Izglītības ziņas

12.10.2017

Dagdā ciemojās kolēģi no Balviem

12 1/
  • 1
  • 2

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 10 darbinieki 11.oktobrī viesojās pieredzes apmaiņas seminārā Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļā.

Viesi iepazinās   vispirms  ar  Dagdas novadu, noskatoties videofilmu  par  Dagdas novadu. Kolēģus  interesēja  , kā  Dagdas  novada  izglītības  iestādēs  notiek darbs pie jaunā projekta ’’Kompetenču pieeja  mācību satura īstenošanā “ieviešanas.  Pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra (VISC) projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" realizāciju  un sakarā ar to, ka 2018./2019. mācību gadā skolās un pirmsskolās (no 1,5 līdz 18 gadiem) pakāpeniski pāries uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstoši mainītu mācīšanas pieeju, Dagdas novada skolu administrācija  nodrošina skolotāju metodisko ārpusstundu darbu 1-2 stundas nedēļā, lai veiksmīgi sagatavotos jaunā mācību standarta ieviešanai skolā. Kā  pozitīvu  piemēru  jau  šobrīd  var minēt   Dagdas  vidusskolā administrācijas  darbu,   skolotāju plānotās  un  vadītās  atklātās stundas (piem. vēsture  un  latviešu  val., matemātika  un  fizika, vācu val. un  mūzika, informātika  un  soc. zinības  un ttl.). Kopā  ar  kolēģiem  diskutējām  par  pilnveidotā mācību satura un pieejas aprakstu: "Izglītība mūsdienīgai lietpratībai". Pirmo reizi vienotā sistēmā un pēctecīgi visās izglītības pakāpēs - no pirmsskolas līdz 12 klasei - tiek pārskatīts mācību saturs un veids, kādā skolotāji sadarbojoties organizē un vada skolēnu mācīšanos ikdienā. Dalījāmies  pieredzē viens  ar  otru  par  daudzveidīgajiem  pasākumiem, aktivitātēm   interešu  izglītībā, iekļaujošo  izglītību ,par  pedagogu  profesionālo  izvērtēšanu  un protams  problēmām (ik gadu sarūk  skolēnu  skaits, nepietiekošs finansējums, iesaiste  ESF  fondos un  ttl.)

 

Dienas  otrajā  pusē   devāmies uz  Dagdas    Jauniešu  Iniciatīvu  centru. Šeit   centra  darbinieki   Aina, Svetlana  un  Māris pastāstīja  par lietderīgām  brīvā laika  pavadīšanas  iespējām Dagdā  un  Dagdas  novadā . Kolēģus  interesēja  jaunas  darba  formas ,kā  piesaistīt  jauniešus ,kā  veicināt  arī  “ problemātisko “ jauniešu  izaugsmi un  prasmju attīstību. Tika  piedāvātas  daudzveidīgas  relaksācijas  aktivitātes ,kurās  Balvu   kolēģi   labprāt  piedalījās. Sekoja  neliels  pārbrauciens ,lai  apmeklētus Vides  izglītības  centru ’’Jaundome’’.  Šarmantā  centra  vadītāja   Sintija  aizrautīgi, ar  lepnumu  stāstīja  par  savu  ekspozīciju un Ežezeru.  Daudzi  mūsu   viesi  par  šo  centru  dzirdēja  pirmoreiz. Gribas  uzsvērt ,ka  Balvu  novada  IKSP  vadītājas   Intas  Kaļvas   kolēģi   ar  pozitīvismu  ,ieinteresētību  ciemojās  pie  mums .Tā  pieredzes  apmaiņas    braucienos  mēs  varam  smelt  viens  no  otra  jaunas  idejas, iedvesmoties savai  profesionālajai  darbībai. Man patīk cilvēki - ideju ģeneratori - , kuri arī neslēpj savas idejas, jo ideju ģeneratoriem ideju parasti ir vairāk, nekā viņi spēj tās realizēt, un tas ir zināms nesavtīgums.

 

M.Micķeviča

Dagdas novada IKSN vadītāja 

Foto  I.Malķeviča

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS