Domes ziņas

31.05.2019

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

30. maijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības muzeja „Andrupenes lauku sēta” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2020.-2024.gadam.

Apstiprināja  Aleksandrovas pamatskolas nolikumu.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības 2018.gada pārskatu ar bilanci pēc pašvaldības finansiālā stāvokļa uz 2018.gada 31.decembri – EUR 16 988 638. 

Nolēma ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē  EUR 508 500,-  apmērā pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai Alejas ielas pārbūvei Dagdas pilsētā ES fondu (ERAF) līdzfinansētā  projekta “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” (projekta Nr.5.6.20/18/I/001) īstenošanai. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 gadi.

Tika anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu četrām personām.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu; par noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu; par zemes apakšnomas tiesību piešķiršanu;

par neapbūvētās zemes nomas līguma izmaiņām; par  neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu; par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par Ezernieku pagasta padomes 25.10.2002. lēmuma atcelšanu; par mantojamās zemes robežu precizēšanu; par adreses piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai Asūnes pagastā; par nekustamā īpašuma reālo sadali; par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu; par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu Andrupenes pagastā; par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu Andrupenes pagastā; par rezerves zemes fonda zemes vienību; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; par mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemesgabalu sarakstu apstiprināšanu Dagdas pilsētā.

Četrām personām pagarināja īres līgumu, divām – izīrēja un vienai personai veikta dzīvokļa apmaiņa.

Nolēma nodot daudzdzīvokļu mājas un tai piesaistītā zemesgabala Kalna ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dagdas komunālā saimniecība”.

Nolēma nodot daudzdzīvokļu māju un tai piesaistītā zemesgabala Kalna ielā 3, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dagdas komunālā saimniecība”.

Apstiprināja izsoles komisijas lēmumu un atzina 2019.gada 15.maija pašvaldības nedzīvojamo telpu Alejas ielā 29, Dagdā nomas tiesību izsoli par nenotikušu.

Apstiprināja pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vanagi”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6090 004 2101, sastāvā esošās būves – ēkas, kadastra apzīmējums 6090 004 0082 001, telpu ar kopējo platību 143,9 m2, nomas tiesību izsoles rezultātus.

Apstiprināja 2019.gada 30.aprīlī notikušās nekustamā īpašuma “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, izsoles rezultātus.

Apstiprināja 2019.gada 30.aprīlī notikušās nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0108, 29.72 ha platībā, izsoles protokolu un atzina izsoli par nenotikušu.

Apstiprināja pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - nedzīvojamās ēkas Latgales ielā 30, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra apzīmējums 6090 001 0299 002, platība 813,1 m2, nomas tiesību izsoles rezultātus.

Tika atļauts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Gobiņas”, Asūnes pagastā, pašvaldības nekustamos īpašumus “Rudaiņi” un “Laukalīni”, Dagdas pagastā un pašvaldības nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 16D, Dagdā.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības Iepirkumu plānu 2019.gadam.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2019/4 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dagdas novadā” precizēto redakciju.

Novirzīja no pašvaldības 2019.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem EUR 6 000 pašvaldības ceļu uzturēšanas darbu veikšanai Dagdas pagasta teritorijā.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada pašvaldība