Domes ziņas

28.02.2019

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

28. februārī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

Deputāti atbalstīja vienreizēju sociālo pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā vienai personai.

Nolēma veikt izmaiņas Dagdas novada pašvaldības iestādes „Aleksandrovas internātpamatskola” nosaukumā - ar 2019.gada 1.augustu pārdēvēt iestādi par „Aleksandrovas pamatskola”.

Nolēma piedalīties Zivju fonda Pasākumā un iesniegt projekta pieteikumu „Zivju resursu pavairošana Dagdas novada Ežezerā” ar kopējām izmaksām EUR 6575,14 (Zivju fonda finansējums - EUR 5786,12 (88%), pašvaldības līdzfinansējums – EUR 789,02 (12%)).

Nolēma piedalīties Zivju fonda Pasākumā un iesniegt projekta pieteikumu „Zivju resursu pavairošana Dagdas novada Olovecas un Kairīšu ezeros” ar kopējām izmaksām EUR 4981,57 (Zivju fonda finansējums - EUR 4383,78 (88%), pašvaldības līdzfinansējums – EUR 597,79 (12%)).

Sakarā ar to, ka Dagdas pilsētas Daugavpils ielas garumā nav iekļauts uz tās esošais tilts 40 m garumā, deputāti veica grozījumus Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 30.oktobra sēdē (protokols Nr.13, 1.§) apstiprinātajā Dagdas novada pašvaldības ceļu un ielu sarakstā uz 01.01.2019. un apstiprināja pašvaldības ceļu un ielu saraksta grozījumus ar 01.03.2019.

Nolēma piedzīt nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par zemi Ezernieku pagastā, Dagdas novadā.

Nolēma iesniegt zvērinātam notāram iesniegumu par mantojuma atklāšanās izsludināšanu un mantinieku uzaicināšanu izteikt savu gribu par mantojuma pieņemšanu.

Piekrita nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā pašvaldības tiesiskā valdījumā esošā īpašuma “Golovanovka-Astašova”, kadastra numurs 60420053002, zemes vienību, kadastra apzīmējumu 60420053002 kopplatība 0.92 ha un ceļu „Golovanovka-Astašova” 1,12 km garumā.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par  neapbūvētas zemes nomas tiesību pagarināšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām Šķaunes pagastā; par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu; par apbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu; par  neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām Asūnes pagastā; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma sadalei; par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Andrupenes pagastā.

Piekrita atjaunojamā hidrometriskā posteņa “Ežezers-Ezernieki” uzstādīšanai uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Ezernieku pagastā.

Apstiprināja konkursa “Dagdas novada dzimta - 2019”  nolikumu.

Septiņām personām tika pagarināti īres līgumi, vienai personai tika izīrēta dzīvojamā platība, kā arī vienai personai veikta dzīvokļa apmaiņa. Atcēla lēmumu par dzīvojamās platības izīrēšanu vienai personai.

Nolēma noslēgt nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu “Ināras”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā

Nolēma noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumus par nekustamiem īpašumiem “Oskari”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā un “Aituceļš”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā.

Atzina nekustamā īpašuma – „Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā un nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6054 002 0076, Dagdas pagastā izsoles par nenotikušām.

Nolēma rīkot nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 72,4 m2 Alejas ielā 29, Dagdā, Dagdas novadā nomas tiesību mutisku izsoli un apstiprināja izsoles noteikumus.

Nolēma rīkot nekustamā īpašuma “Vanagi”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, telpu ar kopējo platību 143,9 m2 nomas tiesību mutisku izsoli un apstiprināja izsoles noteikumus.

Papildus tika izskatīti divi jautājumi.

Saskaņoja Dagdas novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību amatpersonu  (darbinieku) un pārstāvju braucienus uz ārvalstīm projekta Nr.2018-3894/001-001 “EU  Citizens Actions  for  Smart  Historic  Villages” ietvaros.  Projekta īstenošanas periods 2019.-2020.gads.

Atcēla Dagdas novada domes 31.01.2019. sēdes lēmumu “Par piemaksas noteikšanu pirmsskolas izglītības pedagogiem par kvalitātes pakāpi” (prot. Nr.1, 10.§).

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv/Pašvaldība/Dokumenti/Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS