Novada ziņas, Domes ziņas

27.08.2020

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

27. augustā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde.

Vienai personai piešķīra vienreizēju sociālo pabalstu krīzes situācijā.

Veica grozījumus Sociālā dienesta amatu sarakstā: izslēdza ar 31.08.2020. Sociālā dienesta amatu sarakstā amata vienību “sociālais aprūpētājs” un nolēma ieviest ar 01.09.2020. Sociālā dienesta amatu sarakstā amata vienību “ģimenes asistents”. Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības sociālā dienesta darbinieku amatu sarakstu no 01.09.2020.

Apstiprināja grozījumus Dagdas novada pašvaldības domes 27.08.2018. sēdē apstiprinātajos noteikumos „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”.

Apstiprināja 2020.gada 5.augustā notikušās izsoles rezultātus par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzaudzes”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā cirsmu kā viena vesela objekta pārdošanu par izsolē nosolīto augstāko cenu 12 360 EUR.

Nolēma pieteikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 001 0085 kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu; reģistrēt minēto zemes vienību zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Nolēma atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Zahari”, Ezernieku pagastā, kadastra Nr. 6056 001 0054, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu  60560010054, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidoja Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;

Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;

Jānis ANDŽĀNS – Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāja.

Novērtēšanas komisijai nolēma pieaicināt sertificētu vērtētāju.

Nekustamā īpašuma izsoles organizēšanai izveidoja Izsoles komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Edgars TJARVE – pašvaldības izpilddirektors;

Komisijas locekļi: Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults; Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore.

Uzdeva Dagdas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājai Kristīnei Azinai veikt Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumus izpilddirektora Edgara Tjarves prombūtnes laikā.

5 personām pagarināja dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības dzīvokli;  2 personām izīrēja pašvaldības dzīvokļus.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu; par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu; par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu; par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam.

Saskaņoja SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatam kandidātu Allu Kalniņu.

Deputāti pieņēma zināšanai izpilddirektora E. Tjarves pārskatu par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu jūlijā-augustā.

Papildus tika izskatīti 3 jautājumi.

Noteica, ka ar 2020.gada 1.septembri (2020./2021.m.g.) Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs – Dagdas vidusskolā, Ezernieku vidusskolā, Andrupenes pamatskolā, Šķaunes sākumskolā, Aleksandrovas pamatskolā, Dagdas Mūzikas un mākslas skolā, Dagdas novada Sporta skolā – mācību process tiek organizēts klātienē pēc A modeļa (mācības izglītības iestādē ar/bez attālinātā mācību procesa elementiem) atbilstoši apstiprinātajai izglītības iestādes mācību procesa organizēšanas un drošības noteikumu ievērošanas kārtībai Covid–19 laikā .

2020. gada 1. septembrī Zinību dienas pasākums izglītības iestādēs  organizējams, ievērojot valstī noteiktās prasības attiecībā uz pulcēšanās nosacījumiem un nodrošinot pasākuma dalībniekiem distancēšanās iespējas.

Noteikt, ka 2020./2021.mācību gada laikā nepieciešamības gadījumā lēmuma maiņu par pāreju uz daļēju vai pilnībā attālinātu mācību procesu konkrētai izglītības iestādei ar rīkojumu nosaka Dagdas novada domes priekšsēdētājs šādās situācijās:

-          ja izglītības iestādei ir informācija par to, ka kādam no izglītojamajiem vai izglītības iestādes darbiniekiem ir apstiprinājusies Covid–19 infekcija. Izglītības iestādes vadītājam par šādu faktu, nekavējoties ziņot Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai;

-          ja Dagdas novada, Rēzeknes novada, Krāslavas novada, Aglonas novada, Ludzas novada, Zilupes novada administratīvajā teritorijā novērojams Covid–19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai.

Nolēma 1 personai anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības 2020.gada 27.augusta saistošos noteikumus Nr.2020/7 „Grozījums Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums””.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS