Ziņas, Izglītības ziņas, Domes ziņas

10.10.2017

Godina novada labākos pedagogus

123456 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Dagdas novada izglītības iestāžu pedagogi un vadītāji 6. oktobrī pulcējās svinīgā sarīkojumā. Skolotāju dienai veltītais pasākums ir neatņemama novada tradīcija, kuras laikā tiek sumināti skolotāji, kas velta sevi jaunās paaudzes izglītošanā.

Skolotājus sveica Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Micķeviča un BTA apdrošināšanas kompānijas pārstāve Olga Dargele.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanas un audzināšanas darbā saņēma:

Ezernieku vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Broņislava Andžāne, Andzeļu pamatskolas sākumskolas skolotāja Irēna Lavčinovska, Šķaunes pamatskolas skolotāja Sņežana Andžāne, Dagdas vidusskolas sākumskolas skolotāja Lidija Kartenko, Dagdas vidusskolas angļu valodas skolotāja Snežana Smirnova, Andrupenes pamatskolas matemātikas un informātikas skolotāja Anna Jubele, Andrupenes pamatskolas angļu valodas skolotāja Tatjana Žvirble, Andrupenes pamatskolas mājturības, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja Sandra Kivko.

Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstus par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā

saņēma:

Dagdas vidusskolas angļu valodas skolotāja Larisa Mačukāne un Dagdas vidusskolas vēstures skolotāja Liene Vorobjova.


BTA diplomus saņēma Dagdas vidusskolas ekonomikas skolotāja Diāna Stikute par veiksmīgu izglītības darba organizāciju skolā un Aleksandrovas internātpamatskolas skolotāja Diāna Filimonova par radošu pieeju izglītības darba organizācijā skolā.

 

Dagdas novada pašvaldības Atzinības raksti par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību vispārējā izglītībā tika pasniegti:

Andrupenes pamatskolas sākumskolas skolotājai Mairitai Konošonokai, Dagdas vidusskolas sākumskolas skolotājai Aijai Utkinai, Andrupenes pamatskolas sākumskolas skolotājai Leonorai Lunei, Šķaunes pamatskolas skolotājai Jevgēnijai Voznovičai, Andzeļu pamatskolas skolotājai Ualentīnai Kivliņai, Ezernieku vidusskolas skolotājai Stanislavai Bondarevai, Asūnes pamatskolas skolotājam Jevgenijam Dubovecam, Aleksandrovas internātpamatskolas skolotājai Diānai Fiļimonovai, Andrupenes pamatskolas skolotājai Aijai Vaičulei, Ezernieku vidusskolas skolotājai Svetlanai Malinovskai, Andrupenes PII “Avotiņš” skolotājai Annai Antoņevičai, Asūnes pamatskolas skolotājai Alīnai Jeremenokai, Dagdas vidusskolas skolotājai Annai Krilovai, Asūnes pamatskolas skolotājai Janīnai Hodanovai, Andrupenes pamatskolas skolotājai Mārītei Bonderei, Aleksandrovas internātpamatskolas skolotājam Vjačeslavam Vērdiņam.


Par godprātīgu darba veikšanu izglītības iestādē Atzinības raksti tika pasniegti:

Aleksandrovas internātpamatskolas galvenajai grāmatvedei Lilijai Mihejevai, Dagdas PII “Saulīte” lietvedei Jeļenai Ciganovičai, Aleksandrovas internātpamatskolas skolotāja palīgam Vijai Puncelei, Ezernieku vidusskolas skolotāja palīgam Larisai Zlobinai, Dagdas pirmskolas izglītības iestādes “Saulīte” saimniecības daļas vadītājam Jānim Brencim, Aleksandrovas internātpamatskolas šoferim Valdim Malinovskim, Konstantinovas sākumskolas pavārei Altai Bogdānei.

Dagdas Mūzikas un mākslas skolas skolotājai Larisai Tukišai – par atsaucību, uzņēmību, skolēnu muzikālās gaumes pilnveidošanu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu.

Dagdas Jauniešu iniciatīvu centra jaunatnes darbiniecei Aijai Pabinai – par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu ar jaunatni

Dagdas Jauniešu iniciatīvu centra metodiķei Ilonai Mūrniecei – par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu ar bērniem un jauniešiem

 

Tāpat arī koncerta laikā tika pasniegtas Gada darbinieku balvas, ko katrā nominācijā pasniedza cits pašdarbības kolektīvs.

Gada skolotājs sākumskolā – Asūnes pamatskolas skolotāja Anita Cimoška

Gada skolotājs pamatskolā – Dagdas vidusskolas skolotāja Marija Babra

Gada skolotājs pirmsskolas izglītībā – Dagdas PII “Saulīte” skolotāja Dace Eisaka

Gada skolotājs sportā – Andrupenes pamatskolas sporta skolotājs Valērijs Nagļa

Gada skolotājs interešu izglītībā – Ezernieku vidusskolas skolotājs Jānis Vaišļa

Gada skolotājs interešu izglītībā – Dagdas vidusskolas skolotāja Rita Kāposte

Gada skolotājs vidusskolā –  Ezernieku vidusskolas skolotāja Broņislava Andžāne

Gada izglītības iestādes administrācijas darbinieks – Ezernieku vidusskolas direktors Aleksandrs Gžibovskis

Gada skolotājs speciālajā izglītībā – Aleksandrovas internātpamatskolas skolotāja Diāna Vrubļevska

Gada izglītības iestādes apkalpojošais personāls – Andrupenes PII “Avotiņš” pavāre Silvija Kaļva

Gada skolotāj palīgs pirmsskolā - Šķaunes pamatskolas skolotāja palīgs Ilga Andžāne

Gada izglītības iestādes tehniskais darbinieks – Dagdas vidusskolas internāta darbiniece Olga Dzalbe

Gada skolotājs-klases audzinātājs – Ezernieku vidusskolas skolotāja Diāna Kiseļova


Goda diplomus saņēma Dagdas Mūzikas un mākslas skolotāji Irma Pakaļuka par mūža pedagoģisko ieguldījumu darbā ar Mūzikas skolas audzēkņiem un Jāzeps Tomaševskis par mūža ieguldījumu, par profesionālu un nozīmīgu darbu ar mūzikas skolas audzēkņiem.

 

Pasākuma laikā tika sveikti pensionētie skolotāji.

 

Pēc visu apsveikumu, Atzinības un Pateicības rakstu saņemšanas klātesošie varēja izbaudīt radošās apvienības “Termoss Kuba” priekšnesumus un māsu Legzdiņu sniegto koncertu.

 

FOTOGALERIJA

 

Evita Krūmiņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS