Domes notikumi, Notikumi

20.06.2019

Komiteju apvienotā sēde

1 1/
  • 1

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2019.gada 20. jūnijā, sākums plkst. 14:00.

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas locekļiem

(A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns,

V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis)

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu

komitejas locekļiem

(O.Golube, I.Gžibovska, V.Nipere, I.Plesņa, V.Krūmiņš, P.Tukišs, A.Viškurs,)

 
 

Sēdes darba kārtība :

  1. Par izmaiņām pašvaldības ceļu sarakstā. /Ziņo A.Belkovskis/
  2. Par Daugavpils Būvniecības tehnikuma ierosinājumu. /Ziņo A.Trūlis, A.Belkovskis/
  3. Par izmaiņām amatu sarakstos. /Ziņo I.Tukiša/
  4. Par aizņēmumiem pašvaldības prioritāro investīciju projektu īstenošanai un to finansēšanu. /Ziņo I.Tukiša/ 
  5. Par finansējuma piešķiršanu. /Ziņo I.Tukiša/
  6. Par pašvaldības publisko pārskatu par 2018.gadu. /Ziņo I.Tukiša/ 
  7. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu. /Ziņo A.Gekišs, A.Trūlis/
  8. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību uzmērīšanu un reģistrēšanu. /Ziņo A.Gekišs/
  9. Informācija par svētku pasākumu “Annas Dagdā”. /Ziņo I.Plesņa/

 

    Domes priekšsēdētājs 

A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS