Domes ziņas

01.02.2019

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

31. janvārī notika Dagdas novada domes sēde

Deputāti atbalstīja vienreizēju sociālo pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā vienai personai.

Pieņēma zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi 2018.gadā: no 2018.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 382 020,-   Dagdas novada sociālais dienests 2018.gadā izlietojis  EUR 333 455,-  jeb 87,29 %,  t.sk.GMI nodrošināšanai  – EUR 158 883,- jeb 79,45 %; dzīvokļu pabalstiem – EUR 27 578,-  jeb 69,99 %; citiem pabalstiem –  EUR 146 994,-   jeb 80,74 %.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2019/1 “Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā””.

Vienai personai tika anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Nolēma piedzīt nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par zemi Asūnes pagastā, Dagdas novadā.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.

Tika veikti grozījumi Deinstitucionalizācijas plānā par sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidošanu Dagdas novadā. Nolēma izveidot sekojošu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Dagdas novadā – Personas ar GRT: Grupu dzīvokļu izveide (8 vietas), atrašanās vietas adrese:  Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.

Apstiprināja Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma izmaksas vienai personai mēnesī 520,00 EUR un vidēji dienā 17,08 EUR no 2019.gada 1.februāra.

Noteica Dagdas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības pedagogiem par iegūto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi šādu piemaksas apmēru:

-  par 1.pakāpi – EUR 45,00;

-  par 2.pakāpi – EUR 60,00;

-  par 3.pakāpi – EUR 75,00.

Apstiprināja Dagdas novada sporta pasākumu un kultūras pasākumu plānu 2019.gadam.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par atļauju zemes nomas nodošanu apakšnomā; par noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu; par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu; par neapbūvētās zemes starpgabala nomas tiesību pagarināšanu; par  neapbūvētas zemes nomas tiesību pagarināšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām; par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu; par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam; par adreses piešķiršanu būvei Bērziņu pagastā.

Izskatot jautājumus par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā, par pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi un par Dagdas novada pašvaldības amatu sarakstiem un amatalgām, tie netika apstiprināti, jo nesaņēma domes deputātu nepieciešamo balsu vairākumu.

Apstiprināja Ķepovas pagasta pārvaldes Vides izglītības un kultūras centra “Ķepa” maksas pakalpojumu cenrādi ar 2019.gada 1.februāri.

Sešām personām tika pagarināti īres līgumi un piecām personām piešķirta dzīvojamā platība.

Nolēma pieņemt no biedrības “VELKU BIEDRĪBA” ziedojumu EUR 800,00  apmērā pusdienu apmaksāšanai Dagdas pilsētas PII “Saulīte” izglītības īstenošanas vietā Konstantinovā pirmsskolas izglītojamajiem bērniem, kuru vecākiem nav piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

Nolēma noslēgt nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu par Dagdas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā.

Apstiprināja 2019.gada 09.janvāra izsoles protokolu un atzina nekustamo īpašumu „Darbnīcas” un “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā izsoli par nenotikušu.

Tika pagarināts nedzīvojamo telpu nomas līgums ar SIA “Dilanis T”.

Nolēma atkārtoti atsavināt pašvaldības kustamo mantu – autobusu Mercedes Benz Sprinter 308, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu.

Saskaņoja Dagdas novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību amatpersonu  (darbinieku) braucienus uz ārvalstīm 2019.gadā.

Izpilddirektora Artjoma GEKIŠA prombūtnes laikā Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumus tika uzdots veikt Juridiskās nodaļas vadītājai Kristīnei AZINAI.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv/Pašvaldība/Dokumenti/Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS