Izsoles

07.01.2021

Nekustamā īpašuma Saules IZSOLE

1 1/
  • 1

PAZIŅOJUMS par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Saules”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums “Saules”, Andrupenes pagastā, Dagdasnovadā, kadastra Nr. 6042 001 0160, kas sastāv no zemes vienības10,67 ha platībā, kadastra apzīmējums 6042 001 0076.

Izsolāmās mantas sākumcena – 15 700 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai līdz 2021.gada 6.janvāra plkst. 17.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 7.janvāra plkst. 14:30.

Izsole notiks 2021.gada 7.janvārī plkst. 15:00 Dagdas novada pašvaldības sēžu zālē (2.stāvā) Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html

Tālrunis uzziņām: 65681712, 65681434, 26562946.


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles