Domes notikumi

26.06.2020

Dagdas novada domes sēde

1 1/
  • 1

Dagdas novada domes kārtējā sēde notiks 2020.gada 26. jūnijā plkst. 13:00 (Dagdā, Alejas ielā 29, Dagdas novada Kultūras centra zālē).

Darba kārtība:


1. Par M.Micķevičas atbrīvošanu no Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja amata.
2. Par Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja iecelšanu.
3. Par izmaiņām Dagdas novada domes pastāvīgo komisiju un darba grupas sastāvā.
4. Par Dagdas novada pašvaldības konsolidēto gada pārskatu par 2019.gadu.
5. Par finansējuma novirzīšanu PII “Saulīte” mācību procesa nodrošināšanai.
6. Par grozījumiem PII “Saulīte” amatu sarakstos no 01.09.2020.
7. Par finansējuma novirzīšanu no ceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem.
8. Par aizņēmumu Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūvei.
9. Par Daugavpils Būvniecības tehnikuma jubilejas grāmatas izdošanas atbalstīšanu.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
12. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VW Passat Variant norakstīšanu un nodošanu utilizācijai.
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vārnas, Bērziņu pagastā otrās izsoles rezultātiem.
14. Par pašvaldības īpašuma Bērzaudzes, Andrupenes pagastā cirsmas izsoli.
15. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540030125 uzmērīšanu un reģistrēšanu.
16. Par pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumu pagarināšanu.
17. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu.
18. Par apbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu.
19. Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu.
20. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
21. Par noslēgto zemes nomas līgumu izmaiņām.
22. Par apgrūtinājuma – ceļa servitūta teritorija izmaiņām.
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu.
24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
25. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta papildināšanu.
26. Par mazdārziņu un ganību sarakstu Dagdas pilsētā apstiprināšanu.
27. Par svētku pasākuma “Annas Dagdā” rīkošanu.
28. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu.
29. Par Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu.

Domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS