Domes ziņas

19.12.2019

Domes sēdes lēmumi

1 1/
 • 1

19. decembrī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

No sēdes darba kārtības tika izslēgti divi jautājumi: par pašvaldības dalību LEADER projektu konkursā un par pašvaldības nedzīvojamās ēkas Latgales ielā 16, Svarincos nomas tiesību izsoli.

Lēmums par Dagdas novada pašvaldības domes 28.11.2019. sēdes lēmuma “Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas izveidošanu Asūnē” (prot. Nr.12, 4.§) atcelšanu netika pieņemts.

Nolēma apstiprināt avārijas stāvoklī esošo Dagdas novada pašvaldības ceļu sarakstu no 2020.gada 1.janvāra.

Atļāva izslēgt no Dagdas novada pašvaldības bilances bezcerīgo debitoru parādus saskaņā ar sarakstu.

Nolēma anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienai personai

Ar 2020.gada 1.janvāri Ezernieku vidusskolas amatu sarakstā nolēma veikt grozījumus: samazināt amata vienību “kurinātājs” par 1 slodzi un ieviest amata vienību “palīgstrādnieks” 1 slodzi ar atalgojumu 430 EUR mēnesī.

Apstiprināja Ezernieku vidusskolas amatu sarakstu ar grozījumiem no 2020.gada 1.janvāra.

Apstiprināja Dagdas novada Kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādi ar grozījumiem no 20.12.2019. Ar 20.12.2019. spēku zaudē Dagdas novada domes 27.12.2018. sēdē apstiprinātais Dagdas novada pašvaldības Kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis (prot. Nr.15, 7.§).

Pagarināja sešām personām dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības dzīvokli,  trīs personām izīrēja pašvaldības dzīvokli, bet vienai personai atcēla Dagdas novada domes 31.10.2019. lēmumu par dzīvojamās platības izīrēšanu.

Apstiprināja 2019.gada 10.decembrī notikušās izsoles rezultātus par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 13 nogabalu cirsmas pārdošanu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 62 300.

Apstiprināja 2019.gada 6.decembra nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 004 0279, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279, 0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279 001, izsoles protokolu un atzina izsoli par nenotikušu.

Nolēma rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6046 004 0279, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279, 0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279 001, trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 60% no nosacītās cenas, un noteikt izsoles sākumcenu 7000 EUR un apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma – Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, izsoles noteikumus.

Apstiprināja 2019.gada 6.decembra nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 004 0280, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280 001,  izsoles protokolu un atzina izsoli par nenotikušu.

Nolēma rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra numuru 6046 004 0280, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280 001, trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 60% no nosacītās cenas, un noteikt izsoles sākumcenu 3040 EUR un apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma – Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, izsoles noteikumus.

Apstiprināja 2019.gada 11.decembra pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, kadastra Nr. 6076 002 0113, izsoles protokolu un atzina izsoli par nenotikušu.

Nolēma rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, kadastra Nr. 6076 002 0113, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,53 ha (zemes vienības kadastra apzīmējums nr.6076 002 0035), uz kura atrodas smilts - grants karjers ar 63 565,5 tūkst. m3 smilts - grants un 142,5 tūkst. m3 smilts krāju (smilts - grants un smilts atradne „Oskari”), otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 10% no nosacītās cenas un noteikt izsoles sākumcenu 118 440 EUR un apstiprināja nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, izsoles noteikumus.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6046 005 0141, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60460050245 ar kopējo platību 2.98 ha, nosacīto cenu 3 100 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6044 001 0075, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60440010075 ar kopējo platību 2.88 ha, nosacīto cenu 2 300 EUR.

Lēmums par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6090 002 0053, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60900020053 ar kopējo platību 8.2 ha, atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai tika atlikts.

Atļāva atsavināt pirmpirkuma tiesīgajai personai pašvaldības nekustamo īpašumu “Saulezeri”, Andrupenes pagastā, kadastra numurs 6042 004 0332, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6042 004 0332 - 0,6025 ha platībā un 6042 004 0333 - 0,71 ha platībā.

Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidoja Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

 • Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 • Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
 • Leontīna ŽEIMOTE – Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja.

Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Pirts”, Ezernieku pagastā, kadastra numurs 6056 004 0456, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  6056 004 0456  0,1711 ha platībā (uz zemes gala atrodas divas būves (kadastra apzīmējumi 6056 004 0456 001, 6056 0040 0456 002), pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidoja Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

 • Raitis AZINS – Domes deputāts; 
 • Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 • Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste.

Izsoles organizēšanai izveidoja Izsoles komisiju šādā sastāvā:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
 • Komisijas locekļi: Jānis ANDŽĀNS  – Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs un Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.

Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Lukši”, Svariņu pagastā, kadastra numurs 6090 001 0385, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6090 001 0262  0,94 ha platībā, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidoja Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

 • Raitis AZINS – Domes deputāts; 
 • Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 • Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste.

Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
 • Komisijas locekļi: Jānis ANDŽĀNS  – Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs un Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.

Nolēma pieteikt pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa Liepājas ielā 4-3, Dagdā inventarizāciju un reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu Liepājas ielā 4-3, Dagdā.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu; par zemes apakšnomu; par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu; par  adreses piešķiršanu; par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu; par rezerves fonda zemes vienību piekritību pašvaldībai; par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu; par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu; par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Daugavpils ielā 6A, Dagdā; par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

Deputāti pieņēma zināšanai izpilddirektora A. Gekiša ziņojumu par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildi.

Deputāti neatbalstīja LR Saeimas 1.lasījumā pieņemtā likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” redakciju.

Papildus tika izskatīts viens jautājums.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedzīšanu.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS