Domes ziņas

30.07.2020

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

30. jūlijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde.

Vienai personai piešķīra vienreizēju sociālo pabalstu krīzes situācijā.

Pieņēma zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi 2020.gada 1.pusgadā:

- No 2020.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 381 500,-   Dagdas novada Sociālais dienests 2020.gada 1.pusgadā izlietojis  EUR 144 076,19  jeb 37,77 %,  t.sk.:

      -  GMI nodrošināšanai  – EUR 71808,40 jeb 43,26 %;

      -  dzīvokļu pabalstiem – EUR 10208,13 jeb 26,86 %;

      -  citiem pabalstiem –  EUR 62059,66   jeb 34,96 %.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības pārskatu par konsolidētā pamatbudžeta izpildi 2020.gada 1.pusgadā:

  1. ieņēmumu daļā –  6 281 000 EUR  jeb 50,98 %, atlikums gada sākumā 384 872 EUR;
  2. izdevumu daļā  –  5 032 085  EUR jeb 38,56 %, atlikums perioda beigās 1 023 759 EUR;
  3. aizņēmumi –        610 028 EUR (saņemti 118 101 EUR , atmaksāti 728 129 EUR).

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2020/6 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2020/2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”.

Apstiprināja Ezernieku vidusskolas amatu sarakstu ar grozījumiem no 01.09.2020.

Apstiprināja Asūnes sporta zāles telpu nomas maksu no 2020.gada 1.augusta.

Apstiprināja jaunā reakcijā ar 2020.gada 1.augustu Aleksandrovas pamatskolas cenrādi aprūpes pakalpojuma  “Atelpas brīdis” nodrošināšanai projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2019.gadu.

Nolēma apstiprināt 2020.gada 15.jūlija nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6080 003 0092, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6080 003 0092, 2,98 ha platībā, izsoles protokolu un atzina izsoli par nenotikušu. Tiks rīkota pašvaldības nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, otrā izsole, pazeminot izsoles sākumcenu par 20%  no nosacītās cenas un noteikta izsoles sākumcena 2 000 EUR.

Tāpat apstiprināja 2020.gada 10.jūlija nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Liepājas ielā 4–3, Dagdā, Dagdas novadā, kadastra Nr. 6009 900 0395, kopējā platība 48,2 m2, un pie tā piederošās 486/810 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 6009 001 0308 001) un kopīpašuma 486/810 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 6009 001 0308), izsoles protokolu un atzina izsoli par nenotikušu. Tiks rīkota pašvaldības nekustamā īpašuma otrā izsole, pazeminot izsoles sākumcenu par 20%  no nosacītās cenas un noteikta izsoles sākumcena 480 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējkalniņi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6042 004 0585, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0438, 6800 m2 platībā, nosacīto cenu 1000 EUR.

Nolēma pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0152 (~0,05 ha) kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu, reģistrēt minēto zemes vienību zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;

Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;

Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore.

Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60090020310, 0.1184 ha platībā, Liepājas ielā 42, Dagdā, Dagdas novadā, pārdodot par nosacīto cenu.

Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;

Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;

Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Dubras”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6050 002 0071, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 002 0104, 5,69 ha platībā, nosacīto cenu 9 700 EUR.

Nolēma piedalīties biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludināta atklāta projektu konkursā rīcībā 2.2.“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un iesniegt projekta pieteikumu “Tautastērpu iegāde Bukmuižas kultūras tradīciju saglabāšanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ar kopējam izmaksām EUR 9 022.36, t.sk. kopējas attiecināmās izmaksas EUR 9 022.36.

Atļāva vienai personai pagarināt īres līgumu un vienai personai veikt dzīvokļa apmaiņu.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu; par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi; par apbūvētas zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanu; par apbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu; par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu; par zemes apakšnomu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par uzmērītās zemes platības precizēšanu; par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldībai piekrītošām un rezerves fonda zemes vienībām; par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam;  par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu; par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu; par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.

Tika izskatīts viens papildus jautājums: par adreses dzēšanu.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS