Novada ziņas, Domes ziņas

26.06.2020

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

26. jūnijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde.

Nolēma atbrīvot Mariju Micķeviču no Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja amata ar 2020.gada 30.jūniju un iecelt Regīnu Pauliņu Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja amatā ar 2020.gada 1.jūliju.

Nolēma atbrīvot Mariju Micķeviču ar 2020.gada 30.jūniju no:

- Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētāja amata

- Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas priekšsēdētāja vietnieces amata;

- Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas vadītāja amata;

- Dagdas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva.

un ievēlēt Regīnu Pauliņu ar 2020.gada 1.jūliju:

- Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētāju;

- Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas priekšsēdētāja vietnieci;

- Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas vadītāju;

- Dagdas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāvā.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības konsolidēto gada pārskatu par 2019.gadu:

1. Finanšu pārskatu par 2019.gadu t.sk. Pārskatu par finansiālo stāvokli ar bilances vērtību pēc stāvokļa uz 2019.gada 31.decembri – EUR 18 269 166.

2. Budžeta izpildes pārskatus par 2019.gadu t.sk.:

2.1.Pamatbudžeta izpildes pārskatu:

  • ieņēmumi  –  EUR 10 120 491;
  • izdevumi – EUR 10 575 719;

2.2. Speciālā budžeta izpildes pārskatu:

  • ieņēmumi  –  EUR 374 854;
  • izdevumi – EUR 409 386;

2.3. Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildes pārskatu:

  • ieņēmumi – EUR 28 000;
  • izdevumi – EUR 3 000.

Nolēma novirzīt no pašvaldības 2020.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 15 000 EUR PII “Saulīte” mācību procesa nodrošināšanai no 01.09.2020.

Apstiprināja PII “Saulīte” amatu sarakstu ar grozījumiem no 01.09.2020.

Nolēma novirzīt no pašvaldības 2020.gada budžetā plānotajiem autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem:

1. 30 000 EUR – pašvaldības investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa “Pasta iela” km 0,00-0,486 seguma pārbūve” Dagdas pilsētā līdzfinansējuma nodrošināšanai;

2. 15 000 EUR – pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai Dagdas pagastā.

Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē  EUR 129 000,-  apmērā ELFLA līdzfinansētā projekta “Dagdas novada ceļu infrastruktūra pārbūve” (Projekts Nr.19-03-A00702-000100) īstenošanai.

Novirzīja no pašvaldības 2020.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 250 EUR Daugavpils Būvniecības tehnikuma jubilejas grāmatas publicēšanas līdzfinansēšanai.

Nolēma piedzīt no vienas personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par zemi  un ēkām 110,45 EUR  apmērā bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

Trīs personām anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldības īpašumā esošu kustamo mantu – nolietotu automašīnu VW Passat Variant, par atlieku vērtību, nododot to utilizācijai nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam.

Apstiprināja 2020.gada 11.jūnija izsoles protokolu un atzina nekustamā īpašuma „Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6050 003 0364, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0150 – 15,18 ha platībā, otro izsoli par nenotikušu.

Nolēma rīkot mutisku izsoli ar augšupejošu soli, atsavinot meža cirsmas ar kopējo platību 3,8 ha, kuras atrodas Dagdas novada pašvaldības īpašuma “Bērzaudzes”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā.

Nolēma pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540030125 (platība ~ 1,2 ha), Dagdas pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu un reģistrēt minēto zemes vienību zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Astoņām personām pagarināja dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības dzīvokli.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistītie jautājumi: par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu; par apbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu; par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu; par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0393 Andrupenes pagastā; par noslēgto zemes nomas līgumu izmaiņām uz pašvaldības nekustamo īpašumu “Vējiņi” Andrupenes pagastā; par apgrūtinājuma - ceļa servitūta teritorija izmaiņām pašvaldības nekustamajam īpašumam “Ezerīši” Ezernieku pagastā; par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu; par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

pašvaldībai piekrītošām un rezerves fonda zemes vienībām; par neiznomātu zemes gabalu saraksta papildināšanu; par mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemesgabalu saraksta apstiprināšanu Dagdas pilsētā.

Apstiprināja pasākuma “Annas Dagdā” norisi.

Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora ievēlēšanai izveidoja balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Inese Plesņa, Olga Golube, Irēna Gžibovska.

Iecēla Edgaru Tjarvi par Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru ar 2020.gada 1.jūliju.

Papildus tika izskatīti 2 jautājumi.

2 personām izīrēja pašvaldības dzīvokļus.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Upmalas”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 60565040009, nosacīto cenu 1 100 EUR  un nosūtīja atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS