Domes notikumi, Notikumi

18.07.2018

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde

1 1/
  • 1

2018.gada 18.jūlijā plkst. 14:00 notiks Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē).

Finanšu komitejas locekļi: A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns, V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis


Sēdes darba kārtība :

1. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā. /Ziņo Ē.Čaplinskis/
2. Par pašvaldības budžeta izpildi 1.pusgadā. /Ziņo Ē.Čaplinskis/
3. Par Mūzikas un mākslas skolas maksu. /Ziņo R.Nipers, L.Beitāne/
4. Par Mūzikas un mākslas skolas telpu nomas maksu. /Ziņo I.Tukiša/
5. Par Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2017.gadu. /Ziņo I.Tukiša/
6. Par ceļu fonda līdzekļu izlietošanu 1.pusgadā. /Ziņo I.Tukiša/
7. Par aizņēmumiem projektu īstenošanai. /Ziņo L.Nagļa, I.Tukiša/
8. Par pašvaldības nolikumu. /Ziņo J.Stikuts/
9. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Dagdas komunālā saimniecība”. /Ziņo J.Stikuts, A.Trūlis, E.Tjarve/
10. Par pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” pievienošanu SIA “Dagdas komunālā saimniecība”. /Ziņo R.Nipers, A.Trūlis/
11. Par iestāžu vadītāju atalgojumu. /Ziņo A.Gekišs/
12. Par dzīvokļu Asūnes ielā 23, Dagdā izsoles rezultātiem. /Ziņo A.Gekišs/
13. Par izmaiņām komisiju sastāvā. /Ziņo A.Trūlis/
14. Par braucienu saskaņošanu uz ārzemēm. /Ziņo A.Trūlis/


Domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS