Domes ziņas

30.06.2019

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

27. jūnijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

Nolēma noteikt maksu 13,97 EUR/1m3 apmērā, neieskaitot PVN, par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu Dagdas novadā. Papildus lēmuma 1.punktā noteiktajai maksai atkritumu radītāji vai valdītāji maksā Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Cinīši” 2,87 EUR/1m3 un dabas resursa nodokli 2,58 EUR/1m3, neieskaitot PVN. Lēmums stājās spēkā ar 2019.gada 1.oktobri. 

Nolēma veikt Dagdas novada pašvaldības ceļu reģistrā izmaiņas ar 2019.gada 1.jūliju saskaņā ar sarakstu.

Vienai personai tika anulētas  ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2018.gadu.

Ar 2019.gada 1.jūliju Andzeļu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības darbinieku amatu sarakstā nolēma ieviest amata vienību “Namu pārzinis” uz 1 slodzi ar mēnešalgu EUR 430,00.

Apstiprināja Andzeļu pagasta pārvaldes darbinieku amatu sarakstu ar grozījumiem no 2019.gada 1.jūlija. 

Nolēma novirzīt no pašvaldības 2019.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  EUR 35 000,- krēslu izgatavošanai un piegādei Dagdas novada Kultūras centram.

Nolēma piešķirt papildus finansējumu EUR 17 072,- apmērā  muzeja “Andrupenes lauku sēta” jumta atjaunošanas darbiem no pārējiem pašvaldības investīciju projektiem budžetā plānotajiem aizņēmumu līdzfinansējumiem, veicot grozījumus 2019.gada budžetā.

Nolēma piešķirt JB “Dagne” priekšfinansējumu EUR 920,- apmērā projekta “Es esmu aktīvs – bet tu?!” īstenošanai atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros no 2019.gada budžetā - sadaļā “Atpūta, kultūra un reliģija; citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumi” plānotajiem līdzekļiem.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu;  par zemes apakšnomas tiesību piešķiršanu; par noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu; par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu; par zemes nomas līguma izmaiņām; par  neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu; par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam; par rezerves fonda zemes vienības piekritību; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.

Vienai personai tika pagarināts īres līgums, divām personām izīrēta dzīvojamā platība un vienai personai tika veikta dzīvokļa apmaiņa.

Lēmums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā atsavināšanu nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem domes deputātiem.

Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Mežlīņi”, Dagdas pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540040237, 10,3 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.

Nolēma pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.60420060078 (platība ~ 4,3 ha), Andrupenes pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu.

Nolēma reģistrēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.60440050240 (platība ~ 0,96 ha), Andzeļu pagastā zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Nolēma pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.60440010075 (platība ~ 3,2 ha) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60440040015  (platība ~ 17,0 ha), Andzeļu pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu.

Nolēma pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.60900010262 (platība ~ 0,89 ha), Svariņu pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu.

Saskaņoja Dagdas novada pašvaldības pārstāvju un folkloras kopas “Sovvaļnīki” braucienu š.g. 28.jūnijā uz Vitebsku (Baltkrievija) dalībai Latvijas konsulāta rīkotajā Līgo tradīciju popularizēšanas pasākumā.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS