Izsoles

14.02.2014

Pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 9A, Dagdā, Dagdas novadā

1 1/
  • 1

I Z S O L E S   N O T E I K U M I


1.         Izsoles objekts: nekustamais īpašums Brīvības ielā 9A, Dagdā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 802  m2.
2.         Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3.         Izsoles laiks: 2014. gada 14.marts plkst.14.00.
4.         Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var  iepazīties  Dagdas  novada pašvaldībā,  Alejas  ielā  4, Dagdā,  darba  dienās no pulksten 8.00 12.00  un no 13.00   17.00. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507.
5.         Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr. 2 9192507.
6.         Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 1000,- (viens tūkstotis euro, 00 centi).
7.         Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8.         Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9.         Izsoles solis – EUR 50,-.
10.     Izsoles metode – mutiska izsole.
11.     Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas,- Dagdas novada pašvaldībai (Reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda,  Dagdas novads, konts: LV72 UNLA 0050 0181 8230 2, A/s “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi "Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 9A, Dagdā, Dagdas novadā” izsoles nodrošinājums".
12.     Pirmpirkuma tiesības – Ligitai Nagļai.
13.     Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītāja termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks rīkota un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
14.     Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
15.     Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:

  • fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina  nodrošinājuma iemaksu;
  • juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un  lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu. 

 16.       Izsoles norise:

  • izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
  • ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek atlikts uz 15 minūtēm;
  • solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
  • pārsolīšanu var izdarīt ievērojot  noteikto izsoles soli – EUR 50,- ;
  • par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.

17.     Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu,atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
18.     Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt Administratīvo  aktu strīdu komisijai.
19.     Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
20.     Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.

<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles