Domes ziņas

21.06.2018

Par katlu mājas Mičurina ielā 12a pieņemšanu ekspluatācijā

1 1/
  • 1

Būvdarbi tika uzsākti 2015. gada 18. decembrī un darbu izpildes termiņš bija 2016. gada 04. augusts.

Nepabeigtās celtniecības inventarizācijā komisija konstatēja, ka atbilstoši grāmatvedības rīcībā esošajiem noslēgtajiem līgumiem un izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktiem, rekonstrukcijas darbi ir veikti pilnā apjomā (demontēti 2 vecie apkures katli un iekārtas un uzstādīti 2 jauni apkures katli un iekārtas). Pašvaldība ir veikusi norēķinus par izpildītiem darbiem pilnā apjomā. Objekts netika nodots ekspluatācijā sakarā ar to, ka projekta izpildes laikā tika veikta tehniskā projekta ekspertīze. Veikti projekta precizēšanas darbi, tika pieprasīti atzinumi no atbildīgajām pārbaudošajām institūcijām.

2018. gada 21. maijā Dagdas novada būvvalde izsniedza aktu, kurā atzina objektu “Katlu mājas pārbūve (katlu nomaiņa) Mičurina ielā 12a” par derīgu ekspluatācijai.

 

Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS