Domes notikumi, Notikumi

18.02.2021

Komiteju apvienotā sēde

1 1/
  • 1

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2021.gada 18. februārī, sākums plkst. 15:00. (attālināti – balsošana DVS Namejs, videokonference TEAM platformā)

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas locekļiem

(A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns,

V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis)

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu

komitejas locekļiem

(O.Golube, I.Gžibovska, V.Nipere, I.Plesņa, V.Krūmiņš, P.Tukišs, A.Viškurs,)

 

Sēdes darba kārtība :


1. Par sēdes darba kārtību.
2. Par sporta pasākumu plānu 2021.gadam un sportistu atbalstīšanu.
3. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem izlietošanas programmu 2021.-2023.gadam.
4. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no 01.01.2021.
5. Par aizņēmumu ceļa Mamonova – Karaļi pārbūvei.
6. Par profesionālās ievirzes izglītības iestāžu maksu.
7. Par reorganizācijas plāna konstatējuma daļu.
8. Par pašvaldības iepirkumu plānu 2021.gadam.
9. Par nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem.
10. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu Skolas ielā 5, Svarincos iznomāšanu.
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 27, Dagdā atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķu ielā 4, Dagdā atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zahari, Ezernieku pagastā izsoli.
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Riuseiši, Ezernieku pagastā atsavināšanu.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6054 003 0125 atsavināšanu.
16. Par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas noteikumu grozījumiem un komisiju.

    Domes priekšsēdētājs 

A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS