Notikumi, Domes notikumi

17.09.2020

Komiteju apvienotā sēde

1 1/
  • 1

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2020.gada 17. septembrī, sākums plkst. 14:00.

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas locekļiem
(A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns,
V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis)
Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu
komitejas locekļiem
(O.Golube, I.Gžibovska, V.Nipere, I.Plesņa, V.Krūmiņš, P.Tukišs, A.Viškurs,)


Sēdes darba kārtība :

 

1. Par pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu uz 01.01.2021.
2. Par avārijas stāvokļa noteikšanu uz pašvaldības ceļiem no 01.01.2021.
3. Par grozījumiem Dagdas vidusskolas nolikumā.
4. Par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu no 01.09.2020.
5. Par grozījumiem amatu sarakstos no 01.09.2020.
6. Par LIZDA aicinājumu – pirmsskolas skolotāju palīgu darba algas paaugstināšanu.
7. Par finansējumu RTU Inženierzinātņu vidusskolai.
8. Par papildu finansējuma piešķiršanu izglītības iestādēm mācību procesa nodrošināšanai.
9. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no 01.09.2020.
10. Par apkures tarifiem.
11. Par dotācijas piešķiršanu VSPC “Dagda”.
12. Par finansējuma piešķiršanu Andzeļu pagasta pārvaldei.
13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu jauniešu biedrībai “Laimis spuorni”.
14. Par Dagdas novada pašvaldības sabiedriskās kārtības un būves, tās teritorijas uzturēšanas saistošiem noteikumiem.
15. Par nekustamā īpašuma Krūmiņi izsoles rezultātiem.
16. Par dzīvokļa īpašuma Liepājas 4-3, Dagdā  izsoles rezultātiem.
17. Par zemes nomas līguma laušanu.
18. Par nekustamā īpašuma Liepājas ielā 42, Dagdā atsavināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma Plūmes, Dagdas pagastā atsavināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma 6042 004 0005, Andrupenes pagastā atsavināšanu.
21. Par nekustamā īpašuma Vāveres, Ezernieku pagastā atsavināšanu.

 

Domes priekšsēdētāja vietniece                                                                        S.Viškure

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS