Paziņojumi, Domes ziņas, Ziņas

15.04.2019

Jaunatnes iniciatīvas projektu konkurss

12345 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dagdas novada pašvaldība izsludina PuMPuRS atklātu projektu konkursu “PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” (turpmāk tekstā – Konkurss).

Konkursu izsludina Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātībā" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

Konkursa organizētājs – Dagdas novada pašvaldība.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2019.gada 20.maijs.

Projekta iesniedzēji var būt:

- Jaunatnes organizācija;
- Biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni;
- Jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.

Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu abus projektā 8.3.4. noteiktos mērķus:

-          Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

-          Iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu iesniedzējiem jāņem vērā:

- Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros”  http://site-550587.mozfiles.com/files/550587/IZMPiel1_17082018_Vienreiz_maks_metodika_LV.pdf;

- Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” - https://ikvd.gov.lv/wp-content/uploads/2018/10/PuMPuRS_Metodologiskas_Vadlinijas_2018_Aktualiz%C4%93ts-izdevums-11102018.pdf

- Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi” - https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu;


Vairāk informācijas: http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti

 PuMPuRS izstrādāti informatīvi materiāli jauniešu projektu jomā:

1. Ievada video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem: https://youtu.be/RNmRN8oMguY2. Video projektu iesniedzējiem – “Kas jāņem vērā gatavojot projektu?”: https://youtu.be/LAcDfZI5QX83. “Soli pa solim” – infografika projektu iesniedzējiem (pielikumā)
4. Infografika “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski” (pielikumā)

 

Dagdas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvas projektu konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai: Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore Tatjana Munda,  t.65681437, 28336951, e-pasts: tatjana.munda@dagda.lv .

 

          *Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

 

Informāciju sagatavoja Tatjana Munda

 


<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS