

(O.Golube, I.Gžibovska, V.Nipere, I.Plesņa, V.Krūmiņš, P.Tukišs, A.Viškurs,)

 
 

Sēdes darba kārtība :


1. Par Deinstitucionalizācijas projektu. /Ziņo T.Munda/
2. Par līguma slēgšanu ar Latgales reģiona Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru “Daugavpils”. /Ziņo E.Trūle/
3. Pat līguma slēgšanu ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu. /Ziņo V.Nipere/
4. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu. /Ziņo A.Badūns, I.Tukiša/
5. Par ceļu fonda izlietošanas programmas aktualizāciju. /Ziņo A.Belkovskis, I.Tukiša/
6. Par siltumapgādes tarifa noteikšanu: /Ziņo I.Tukiša, Ž.Aišpure, R.Demida/
6.1. pakalpojuma sniegšanai Asūnē;
6.2. pakalpojuma sniegšanai Šķaunē.
7. Par grozījumiem amatu sarakstos. /Ziņo I.Tukiša/
8. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no 01.09.2019. /Ziņo I.Tukiša/
9. Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisiju. /Ziņo A.Trūlis/
10. Par pedagoģiski medicīnisko komisiju. /Ziņo A.Trūlis/
11. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli: /Ziņo A.Gekišs/
11.1. “Mežlīņi”, Dagdas pagastā;
11.2. kadastra Nr.6054 002 0076, Dagdas pagastā.
12. Par pašvaldības īpašumu cirsmu izsoli. /Ziņo A.Gekišs, V.Kiselevskis/
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers” atsavināšanu. /Ziņo A.Gekišs/

 

    Domes priekšsēdētājs 

A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS