Domes notikumi, Notikumi

21.05.2020

Komiteju apvienotā sēde

1 1/
  • 1

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2020.gada 21. maijā, sākums plkst. 14:00. (ATTĀLINĀTI)

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas locekļiem

(A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns,

V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis)

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu

komitejas locekļiem

(O.Golube, I.Gžibovska, V.Nipere, I.Plesņa, V.Krūmiņš, P.Tukišs, A.Viškurs,)

 

Sēdes darba kārtība :


1. Par darba kārtību.
Slēgtā daļa
2. Par sociālo palīdzību krīzes situācijā.
Atklātā daļa
3. Par grozījumiem domes 28.11.2019. lēmumā “Par dalību ELFLA pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos””.
4. Par aizņēmumu ELFLA projekta “Dagdas novada autoceļa Kaitra – Ustje pārbūve” īstenošanai.
5. Par aizņēmumu ELFLA projekta “Dagdas novada lauku ceļa Grabova – Malka infrastruktūras pārbūve” īstenošanai.
6. Par IU “Minolta” iesnieguma izskatīšanu.
7. Par nekustamā īpašuma “Golovanovka – Astašova” bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā.
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dubras”, Bērziņu pagastā atsavināšanu.
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmalas”, Ezernieku pagastā atsavināšanu.
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vējkalniņi”, Andrupenes pagastā atsavināšanu.
11. Par informācijas sniegšanu.

    Domes priekšsēdētājs 

A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS