Domes notikumi

21.09.2017

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde

1 1/
  • 1

2017.gada 21.septembrī plkst. 14:00 notiks Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē).

Finanšu komitejas locekļi: A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns, V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis


Sēdes darba kārtība:

1. Par pašvaldības dalību LEADER projektu konkursā. /Ziņo L.Nagļa/
2. Par grozījumiem pašvaldības ceļu reģistrā. /Ziņo A.Belkovskis/
3. Par ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanas izdevumu apmaksu. /Ziņo A.Gekišs, E.Tjarve/
4. Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā, Dagdas, Kaitras un Kairīšu ezeros. /Ziņo A.Pudniks/
5. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no 01.09.2017. /Ziņo I.Tukiša/
6. Par siltumapgādes tarifiem 2017./2018.g. apkures sezonā Asūnē un Šķaunē. /Ziņo I.Tukiša/
7. Par vides izglītības un kultūras centra “Ķepa” suvenīru cenrādi. /Ziņo I.Tukiša/
8. Par pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumiem. /Ziņo Ē.Čaplinskis/
9. Par pašvaldības centralizētās grāmatvedības izveidošanu. /Ziņo Ē.Čaplinskis/
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 2018.gadā. /Ziņo A.Plotka/
11. Par cirsmas pašvaldības īpašumā Šķaunes pagastā nodošanu atsavināšanai. /Ziņo A.Gekišs/
12. Par nekustamā īpašuma “Silavas”, Ezernieku pagastā atsavināšanu. /Ziņo A.Gekišs/
13. Par automašīnas LADA NIVA 4x4 izsoles nosacīto cenu. /Ziņo A.Gekišs/
14. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Alejas ielā 10A, 12 un 14, Dagdā. /Ziņo A.Gekišs/

15. Par VSPC “Dagda” caurlaides ēkas turpmāko izmantošanu. /Ziņo A.Gekišs/
16. Par Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja amatu. /Ziņo R.Nipers/
17. Informācija par iedzīvotāju kategorijām Dagdas novadā. /Ziņo R.Nipers/

 

Domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS