Domes ziņas

07.04.2017

Stājas spēkā saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un grozījumi teritorijas plānojumā

1 1/
  • 1

7.aprīlī stājas spēkā saistošie noteikumi Nr.2017/4 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Dagdas novadā”.

Saistošo noteikumu mērķis ir organizēt ūdenssaimniecības pakalpojumus Dagdas novadā. Noteikumi nosaka kārtību kā var pievienoties centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, to ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības un brīvkrānu lietošanas kārtību. Noteikumos ir atrunāta sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība.

 

Noteikumi paredz, ka būvējot jaunu būvi, pieslēgšanās centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām ir obligāta, ja konkrētajā vietā ir iespēja pieslēgties minētajiem tīkliem. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 3 mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.

 

Par noteikumos minēto prasību pārkāpumiem var tikt piemērots naudas sods: fiziskām personām līdz 350 eiro, bet juridiskām personām - līdz 1400 eiro.

 

7.aprīlī stājas spēkā arī grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.5 “Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”.


Ar saistošo noteikumu pilniem tekstiem var iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Saistošie noteikumi vai arī pašvaldības informatīvā izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” aprīļa numurā.

 

Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS