Domes ziņas

05.05.2020

Par grozījumiem domes 08.04.2020. lēmumā “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā”

1 1/
  • 1

Pamatojoties uz MK 12.03.2020. rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.4 punktu (MK 16.04.2020. rīkojuma Nr.179 redakcijā), lai nodrošinātu speciālās izglītības iestādes – Aleksandrovas pamatskolas uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas izlietojumu par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, kā arī nodrošinātu pārtikas paku piegādi izglītojamiem laikā, kad mācības Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs notiek attālināti, bet ne ilgāk kā līdz 29.05.2020.,

Dagdas novada dome nolēma:

 

Papildināt Dagdas novada pašvaldības 08.04.2020. ārkārtas sēdes lēmumu “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” ar 8.-12. punktiem šādā redakcijā:

1. Noteikt, ka Aleksandrovas pamatskolas izglītojamiem (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas) tiek piegādātas pārtikas pakas, vadoties pēc aprēķina 2,00 EUR (divi euro) par katru attālināto mācību dienu sākot ar 16.04.2020.

2. Noteikt, ka Aleksandrovas pamatskolas izglītojamiem pārtikas paku iegāde tiek finansēta no iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirtās  valsts budžeta mērķdotācijas.

3. Uzdod Aleksandrovas pamatskolas direktorei A.Malinovskai organizēt pārtikas paku iegādi un komplektēšanu, kā arī piegādi uz izglītojamo deklarēto dzīvesvietu.

4. Noteikt, ka domes lēmums  ir spēkā ārkārtējās situācijas laikā vai laikā, kad mācības Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs notiek attālināti, bet ne ilgāk kā līdz 29.05.2020.

5. Lēmumu ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc pieņemšanas publiskot Dagdas novada pašvaldības interneta vietnē www.dagda.lv .

 

 

Dagdas novada pašvaldības

domes priekšsēdētājs                                                                          A.Trūlis

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS