Novada ziņas, Domes ziņas

25.09.2020

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

24. septembrī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde.

Apstiprināja Grozījumus Dagdas vidusskolas nolikumā.

Nolēma reorganizēt Ezernieku vidusskolu par Ezernieku pamatskolu ar 2022.gada 1.septembri.

Apstiprināja izmaiņas Dagdas novada pašvaldības ceļu reģistrā un pašvaldības avārijas ceļu sarakstā uz 01.01.2021.

Nolēma piedzīt no vienas personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par zemi  18,25 EUR  apmērā  par nekustamo īpašumu bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2020/8 „Dagdas novada pašvaldības sabiedriskās kārtības, būves, tās teritorijas un sanitārās tīrības uzturēšanas un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanas noteikumi”.

Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu četrām personām.

Apstiprināja 2020.gada 7.septembra nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6080 003 0092, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6080 003 0092, 2,98 ha platībā, otrās izsoles protokolu un atzina izsoli par nenotikušu.

Apstiprināja 2020.gada 7.septembrī notikušās nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Liepājas ielā 4–3, Dagdā, Dagdas novadā, izsoles rezultātus.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60090020310 (0,1184 ha platībā), Liepājas ielā 42, Dagdā, Dagdas novadā, nosacīto cenu 1 200 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes gabala ar kadastra Nr.60540040177,  6051 m2  platībā, nosacīto cenu 1 200 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.60560040501, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0501 – 1,78 ha platībā, nosacīto cenu  1 500 EUR.

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 26.septembra domes lēmumu (prot.Nr.10, 21.§), pēc zemes nomnieka atsavināšanas ierosinājuma, tika nolemts veikt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6042 004 0478, 6042 004 0479, 6042 004 0495 uzmērīšanu un reģistrēšanu. Uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā nostiprināts nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6042 004 0005, kas sastāv no trīs zemes vienībām ar kopējo platību 2,84 ha – ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0478 – 1,94 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0479 – 0,51 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0495 – 0,39 ha platībā. Nolēma nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste; Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists; Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists.

Nolēma veikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0222 (platība 0,11 ha) Dagdā, Ezermalas ielā 27 kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu, reģistrēt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste; Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists; Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore.

Nolēma veikt dzīvoklim Mičurina ielā 4–1, Dagdā  kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste; Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists; Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore.

Nolēma atļaut atsavināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 011 0150, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, 26,7 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidoja Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

  • Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
  • Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
  • Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists.

Izsoles organizēšanai izveidoja Izsoles komisiju šādā sastāvā:

     Komisijas priekšsēdētājs:

  • Ø Edgars TJARVE – pašvaldības izpilddirektors;

     Komisijas locekļi:

  • Ø Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore;
  • Ø Jānis STIKUTS – juriskonsults.

Noteica vispārējās izglītības iestāžu direktoriem, speciālās  izglītības   iestādes  direktoram, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem un  pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem darba samaksu ar 2020.gada 1.septembri.

Apstiprināja:

-           Izglītības, kultūras un sporta nodaļas amatu sarakstu ar grozījumiem no 2020.gada 1.septembra;

-          Dagdas vidusskolas amatu sarakstu ar grozījumiem no 2020.gada 1.septembra;

-          Ezernieku vidusskolas amatu sarakstu ar grozījumiem no 2020.gada 1.septembra;

-          Dagdas pilsētas PII “Saulīte” amatu sarakstu ar grozījumiem no 2020.gada 1.septembra;

-          Andrupenes pagasta PII “Avotiņš” amatu sarakstu ar grozījumiem no 2020.gada 1.septembra;

-          Šķaunes sākumskolas amatu sarakstu ar grozījumiem no 2020.gada 1.septembra;

-          Dagdas novada Mūzikas un mākslas skolas amatu sarakstu ar grozījumiem no 2020.gada 1.septembra;

-          Dagdas novada Sporta skolas amatu sarakstu ar grozījumiem no 2020.gada 1.septembra. 

Nolēma piešķirt RTU Inženierzinātņu vidusskolai pašvaldības finansējumu 90,94 EUR/mēnesī par vienu Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto skolēnu, kurš iestādē apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu, saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu vidējo izmaksu  aprēķinu privāto izglītības iestāžu finansēšanai no 01.09.2020.  

Novirzīja no pašvaldības 2020.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem papildus finansējumu 15 852 EUR darbinieku atlīdzībai  mācību procesa nodrošināšanai  pašvaldības izglītības  iestādēs.

Paredzēja pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumos papildus finansējumu 15 852 EUR apmērā pašvaldības izglītības iestāžu darbinieku atlīdzībai 2020.gada septembrī - decembrī.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu  pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2020.gada 1.septembra.

Noteica maksu par Asūnes pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem 2020./2021.gada apkures sezonā – 1,78 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. 

Noteica maksu par Šķaunes pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem 2020./2021.gada apkures sezonā – 1,23 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī un noteica maksu par ūdens uzsildīšanu lietotājiem 1,42  EUR/m3 (bez PVN).

Noteica maksu par Ezernieku pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem 2020./2021.gada apkures sezonā – 1,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. 

Nolēma novirzīt no pašvaldības 2020.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 10 000,- EUR  pašvaldības iestādes VSPC “Dagda” darbības nodrošināšanai.

Nolēma novirzīt no pašvaldības 2020.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 1 800 EUR  Andzeļu pagasta pārvaldei apkures katla nomaiņai dzīvojamā ēkā “Kumelītes”.

Piešķīra biedrībai “Laimis Spuorni”, projekta “Esi stiprs – uzvari sevi” īstenošanai priekšfinansējumu EUR 920 apmērā no 2020.gada budžeta sadaļā “Atpūta, kultūra un reliģija; citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumi” plānotajiem līdzekļiem.

Apstiprināja jaunā reakcijā Aleksandrovas pamatskolas cenrādi aprūpes pakalpojuma  “Atelpas brīdis” nodrošināšanai. Ar 30.09.2020. zaudē spēku Dagdas novada pašvaldības domes 30.07.2020. sēdē apstiprinātais (prot. Nr.12, 8.§) Aleksandrovas pamatskolas cenrādis aprūpes pakalpojuma  “Atelpas brīdis” nodrošināšanai.

2 personām pagarināja dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības dzīvokli un 2 personām veica dzīvojamās telpas apmaiņu.

Akceptēja juridiskas personas iesniegto līguma projektu un piekrita pirkuma līguma slēgšanai par viena jauna traktora  Belarus 1221.3, ar šasijas Nr. Y4R122101L1100125, kurš nepieciešamības gadījumā tiks izmantots civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Dagdas novadā.

Lēmums par Dagdas  novada  Kultūras centra Ezernieku Saietu nama amatiermākslas  kolektīva “Tautību studija”, biedrības “Verbica” un pašvaldības pārstāvju  braucienu uz Klaipēdu (Lietuva) saskaņošanu, sakarā ar dalību Starptautiskajā baltkrievu dziesmu festivālā, nodrošinot autotransportu, netika pieņemts.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.7-2/16/23 izbeigšanu; par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu; par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu; par  nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi; par apbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par zemes apakšnomu; par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu; par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam; par adreses piešķiršanu; par pašvaldības nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par rezerves fonda zemes vienību piekritību; par nosaukuma piešķiršanu pašvaldības nekustamajam īpašumam; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS