Domes notikumi, Notikumi

19.11.2020

Komiteju apvienotā sēde

1 1/
  • 1

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2020.gada 19. novembrī, sākums plkst. 14:00. (attālināti)

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas locekļiem

(A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns,

V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis)

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu

komitejas locekļiem

(O.Golube, I.Gžibovska, V.Nipere, I.Plesņa, V.Krūmiņš, P.Tukišs, A.Viškurs,)

 

Sēdes darba kārtība :


1. Par sēdes darba kārtību.
2. Par VSPC “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma maksu.
3. Par līdzfinansējumu Latgales reģiona tūrisma attīstības veicināšanai 2021.gadā.
4. Par informatīvā izdevuma "Dagdas Novada Ziņas" izslēgšanu no masu informācijas līdzekļu reģistra.
5. Par telpu nomas līguma pagarināšanu Brīvības ielā 29, Dagdā.
6. Par telpu nomas līguma pagarināšanu Daugavpils ielā 8, Dagdā.
7. Par telpu nomas līguma pagarināšanu Rēzeknes ielā 1A, Dagdā.
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Sniegi, Konstantinovas pagastā atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
9. Par pašvaldības īpašuma Saules, Andrupenes pagastā izsoli.
10. Par pašvaldības īpašuma ar kadastra Nr. 6050 006 0065, Bērziņu pagastā reģistrēšanu un novērtēšanu.
11. Par pašvaldības īpašuma ar kadastra Nr. 6044 006 0147, Andzeļu pagastā reģistrēšanu un novērtēšanu.
12. Par pašvaldības īpašuma ar kadastra Nr. 6042 004 0364, Andrupenes pagastā reģistrēšanu un novērtēšanu.
13. Par pašvaldības īpašuma ar kadastra Nr. 6042 006 0071, Andrupenes pagastā reģistrēšanu un novērtēšanu.
14. Par lauksaimniecības konsultanta pakalpojuma nodrošināšanu.

    Domes priekšsēdētājs 

A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS