Domes notikumi

24.07.2017

Domes sēde

1 1/
  • 1

Dagdas novada domes kārtējā sēde notiks 2017.gada 24. jūlijā, sākums plkst. 15:00 (Dagdā, Alejas ielā 4, sēžu zālē).

 Sēdes darba kārtība:

 1.    Par dalību ELFLA pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. /Ziņo L.Nagļa/
2.    Par pamatlīdzekļu nodošanu pašvaldības iestādēm. /Ziņo A.Koļča/
3.    Par grozījumiem Administratīvās komisijas nolikumā. /Ziņo J.Stikuts/
4.    Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.  /Ziņo J.Stikuts/
5.    Par aizņēmumu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta īstenošanai Aleksandrovas internātpamatskolā. /Ziņo I.Tukiša/
6.    Par aizņēmumu Dagdas vidusskolas apkures sistēmas pārbūvei.  /Ziņo I.Tukiša/
7.    Par aizņēmumu apkures katla nomaiņai Asūnes pamatskolā. /Ziņo I.Tukiša/
8.    Par grozījumiem Dagdas TIC 2017.gada suvenīru cenrādī. /Ziņo I.Tukiša/
9.    Par Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2016.gadu. /Ziņo I.Tukiša/
10.    Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2017.gada 1.pusgadā. /Ziņo E.Trūle/
11.    Par Dagdas novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi 1.pusgadā.  /Ziņo Ē.Čaplinskis/
12.    Par saziņas līdzekļu lietošanu un limita noteikšanu. /Ziņo Ē.Čaplinskis/
13.    Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu Alejas šķērsielā, Dagdā. /Ziņo A.Belkovskis/
14.    Par papildus līdzekļu novirzīšanu ielu un ceļu uzturēšanai: /Ziņo A.Belkovskis/
    14.1.     ceļa seguma uzlabošanai Ezermalas ielā, Dagdā;
    14.2.     ceļu uzturēšanai Dagdas pagastā.
15.    Par pašvaldības automašīnas Hyundai Accent pārdošanu par brīvu cenu. /Ziņo A.Gekišs/
16.    Par pašvaldības autotransporta LADA NIVA 4X4 atsavināšanu.  /Ziņo A.Gekišs/
17.    Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zaļbirzītes”, Andrupenes pagastā nomaksas līguma slēgšanu.  /Ziņo A.Gekišs/
18.    Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu. /Ziņo R.Azins/
19.    Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lapsiņas”, Ķepovas pagastā atsavināšanu. /Ziņo J.Priluckis/
20.    Par zemes nomas tiesību pagarināšanu. /Ziņo J.Priluckis/
21.    Par zemes nomas līgumu slēgšanu. /Ziņo J.Priluckis/
22.    Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. /Ziņo J.Priluckis/
23.    Par grozījumiem zemes nomas līgumos. /Ziņo J.Priluckis/
24.    Par zemes vienību robežu un platību grozīšanu. /Ziņo J.Priluckis/
25.    Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. /Ziņo J.Priluckis/
26.    Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Balodīši”, Andrupenes pagastā. /Ziņo J.Priluckis/
27.    Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. /Ziņo J.Priluckis/
28.    Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības darba kārtības noteikumos. /Ziņo A.Gekišs/
29.    Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam A.Trūlim. /Ziņo A.Trūlis/

 

Domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS