Domes notikumi, Notikumi

17.04.2019

Komiteju apvienotā sēde

1 1/
  • 1

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2019.gada 17.aprīlī, sākums plkst. 14:00.

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas locekļiem

(A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns,

V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis)

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu

komitejas locekļiem

(O.Golube, I.Gžibovska, V.Nipere, I.Plesņa, V.Krūmiņš, P.Tukišs, A.Viškurs,)

 
 

Sēdes darba kārtība :

1. Par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu. /Ziņo E.Tjarve, V.Čivkule/
2. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dagdas novadā. /Ziņo A.Gekišs, K.Azina/
3. Par grozījumiem pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. /Ziņo K.Azina/
4. Par projekta “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna pasākumu ieviešana Dagdas novadā” īstenošanu.  /Ziņo T.Munda/
5. Par pašvaldības dalību LEADER projektu konkursā. /Ziņo L.Nagļa/
6. Par pārrobežu  sadarbības programmas projekta Nr. LV-RU-018  “Amatniecība bez robežām” īstenošanu.  /Ziņo L.Nagļa/
7. Par muzeja “Andrupenes lauku sēta” nolikumiem, noteikumiem un krājuma komisiju. /Ziņo S.Pauliņa/
8. Par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2019.gada 1.ceturksnī. /Ziņo E.Trūle/
9. Par pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada 1.ceturksnī. /Ziņo I.Tukiša/
10. Par ceļu fonda sadali 2019.gadam un līdzekļu izlietojumu 1.ceturksnī. /Ziņo I.Tukiša/
11. Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam. /Ziņo I.Tukiša/
12. Par aizņēmumiem projektu īstenošanai. /Ziņo I.Tukiša/
13. Par pašvaldības maksas pakalpojumu cenrādi. /Ziņo I.Tukiša/
14. Par finansiālu atbalstu dalībai skolēnu sanāksmē Somijā. /Ziņo I.Tukiša/
15. Par pašvaldības konkursu “Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”.  /Ziņo S.Viškure/
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem: /Ziņo A.Gekišs/
          -  “Vanagi”, Svariņu pagastā;
          -   Alejas ielā 29, Dagdā.
17. Par telpu Latgales ielā 30, Svariņu pagastā iznomāšanu. /Ziņo A.Gekišs/
18. Par ēkas Latgales ielā 9, Svariņu pagastā nojaukšanu. /Ziņo A.Gekišs/
19.Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību uzmērīšanu un reģistrēšanu. /Ziņo A.Gekišs/

 

    Domes priekšsēdētājs 

A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS