Ziņas, Novada ziņas, Domes ziņas

26.07.2019

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

25. jūlijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

Deputāti atbalstīja vienreizēju sociālo pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā vienai personai.

Pieņēma zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi 2019.gada 1.pusgadā: no 2019.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 382 500,-   Dagdas novada Sociālais dienests 2019.gada 1.pusgadā izlietojis  EUR 166 348,62  jeb 43,49 %,  t.sk.:

-          GMI nodrošināšanai  – EUR 77203,11 jeb 48,25 %;

-          dzīvokļu pabalstiem – EUR 11627,85 jeb 29,07 %;

-          citiem pabalstiem –  EUR 77517,66   jeb 42,48 %.

Ievēlēja Jāni PLATACI par Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz 5 gadiem ar 2019.gada 1.augustu.

Ievēlēja par Dagdas novada bāriņtiesas locekļiem uz 5 gadiem ar 2019.gada 1.augustu:

-          Elitu BOHĀNI

-          Liānu VAIČULI

-          Sandru PLATACI

-          Lidiju KUDRJAVCEVU

-          Lūciju KOLESNIKOVU

-          Ināru ANDŽĀNI

-          Ināru RAGINSKU

-          Ilmāru PIZĀNU

Ievēlēja Elitu BOHĀNI par Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku uz 5 gadiem ar 2019.gada 1.augustu.

Apstiprināja Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” veļas mazgāšanas pakalpojuma maksu no 2019.gada 1.augusta. 

Vienai personai tika anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Nolēma noslēgt vienošanos ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru par 2014.gada 30.jūlija līguma par GNSS bāzes stacijas antenas vietas nomu Nr. 29/s-2014 pagarināšanu līdz 2029.gada 31.jūlijam, saglabājot līdzšinējos līguma nosacījumus.

Apstiprināja Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi no 2019.gada 1.augusta.

Apstiprināja pārskatu par Dagdas novada pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada 1.pusgadā:

1. Pamatbudžeta izpilde:

1.1. ieņēmumu daļā –  4 996 115 EURjeb 46,17%, atlikums gada sākumā 325 626EUR.

1.2. izdevumu daļā  –   4 345 880 EUR jeb 37,83 %.

2. Speciālā budžeta izpilde: 

2.1. ieņēmumu daļā  –  187 521  EUR jeb 50,53%, atlikums gada sākumā 39 940EUR;

2.2. izdevumu daļā   –  137 158 EUR jeb 34,16%.

Nolēma ņemt īstermiņa aizņēmumu Valsts kasē  EUR 170 000,-  apmērā Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūves īstenošanai ES līdzfinansētā projekta “Veselīga dzīve – pirmie soļi radīt laimīgu nākotni” (projekta Nr.LLI-329) ietvaros.

Ar 2019.gada 17.augustu nolēma piešķirt vienai personai pašvaldības ikmēneša pabalstu valstī noteikto divu minimālo mēnešalgu apmērā.

Nolēma novirzīt no pašvaldības 2019.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 10 000,- Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” pedagoģisko darbinieku atlīdzībai – kopējo apmaksājamo stundu skaita palielināšanai un algas likmes paaugstināšanai – no 01.09.2019.

Nolēma novirzīt no pašvaldības 2019.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 5604,-  Ezernieku vidusskolai jaunu mēbeļu iegādei.

Nolēma novirzīt no pašvaldības 2019.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 4 436,- pašvaldības ikmēneša pabalsta samaksai vienai personai.

Apstiprināja Asūnes pagasta pārvaldes darbinieku un Asūnes sākumskolas amatu sarakstu ar grozījumiem no 2019.gada 1.septembra.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības 2019.gada suvenīru cenrādi no 2019.gada 26.jūlija.

Apstiprināja Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra maksas pakalpojumu cenrādi no 2019.gada 26.jūlija.

Nolēma izsniegt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MIKOR” bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju smilts-grants un smilts atradnei „Apvedceļi” (nekustamais īpašums „Apvedceļi”, kadastra apzīmējumi 6054 001 0085 un 6054 001 0021).

 Nolēma atļaut atsavināt:

- pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numurs 6042 006 0088, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 006 0088, 0,4 ha platībā, pārdodot par nosacīto cenu;

- pašvaldības nekustamo īpašumu Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 60460040279, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr.60460040279, 0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 60460040279001, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli;

- pašvaldības nekustamo īpašumu Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadāar kadastra numuru60460040280, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr.60460040280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 60460040280001, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.

Nolēma apstiprināt Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – „Gobiņas”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 60460040219, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60460040378 (0,5171 ha kopplatībā) nosacīto cenu 1100 EUR.

Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavpils iela 16D, Dagdā, kadastra numurs 60090020125, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60090020125 – 0,4682 ha platībā,nosacīto cenu EUR 1 000,- un apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavpils iela 16D, Dagdā, Dagdas novadā  izsoles noteikumus.

Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, kadastra numurs 60540010305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540010182 – 2,08 ha platībā,nosacīto cenu EUR 3 200 un apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā izsoles noteikumus.

Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, kadastra numurs 60540010299, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540010249 – 0.697 ha platībā,nosacīto cenu EUR 1 000 un apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā izsoles noteikumus.

Nolēma rīkot nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 10,4 m2 Daugavpils ielā 8, Dagdā, Dagdas novadā un  nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 17,10 m2 Ezernieku ielā 1, Andrupenē, Dagdas novadā nomas tiesību mutisku izsoli un apstiprināt izsoles noteikumus.

Vienai personai tika izīrēta dzīvojamā platība un piecām personām tika pagarināti īres līgumi.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu; par personīgo palīgsaimniecību zemes nomas tiesību pagarināšanu; par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu; par zemes apakšnomas tiesību piešķiršanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par zemes nomas tiesību piešķiršanu; par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Upmalas” Ezernieku pagastā; par rezerves fonda zemes vienības piekritību; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada pašvaldība