Novada ziņas, Domes ziņas, Ziņas

26.09.2019

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

26. septembrī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

Nolēma atteikties piedalīties 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 2. kārtā un iesniegt CFLA lūgumu par  projekta iesnieguma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Dagdas novadā” atsaukšanu.

Lēma slēgt līgumu ar nodibinājumu “Sociālo pakalpojumu aģentūra” par psihologa pakalpojuma sniegšanu Dagdas novada ģimenēm ar bērniem.

Apstiprināja grozījumus Dagdas novada Sociālā dienesta biroja „Aprūpe mājās” nolikumā.

Nolēma piedzīt no vienas personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par zemi un ēkām.

Noteica pašvaldības atbalstāmo studiju specialitāti “Radiologa asistents” un  piešķīra pašvaldības stipendiju 40% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas LU P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas “Radiologa asistents” studentei ar 2019.gada 1.septembri.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta (ceļu un ielu fonda) mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietošanas vidējā termiņa programmu 2019.- 2021.gadam.

Nolēma noteikt par Asūnes pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem 2019./2020.gada apkures sezonā – 1,78 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.  (ar PVN 12% – 1,993 EUR/m2).

Nolēma noteikt par Šķaunes pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem 2019./2020.gada apkures sezonā – 1,23 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.  (ar PVN 12% – 1,378 EUR/m2). Noteikt maksu par ūdens uzsildīšanu lietotājiem 1,65 EUR (bez PVN) no viena cilvēka mēnesī,   vai 1,42  EUR/m3 (bez PVN).

Apstiprināja Izglītības, kultūras un sporta nodaļas; Dagdas vidusskolas; Ezernieku vidusskolas; Andrupenes pagasta PII “Avotiņš”; Dagdas novada Sporta skolas; Dagdas novada Mūzikas un mākslas skolas amatu sarakstus ar grozījumiem no 2019.gada 1.septembra. 

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu (pēc naudas plūsmas 2018.gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2019.gada 1.septembra.

Noteica vispārējās izglītības iestāžu direktoriem,  speciālās izglītības iestādes direktoram, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem darba samaksu ar 2019.gada 1.septembri.

Nolēma piešķirt pašvaldības finansējumu mācību procesa nodrošināšanai Ezernieku vidusskolai, Andrupenes pamatskolai,  Asūnes sākumskolai un Šķaunes sākumskolai.

Nolēma slēgt līgumu ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu par tās izglītības programmu īstenošanas vietas “Dagda” sporta zāles telpu izmantošanu Dagdas novada Sporta skolas mācību treniņu nodarbībām.

Vienai personai tika pagarināts īres līgums, trīs personām tika izīrēta dzīvojamā platība un ar vienu personu tika noslēgts īres līgums.

Nolēma izveidot Dagdas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs

Sandra VIŠKURE – Domes priekšsēdētāja vietniece;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Marija MICĶEVIČA – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja;

Komisijas locekļi :

Olga GOLUBE – domes deputāte;

Ināra TUKIŠA – Finanšu nodaļas vadītāja;

Regīna PAULIŅA – izglītības darba speciālists.

 

Nolēma izveidot Dagdas novada pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja

Marija MICĶEVIČA – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja;

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Diāna KRILOVA – Dagdas vidusskolas psihologs;

Komisijas locekļi:

Tatjana KROMĀNE – Aleksandrovas pamatskolas speciālais pedagogs;

Ludmila BUZO – Aleksandrovas pamatskolas speciālais pedagogs;

Rasma GRAŠE – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas logopēds;

Tatjana JAKUBOVA – Rēzeknes slimnīcas bērnu psihiatrs;

Zinaīda RUTKA – ģimenes ārsts – pediatrs;

Komisijas sekretāre (bez balss tiesībām)

Larisa KIRIČENKO – Aleksandrovas pamatskolas sekretāre.

Nolēma noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16D, Dagdā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6009 002 0143, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0125 – 0,4682 ha platībā, pārdošanu par cenu EUR 1 000 7 dienu laikā pēc pilnas pirkuma summas iemaksas Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā.

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mežlīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 60540040333, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540040237, 10.3 ha platībā, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteica nekustamā īpašuma “Mežlīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, pārdošanas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) EUR 15 200. Apstiprināja nekustamā īpašuma “Mežlīni”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, izsoles noteikumus.

Nolēma rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6054 002 0076, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 002 0076 – 1,79 ha platībā, otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 20% jeb EUR 540, un noteikt izsoles sākumcenu EUR 2 160. Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6054 002 0076, Dagdas pagastā, Dagdas novadā  izsoles noteikumus.

Apstiprināja 2019.gada 23.septembra izsoles protokolu un atzina nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 001 0305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0182 – 2,08 ha platībā, izsoli par nenotikušu.

Nolēma rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 20% jeb EUR 640, un noteikt izsoles sākumcenu EUR 2 560. Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā  izsoles noteikumus.

Apstiprināja 2019.gada 24.septembra izsoles protokolu un atzina nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 60540010299, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540010249 – 0.697 ha platībā, izsoli par nenotikušu.

Nolēma rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 20% jeb EUR 200, un noteikt izsoles sākumcenu EUR 800. Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā  izsoles noteikumus.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Pasta ielā 17, Dagdā, Dagdas novadā, kadastra numurs 60090020276, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60090020276, 0.2091 ha platībā, nosacīto cenu 2 300 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – „Dukuriņi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 60420070091, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60420070091, 2.91 ha platībā, nosacīto cenu 5 700 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Priedes”, Ozoliņi, Dagdas pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs 60540010183, kas sastāv no divām zemes vienībām - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60540010183, 0.6578 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540010292,  1.3555 ha platībā, nosacīto cenu 3 500 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Darbnīcas 1”, Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs 60440050373, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60440050240, 0.96 ha platībā, nosacīto cenu 1 100 EUR.

Nolēma uzsākt dokumentācijas sagatavošanu pašvaldības īpašuma “Vijolītes” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6092 0063 305 esošā meža cirsmas nodošanai atsavināšanai.

Apstiprināja cirsmu novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

Ilona Jakušonoka – ekonomiste;

Viktors Kiselevskis – vides inženieris;

Pēteris Tukišs – domes deputāts.

Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6076 002 0035, platība 2,53 ha, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidoja Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists;

Ilona Jakušonoka – ekonomiste;

Pēteris Tukišs – domes deputāts.

Izsoles organizēšanai izveidoja Izsoles komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Artjoms Gekišs – pašvaldības izpilddirektors;

Komisijas locekļi:

Ainārs Streļčs – zemes lietu speciālists;

Jānis Stikuts – pašvaldības juriskonsults.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību uzmērīšanu un reģistrēšanu; par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu; par apbūvētas zemes nomas tiesību pagarināšanu; par neapbūvētās zemes starpgabala nomas tiesību pagarināšanu; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu; par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu; par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam; par pašvaldības nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par pašvaldības un valsts autoceļa zemes vienību savstarpējo robežu pārkārtošanu Dagdas pagastā; par neiznomātu zemes gabalu saraksta papildināšanu.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības 2019.gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr.2019/7 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums””. 

Papildus tika izskatīts viens jautājums.

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS