Ziņas, Novada ziņas, Domes ziņas

01.11.2019

Domes sēdes lēmumi

1 1/
 • 1

31. oktobrī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

Par Dagdas tūrisma informācijas centra vadītāju ar 2019.gada 4.novembri nolēma iecelt Juri VIĻUMU.

Pieņēma zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi 2019.gada 9 mēnešos: no 2019.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 382 500,-   Dagdas novada Sociālais dienests 2019.gada 9 mēnešos izlietojis  EUR 232715,37  jeb 60,84 %,  t.sk.:

 • GMI pabalsta nodrošināšanai  – EUR 107700,31 jeb 67,31 %;
 • dzīvokļu pabalstiem – EUR 19929,09 jeb 49,82 %;
 • citiem pabalstiem –  EUR 105085,97   jeb 57,58 %.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2019/8 “Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”” un saistošos noteikumus Nr.2019/9 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem Dagdas novadā”.

Apstiprināja aktualizētu Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu ar uzturēšanas klasēm no 01.01.2020.  līdz 31.12.2020. 

Nolēma piedzīt no vienas personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par zemi un ēkām bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

Apstiprināja pārskatu par Dagdas novada pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada 1.pusgadā:

Pamatbudžeta izpilde:

 • ieņēmumu daļā –  7 249 913 EUR  jeb 67,00 %, atlikums gada sākumā 325 626 EUR.
 • izdevumu daļā  –   6 601 659 EUR jeb 57,46 %.

 Speciālā budžeta izpilde:

 • ieņēmumu daļā  –  281 231  EUR jeb 75,79 %, atlikums gada sākumā 39 940 EUR;
 • izdevumu daļā   –  257 661 EUR jeb 64,17 %.

Ar 2019.gada 1.novembri nolēma ieviest Andzeļu pagasta pārvaldes komunālajā saimniecībā amata “kurinātājs” papildu 1 vienību ar algas likmi 430 EUR mēnesī un apstiprināja Andzeļu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības darbinieku amatu sarakstu ar 2019.gada 1.novembri.

Nolēma novirzīt no pašvaldības 2019.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem: 6 460 EUR – būvprojekta “Autoceļa Grabova–Malka pārbūve” izstrādei un 10 769 EUR – būvprojekta “Autoceļa Kaitra–Ustje pārbūve” izstrādei.

Nolēma novirzīt no pašvaldības 2019.gada budžetā Dagdas vidusskolai plānotajiem līdzekļiem 1 280 EUR Dagdas vidusskolas deju kolektīva “Atspolīte” dalības nodrošināšanai festivālā “Ceļojošais festivāls 2019”.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2019/10 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2019/5 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”.

Saskaņoja Dagdas vidusskolas deju kolektīva “Atspolīte” braucienu uz festivālu “Ceļojošais festivāls 2019”, kas notiks 23.-24.novembrī Tallinā.

Izveidoja Konkursa "Dagdas novada Gada cilvēks" pretendentu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

 • Aivars TRŪLIS – Domes priekšsēdētājs;
 • Pēteris TUKIŠS – Domes deputāts;
 • Marija MICĶEVIČA – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja;
 • Sanita KARPOVIČA – Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja;
 • Sandra DROZDOVA – Nevalstisko organizāciju pārstāvis.

Četrām personām tika izīrēta dzīvojamā platība, desmit personām tika pagarināts dzīvojamās telpas īres līgums.

Nolēma veikt iepirkumu ultrasonogrāfiskās izmeklēšanas iekārtas iegādei VSPC “Dagda” darbības nodrošināšanai un jaunas vieglās automašīnas iegādei VSPC “Dagda” darbības nodrošināšanai.

Apstiprināja 2019.gada 10.oktobrī notikušās nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, izsoles rezultātus un nolēma noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

Apstiprināja 2019.gada 11.oktobra nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 004 0279, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279, 0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279 001, izsoles protokolu un atzina izsoli par nenotikušu. Nolēma rīkot otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 15% no nosacītās cenas un noteikt izsoles sākumcenu 14 875 EUR.

Apstiprināja 2019.gada 11.oktobra nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 004 0280, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280 001,  izsoles protokolu un atzina izsoli par nenotikušu. Nolēma rīkot otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 15% no nosacītās cenas un noteikt izsoles sākumcenu  6 460 EUR.

Nolēma rīkot Dagdas novada pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, zemes vienības,  kadastra apzīmējums 6092 006 3305, cirsmas pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Cirsmas nosacītā cena 57 300 EUR bez (PVN), saskaņā ar sertificēta vērtētāja novērtējumu. Apstiprināja izsoles noteikumus un izveidoja cirsmas izsoles komisiju sekojošā sastāvā:

 • Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors, komisijas vadītājs;
 • Juris KAVUNS – Domes deputāts;
 • Jānis STIKUTS – juriskonsults.

Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numurs 6042 006 0078, kas sastāvno zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 006 0078, 4.12 ha platībā, pārdodot par nosacīto cenu. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

 • Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 • Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
 • Leontīna ŽEIMOTE – Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja.

Atļāva atsavināt dzīvojamās mājas Pasta ielā 35, Dagdā, Dagdas novadā, dzīvokļa īpašumu Nr.1, kadastra Nr.6009 900 1718,  43,1 m2 platībā un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās daudzdzīvokļu mājas un palīgēku  4310/10310 domājamās daļas. Īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

 • Raimonds NIPERS – Domes deputāts;
 • Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 • Ilona  JAKUŠONOKA –  ekonomiste.

Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs: Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors; Komisijas locekļi: Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists un Jānis STIKUTS – juriskonsults.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu; par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemes “starpgabalu”; par  nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu; par neapbūvētās zemes nomas līguma izmaiņām; par zemes nomas tiesību atteikumu; par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu; par pašvaldības nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu pašvaldības nekustamajam īpašumam; par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma sadalei; par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu; par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu; par rezerves fonda zemes vienības piekritību pašvaldībai; par pašvaldības un valsts autoceļa zemes vienību savstarpējo robežu pārkārtošanu; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.

Papildus tika izskatīti divi jautājumi.

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, kadastra Nr. 6076 002 0113, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,53 ha (zemes vienības kadastra apzīmējums nr.6076 002 0035), uz kura atrodas smilts - grants karjers ar 63 565,5 tūkst. m3 smilts - grants un 142,5 tūkst. m3 smilts krāju (smilts - grants un smilts atradne „Oskari”), pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Pārdošanas nosacītā cena (izsoles sākumcena) 131 600 EUR. Apstiprināja nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, izsoles noteikumus.

Apstiprināja Aleksandrovas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS