Domes ziņas

28.02.2018

Par sadzīves atkritumu tarifa veidošanos

1 1/
  • 1

2018.gada 1.janvārī stājušies spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas veido no vairākām komponentēm.

Tāpēc 2018.gada 5.februāra Domes sēdē tika apstiprināta viena kubikmetra sadzīves atkritumu izmaksu veidošanās Dagdas novada pašvaldībā:

1) Maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu, atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kas ir nemainīga visu pakalpojuma līguma termiņu;

2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kurā ietverts arī dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu un, ja mainās dabas resursu nodoklis attiecīgi mainās atkritumu apsaimniekošanas tarifs.

Šobrīd nešķiroto sadzīves atkritumu tarifs Dagdas novadā ir 15,48 EUR (ar PVN). Tarifu veido iepriekš minētās komponentes. Maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, ko apstiprināja pašvaldība līgumā ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “Clean R”, būs nemainīga – 8,16 EUR (ar PVN) par vienu kubikmetru. Mainoties SPRK apstiprinātajam tarifam vai dabas resursu nodokļa likmei par atkritumu apglabāšanu, mainīsies arī tarifs par nešķirotajiem sadzīves atkritumiem. Šobrīd tas ir 7,32 EUR (ar PVN) par vienu kubikmetru.

 

Tā kā turpmākajos gados palielināsies dabas resursu nodoklis, līdz ar to palielināsies arī maksa par nešķirotajiem sadzīves atkritumiem. 2018.gadā dabas resursu nodoklis ir 35,00 EUR, 2019.gadā tas būs 43,00 EUR un 2020. gadā sasniegs likmi 50,00 EUR par tonnu nešķirotu sadzīves atkritumu.

 

Sadarbojoties ar Dagdas novada atkritumu apsaimniekotāju SIA “Clean R” iedzīvotājiem ir iespēja šķirot sadzīves atkritumus, kas palīdzēs samazināt kopējo atkritumu daudzumu un samazinātu iedzīvotāju izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu. Tāpēc aicinām visus Dagdas novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties atkritumu šķirošanā, jo nav noslēpums, ka lielāko daļu no nešķiroto sadzīves atkritumu apjoma veido otrreiz izmantojamie atkritumi, tādi kā plastmasa, papīrs un stikls. Atkritumu šķirošana nav sarežģīts process, ir jāievēro tikai daži nosacījumi. Pats svarīgākais ir šķirot pareizi.

 

Pareiza atkritumu šķirošana

Dagdas novadā visiem iedzīvotājiem ir pieejami šķiroto atkritumu punkti, kuros bez maksas jebkurš iedzīvotājs var atbrīvoties no šķirotājiem atkritumiem. Publiski pieejamos atkritumu šķirošanas punktos ir novietoti šķirošanas konteineri ar uzlīmēm, uz kurām ir norādīti atkritumu veidi, ko drīkst ievietot konkrētajā konteinerā. Šajos konteineros drīkst mest avīzes, žurnālus, biroja papīru, grāmatas, iepakojuma papīru, kartonu un kartona kastes. Kartona kastes pirms izmešanas ir jāsaplacina. Nedrīkst izmest slapju un netīru papīru vai kartonu, ar pārtikas atliekām piesārņotu iepakojumu, kā arī nesaplacinātas kartona kastes. Šeit jāpiebilst, ka tetrapakas ir jāizmet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šķirošanas konteineros, kas domāti plastmasai, drīkst mest plastmasas iepakojums, PET pudeles, iepakojuma plēves un maisiņus, kā arī izmazgātu plastmasas taru, piemēram, jogurta, krējuma, salātu u.c. iepakojumu. Dzērienu pudeles nav jāmazgā, tās var būt arī ar korķiem un etiķetēm, taču tās ir jāsaplacina. Konteineros nedrīkst mest netīru, ar pārtikas atliekām piesārņotu taru, sadzīves preces, rotaļlietas, kā arī vienreizējās lietošanas traukus.

Stiklam paredzētajos konteineros atļauts mest tikai stikla iepakojumu – tīras pudeles un burkas. Tajos nedrīkst atbrīvoties no saplēsta stikla, porcelāna un keramikas traukiem, spoguļiem un logu stikla. Savukārt metālu ievieto konteinerī atbilsoši informācijai uz tā.

Pareizi šķirojot iespējams padarīt vidi tīrāku, taupīt dabas resursus, samazināt noglabājamo atkritumu apjomu, kā arī  samazināt savas izmaksas par sadzīves atkritumu izvešanu, ļaujot samazināt rēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pat par trešdaļu.

Gadījumos, kad ir nepieciešama papildus informācija par atkritumu šķirošanu aicinām sazināties ar SIA “Clean R” klientu centru zvanot pa tālruni 67111001 vai rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv

 

Sašķiroto atkritumu izvešana

 

Pareizi sašķirotos iepakojuma atkritumus izved pārstrādei bez maksas. Lai taupītu resursus un mazinātu vides piesārņojumu, Latvijā otrreizējās izejvielas tiek transportētas vienā specializētajā transportlīdzeklī, kas tās nogādā uz šķirošanas līniju.

Tur ar dažādu mehānismu, lāzeru, magnētu palīdzību kā arī manuāli ar rokām izlietotais iepakojums tiek rūpīgi pāršķirots pa materiālu veidiem, atdalot pārstrādei nepiemērotos piemaisījumus. Iegūtās otrreizējās izejvielas presē un ķīpo, lai tālāk nogādātu pārstrādes rūpnīcās.

 

Ja iedzīvotāji atkritumus šķiro nepareizi un izlietotajam iepakojumam paredzētajos konteineros dominē pārstrādei nepiemērotas sastāvdaļas vai tiek izmesti sadzīves atkritumi, šādu konteineru saturs tiek izvests kopā ar nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, piemērojot standarta maksu par sadzīves atkritumu izvešanu.

 

Tāpēc ir būtiski izprast atkritumu šķirošanas pamatprincipus, ikdienā tos ievērot un aicināt kaimiņus rīkoties atbildīgi ar radītajiem atkritumiem.

 

 

Informāciju sadarbībā ar SIA “Clean R” sagatavoja

Guna Malinovska

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS